-->
☢ ☢   Любите Родину - Мать вашу!        Якщо ви не боретеся за свої права, у вас їх заберуть!        Заявка на кредит онлайн        Бесплатные кредитные карты        Реклама в анонімних оголошеннях    ☢ ☢

01.02.2015

Обращение

Обращение Харьковских областных общественных организаций чернобыльцев к представителям региональной и государственной власти в связи с известными нарушениями их конституционных прав

(Обращения направлены Президенту, Премьер-министру, Председателю парламента, уполномоченному парламента по правам человека, руководителям всех фракций и депутатских групп парламента, руководителям парламентских комитетов Томенко Н.В., Денисовой Л.Л., Немыре Г.М., некоторым депутатам, руководителям облгосадминистрации и облсовета)

29.01.2015г. состоялась согласованная встреча представителей Харьковских областных общественных организаций чернобыльцев для подписания совместного обращения к представителям региональной и государственной власти. Ранее между представителями указанных организаций была достигнута договорённость о подписании указанного обращения, но в назначенное время подписания обращения 29.01.2015г. (в 10.30) руководитель Харьковской областной организации ВООИ «Союз Чернобыль Украины» категорически отказался подписывать обращения и демонстративно покинул помещение, в котором проходила встреча.

Оставшиеся представители общественных организаций, внеся изменения в лист с подписями, подписали обращения, приняв решение поместить всю указанную информацию на сайтах общественных организаций чернобыльцев. 

З В Е Р Н Е Н Н Я

Звертаємось до вас як громадяни України, керівники об’єднань таких самих громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які об'єднались для захисту конституційних прав та свобод людини. 

Держава Україна є учасником міжнародних правовідносин. Україна є стороною Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Україна зобов'язалась забезпечувати основоположні права і свободи людини та громадянина. 

Статтями 8, 9, 16, 19, 21, 22, 46, 64, 68 Конституції України урегульовано взаємовідносини між державою, її посадовими особами, з одного боку, та громадянами, з іншого.

Конституцією України у статті 16 встановлено: "Забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи - катастрофи планетарного масштабу, збереження генофонду Українського народу є обов'язком держави."

Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» констатовано: "Стаття 13. Обов'язок держави перед громадянами за шкоду, завдану внаслідок Чорнобильської катастрофи

Держава бере на себе відповідальність за завдану шкоду громадянам та зобов'язується відшкодувати її за: ( Абзац перший частини першої статті 13 в редакції Закону N 230/96-ВР від 06.06.96 )

1) пошкодження здоров'я або втрату працездатності громадянами та їх дітьми, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

2) втрату годувальника, якщо його смерть пов'язана з Чорнобильською катастрофою". 

Верховна Рада України з ініціативи Кабінету Міністрів України Законами України від 28 грудня 2014 р. №76-VIII «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» та №80-VIII "Про державний бюджет України на 2015 рік" скасовані існуючі конституційні права громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо державного пенсійного забезпечення та державного соціального компенсаційного відшкодування у законодавчо визначених об’ємах та розмірах. 

Вважаємо, що своїми діями Верховна Рада України, Президент України, який згідно Конституції України є гарантом конституційних прав та свобод громадян, та Кабінет Міністрів України грубо порушили існуючі конституційні права та свободи громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та Європейську Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод.

Вимагаємо від державної влади відновлення наших скасованих прав.

Керуючись конституційними правами на судовий захист, діалогове співробітництво та вільні зібрання, заявляємо, що захищати наші порушені права будемо у демократичний конституційний спосіб.


Налаштовані до співпраці у вирішенні викладених питань. 
Додаток: Заява – повідомлення від 16.01.2015р. на 4 арк.
Відповідь просимо направити 
16.01.2015р.
i4pj9s27xjsg.png

ЗАЯВА – ПОВІДОМЛЕННЯ
ЮРИДИЧНА ОЦІНКА СТАНУ ПРАВ ЧОРНОБИЛЬЦІВ
з 1 січня 2015 року

З 1 січня 2015 року набув чинності Закон України від 28 грудня 2014 р. № 76-VIII «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України». Вищевказаним Законом із Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» в порушення положень ст.ст. 8, 9, 22, 64, 68, 92 ч. 1, 129 Конституції України змінено ряд норм (шляхом скасування, звуження вже існуючого права), зокрема, щодо розмірів встановлених компенсацій за нанесену шкоду, умов та розмірів пенсійного забезпечення інвалідів з числа осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Так, з 1 січня 2015 року деякі статті Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» виглядають наступним чином: 

13) текст статті 54 викласти у такій редакції:

"Пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи можуть призначатися за бажанням громадянина із заробітку, одержаного за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках, у розмірі відшкодування фактичних збитків, який визначається згідно із законодавством.

В усіх випадках розмір середньомісячної заробітної плати для обчислення пенсії за роботу у зоні відчуження у 1986-1990 роках не може перевищувати 3,0 тис. карбованців.

Умови, порядок призначення та мінімальні розміри пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи визначаються актами Кабінету Міністрів України з відповідних питань";

9) текст статті 50 викласти у такій редакції:

"Особам, віднесеним до категорії 1, призначається щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України";

1) статтю 2 виключити;

2) пункт 2 частини першої статті 21 виключити;

3) у статті 22:

пункти 2 і 13 частини першої виключити;

доповнити частиною третьою такого змісту:

"Установити, що пільги, передбачені пунктом 1 частини першої та частиною другою цієї статті в частині пільг, передбачених пунктами 1, 2, 11 статті 20, пунктом 14 частини першої цієї статті, надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";

4) статтю 23 виключити;

5) у статті 24:

слова і цифри "і пунктом 2 статті 23" виключити;

доповнити частиною другою такого змісту:

"Установити, що пільги, передбачені пунктом 1 статті 20, надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";

6) у статті 30:

у частині першій:

пункти 1, 3, 5, 6, 8, 12 виключити;

у пункті 10 абзац другий виключити;

доповнити частиною сьомою такого змісту:

"Установити, що пільги, передбачені пунктом 4 частини першої та пунктами 8, 9 частини третьої цієї статті, надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";

7) статті 31, 37, 39 та 45 виключити;

8) статтю 48 викласти у такій редакції:

"Стаття 48. Компенсації за шкоду, заподіяну здоров’ю, особам, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та сім’ям за втрату годувальника

Одноразова компенсація учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, дітям-інвалідам, сім’ям, які втратили годувальника із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, батькам померлого, щорічна допомога на оздоровлення виплачується у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України";

9) текст статті 50 викласти у такій редакції: 

(текст вище)

10) текст статті 51 викласти у такій редакції:

"Особам, віднесеним до категорій 2, 3, 4 призначається щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України";

11) частини першу та другу статті 52 замінити однією частиною такого змісту:

"Щомісячна компенсація у разі втрати годувальника призначається на кожного непрацездатного члена сім’ї, який був на його утриманні, у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України".

У зв’язку з цим частини третю - п’яту вважати відповідно частинами другою - четвертою;

12) текст статті 53 викласти у такій редакції:

"Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, та щомісячна компенсація сім’ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи з урахуванням інших доходів не можуть перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність";

13) текст статті 54 викласти у такій редакції:

(текст вище)

14) статтю 60 викласти у такій редакції:

* "Стаття 60. Право вибору пільг та компенсацій особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, які мають одночасно право на інші пільги та компенсації, передбачені законодавством України, надаються за їх вибором пільги та компенсації відповідно до одного із законів України"."

По факту викладеного, ми – представники різних організацій чорнобильців Харківщини, вважаємо дії Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України та Президента антинародними, антисоціальними, антиконституційними, та такими, що мають усі ознаки геноциду та дискримінації по відношенню до нас. Констатуємо, що з 1 січня 2015 року порушені наші існуючі КОНСТИТУЦІЙНІ ПРАВА у зв’язку зі скасуванням конституційних редакцій деяких статей Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

ВИМАГАЄМО ВІДНОВЛЕННЯ НАШИХ СКАСОВАНИХ ПРАВ.


ЗАЯВЛЯЄМО, ЩО ЗАХИЩАТИ НАШІ ПОРУШЕНІ ПРАВА БУДЕМО У КОНСТИТУЦІЙНИЙ СПОСІБ.


16.01.2015р.
Керівник ХОО ВГО «Всеукраїнське
об’єднання ветеранів Чорнобиля»                                      Білоєнко В.М.


Керівник ХОГО
«Чорнобильський Спас»                                                      Коротков Б.І.


Керівник ХОО ВГОІЧК
«Чорнобиль - Єдність»                                                          Подрядчиков В.Ф.


Керівник ХООП ГО «Всеукраїнський союз
ветеранів Афганістану та Чорнобилю»                               Івакін Б.І.

_________________________________________________________

У ВІДПОВІДНОСТІ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД ТА ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПРИНЦИПІВ ІСНУВАННЯ ГРОМАДАНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

У ВІДПОВІДНОСТІ ДО ВИМОГ ТА ПРАКТИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ
СТАТЕЙ ПРЯМОЇ ДІЇ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

Присяга Президента України:

"Я, Порошенко Петро Олексійович, волею народу обраний Президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу, обстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції України і законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України у світі" (Стаття 104 Конституції України).

Присяга народних депутатів України:

"Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу.

Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників"(Стаття 79 Конституції України).

Присяга державних службовців України:

"Повністю усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити народові України, суворо дотримувати Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов'язки" (Стаття 17 Закону України "Про державну службу").

НАШІ ПРОПОЗИЦІЇ:

1.Терміново провести консультації з представниками громадських організацій чорнобильців. 

2.Утворити спільну робочу групу з представників влади та громадських організацій чорнобильців для вирішення визначених питань щодо поточного виконання запланованих положень Законів України від 28 грудня 2014 р. "Про державний бюджет України на 2015 рік" №80-VIII, «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» №76-VIII та у зв’язку з підготовкою проекту змін та доповнень до Закону України "Про державний бюджет України на 2015 рік" з урахуванням пропозицій від громадських організацій чорнобильців як на регіональному рівні, так і на державному.

3.Представники громадських організацій чорнобильців Харківщини налаштовані на плідну співпрацю та готові надати свої пропозиції до усіх суб’єктів влади, які опікуються питаннями встановлення соціальних гарантій чорнобильцям та їх практичною реалізацією (виконанням). 

Комментариев нет:

Отправить комментарий