-->

20.04.14

Всеукраїнська Рада громадських чорнобильських організацій (постійне оновлення)

УГОДА
ПРО СПІВПРАЦЮ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 
У ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ РАДІ ГРОМАДСЬКИХ ЧОРНОБИЛЬСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Невиконання норм Закону України "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" набуло системного характеру та призвело до соціальної напруги у середовищі громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Приймаючи до уваги, що права і свободи в Україні гарантуються Конституцією і не можуть бути скасовані, а при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод, сьогодні існує реальна загроза того, що ці права можуть бути повністю знехтувані та скасовані.

Виходячи з ризиків та загроз щодо збереження життя і здоров'я громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також з метою захисту конституційних прав цієї категорії громадян, громадські організації України проголошують про створення Всеукраїнської Ради громадських чорнобильських організацій (надалі Всеукраїнська Рада).

Усвідомлюючи необхідність спільних дій та створення дієвого механізму співробітництва громадськості щодо захисту прав громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, громадські організації України (надалі Учасники Ради) уклали Угоду про співпрацю Всеукраїнської Ради громадських чорнобильських організацій.

Діяльність Всеукраїнської Ради спрямована на:

- побудову взаємовідносин на підставі рівності та чесного партнерства;

- внесення пропозицій до органів державної влади і управління щодо поліпшення існуючого законодавства про соціальний захист постраждалих осіб;

- проведення, відповідно до цієї Угоди, спільних консультацій, конференцій, семінарів, зборів тощо;

- обмін інформацією про стан справ та організацію заходів.

Угода укладена на час, протягом якого Учасники Ради залишатимуться зацікавленими у продовженні спільної діяльності, та набуває чинності з моменту її підписання і діє до прийняття Всеукраїнською Радою рішення про її припинення.

Угода не створює юридичних наслідків для Учасників Ради.

Припиненням дії Угоди для будь-якого Учасника Ради є повідомлення заявою за один місяць до здійснення таких намірів.

Виключення зі складу Всеукраїнської Ради є наслідком припинення дії Угоди для Учасника Ради.


Учасником Ради за цією Угодою є будь-яка громадська організація, що її підписала.


Угода складена в двох примірниках, один з яких зберігається у Комітеті Упровноважених, інший в організації.


Угода скріплюється підписом і печаткою та залишається відкритою до підписання для нових Учасників Ради.

Невід’ємною частиною Угоди є Положення про Всеукраїнську Раду громадських Чорнобильських організацій.

УГОДА ПІДПИСАНА:
ПРОЕКТ
ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВСЕУКРАЇНСЬКУ РАДУ ГРОМАДСЬКИХ ЧОРНОБИЛЬСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Всеукраїнська Рада громадських чорнобильських організацій (надалі Всеукраїнська Рада) є добровільним об’єднанням громадських організацій України різних рівнів (всеукраїнських, обласних, міських, районних тощо), що діє без створення статусу юридичної особи та утворена з метою координації їх дій щодо відстоювання та захисту законних прав громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

1.2. Утворення Всеукраїнської Ради здійснюється шляхом підписання Угоди уповноваженими представниками громадських організацій, створених відповідно до чинного законодавства України.

1.3. Громадська організація є Учасником Ради та делегує своїх представників для роботи у Всеукраїнській Раді;

1.4. Всеукраїнська Рада діє через Комітет Уповноважених, який обирається Зборами Учасників Ради;

1.5. Всеукраїнська Рада керується у своїй роботі Конституцією і Законами України, Положенням та Програмою дій, а також іншими документами Ради, які прийняті Зборами Учасників Ради.

2. ЗАВДАННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ РАДИ
2.1. Основними завданнями Всеукраїнської Ради є:

- діяльність спрямована на безумовне виконання норм Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

- координація дій громадських чорнобильських організацій щодо відстоювання та захисту законних прав громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

- узгодження та напрацювання документів, пропозицій, звернень, тощо, пов’язаних з вирішенням проблем медичного та соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

- участь у розробці проектів законодавчих актів, спрямованих на поліпшення соціального захисту постраждалих осіб.

2.2 Робота Всеукраїнської Ради ґрунтується на вільному обговоренні та ухваленні колективних і узгоджених рішень.

3. КЕРІВНІ ТА ПРЕДСТАВНИЦЬКІ ОРГАНИ РАДИ
3.1. Вищим керівним органом Всеукраїнської Ради є Збори Учасників Ради, які скликаються не рідше одного разу на рік.

3.2. Збори Учасників Ради є правомочні, якщо в їх роботі бере участь не менше 1/2 Учасників Ради.

3.3. Рішення Зборів Учасників Ради приймаються більшістю голосів від присутніх на них Учасників Ради.

3.4. Позачергові Збори Учасників Ради можуть бути скликані на вимогу 1/3 Учасників Ради або за рішенням Комітету Уповноважених.

3.5. Збори Учасників Ради:

- затверджують Положення Всеукраїнської Ради та Програму дій, вносять до них зміни та доповнення;

- визначають кількісний склад та обирають членів Комітету Уповноважених Ради (надалі Комітет Уповноважених), заслуховують і затверджують їх звіти та доповіді, дають оцінку їх роботи;

- визначають основні напрямки роботи Всеукраїнської Ради та Комітету Уповноважених;

- приймають рішення про відкликання членів Комітету Уповноважених;

- приймають рішення щодо виключення Учасника Ради із її складу за порушення умов Угоди, Положення чи інших документів прийнятих Всеукраїнської Радою;

- приймають рішення про припинення діяльності Всеукраїнської  Ради;

- розглядають та вирішують будь-які інші питання щодо діяльності Всеукраїнської Ради.

3.6. Керівним та представницьким органом в період між Зборами є Комітет Уповноважених.

3.7. Комітет Уповноважених:

- забезпечує виконання програми та завдань, визначених Положенням Всеукраїнської Ради, та рі­шень Зборів Учасників;

- представляє інтереси Всеукраїнської Ради в органах державної влади і управління;

- ухвалює рішення щодо проведення зборів, зібрань, конференцій, різноманітних заходів та акцій;

- будує свою роботу за відповідними напрямками, шляхом створення відповідних комісій, робочих груп тощо;

- здійснює розробку документів, пропозицій, звернень, тощо, пов’язаних з вирішенням проблемних питань соціального, медичного захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

-  реалізовує основні напрямки діяльності Всеукраїнської Ради;

- скликає Збори (у тому числі позачергові) Учасників;

- веде облік Учасників Ради та забезпечує з ними постійний інформаційний зв'язок;

- визначає періодичність своїх засідань.

3.8. Головування в Комітеті Уповноважених та в період між засіданнями здійснюється шляхом черговості, яка визначається Комітетом Уповноважених.

3.9. Рішення Комітету Уповноважених приймаються більшістю голосів.

4. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
4.1. Інформаційно-організаційне забезпечення діяльності Всеукраїнської Ради та Комітету Уповноважених здійснюється шляхом проведення чат-конференцій електронними засобами зв’язку та постійними інформаційними публікаціями на інтернет-сайті Ради.

4.2. Всеукраїнська Рада та Комітет Уповноважених не є юридичними або комерційними структурами, не є власниками чи розпорядниками майна, що є у власності Учасників Ради.Свої зауваження та пропозиції прохання надсилати у письмовому вигляді на e-mail: mypostinfo@mail.ru

Немає коментарів:

Дописати коментар