-->
☢ ☢   Любите Родину - Мать вашу!        Якщо ви не боретеся за свої права, у вас їх заберуть!        Заявка на кредит онлайн        Бесплатные кредитные карты        Реклама в анонімних оголошеннях    ☢ ☢

После года настырной работы


После года активной работы инициативной группы, прошло собрание учредителей общественного совета при "Областном клиническом центре медико-социальной экспертизы" Днепропетровского областного совета.Публикуем материалы.


     
Комунальний Заклад
«Обласний клінічний центр медико-соціальної експертизи» ДОР »

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
головного лікаря
Комунального Закладу
«Обласний клінічний центр медико-соціальної експертизи» ДОР »
Концур В.М.
від «___» ___________ 2015 року
№ ______________

Про погодження Положення
про громадську раду
при Комунальному Закладі
«Обласний клінічний центр експертизи» ДОР »


Відповідно до постановиКабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року №996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» (зі змінами та доповненнями) та на підставі протоколу засідання установчих зборів з формування складу громадської ради при Комунальному Закладі «Обласний клінічний центр медико -соціальної експертизи »ДОР» від «____» ___________ 2015 року № 1, з метою створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, сприяння врахуванню органом виконавчої влади громадської думки під час формування та реалізації державної політики в галузі охорони здоров'я:

1. ПогодитиПоложення про громадську раду при Комунальному Закладі «Обласний клінічний центр медико-соціальної експертизи» ДОР »згідно з додатком.
2. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на __________________________________________________________, контроль - на __________________________________________________________.
Головний лікар
Комунального Закладу
«Обласний клінічний центр
медико-соціальної експертизи »ДОР» В.М. Концур
    
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 3 грудня 2009 р. № 1317
Київ
Питання медико-соціальної експертизи
{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 752 від 18.08.2010
№ 762 від 20.07.2011
№ 485 від 31.05.2012}

 Відповідно до статті 3 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" та статті 7 Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні" Кабінет Міністрів України постановляє:
 1. Затвердити такі, що додаються:
Положення про медико-соціальну експертизу;
Положення про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності.
 2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.
Прем'єр-міністр України          
Ю.ТИМОШЕНКО

«Затверджую»
Начальник Відділу медико -
соціальної експертизи МОЗ
України
 _______________ Марунич В.В. 
«____» ____________ 20____ р

ПОЛОЖЕННЯ
про   комунальний заклад « Обласний центр медико-соціальної експертизи »в Дніпропетровській області
Дніпропетровський обласний центр медико - соціальної експертизи Дніпропетровської обласної ради заснований на спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області і знаходиться в управлінні Дніпропетровської обласної ради (надалі - Орган управління майном) та оперативному управлінні обласної державної адміністрації згідно з делегованими обласною радою повноваженнями.

И. Загальні положення

                   1. Комунальний заклад «Обласний центр медико-соціальної експертизи» Дніпропетровської області, як заклад системи охорони здоров'я, є комунальною установою, що організовує діяльність медико-соціальних експертних комісій з надання експертної допомоги хворим, які досягли повноліття, з метою виявлення ступеня обмеження життєдіяльності, причини, часу настання, групи інвалідності, а також компенсаторно-атаптаційних можливостей особи, реалізація яких сприяє медичній, психолого-педагогічній, професійній, трудовій, фізкультурно-спортивній, фізичній, соціальній та психологічній реабілітації.
          2. Комунальний заклад «Обласний центр медико-соціальної експертизи» Дніпропетровської області (далі - КЗ ОЦМСЕ) створюється, реорганізується та ліквідується за рішенням Дніпропетровської обласної ради за погодженням з головним управлінням охорони здоров'я Дніпропетровської облдержадміністрації.
3. КЗ ОЦМСЕ є юридичною особою, має самостійний баланс, поточний, розрахунковий, спеціальні та інші рахунки в установах банків, державного казначейства, просту круглу мастичну печатку зі своїм найменуванням, штамп та бланки з позначенням своєї повної назви і реквізитами.
Заклад має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, відповідає по своїм зобов'язанням, несе відповідні обов'язки юридичної особи згідно чинного законодавства.
4. КЗ ОЦМСЕ утримується за рахунок бюджету області.
                   5. КЗ ОЦМСЕ очолює головний лікар, який одночасно є головним експертом області. Призначення на посаду та звільнення головного лікаря здійснюється обласною радою за поданням головного управління охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації (надалі ГУОЗ ОДА), погодженого з Відділом медико-соціальної експертизи МОЗ України.
         5.1.1. Головний лікар КЗ ОЦМСЕ організовує його роботу, забезпечує якісне проведення медико-соціальної експертизи, несе персональну відповідальність за діяльність КЗ ОЦМСЕ, збереження майна та коштів, виконання правил внутрішнього трудового розпорядку, санітарних норм та правил експлуатації устаткування і збереження необхідних умов праці ,
         5.1.2. Головний лікар самостійно вирішує питання діяльності КЗ ОЦМСЕ, за винятком, віднесеним цим Положенням до компетенції інших органів управління.      
         5.1.3. Заступник головного лікаря КЗ ОЦМСЕ призначається на посаду та звільняється з посади по узгодженню з ГУОЗ ОДА. Голова медико - соціальної комісії (далі - МСЕК). призначається головним лікарем Всі працівники КЗ ОЦМСЕ призначаються на посаду та звільняються з посади головним лікарем КЗ ОЦМСЕ згідно з вимогами чинного законодавства України.
         5.1.4. Головний лікар діє від імені КЗ ОЦМСЕ, самостійно вирішує питання, які стосуються діяльності КЗ ОЦМСЕ на основі єдиноначальності та принципів самоврядування трудового колективу і має право діяти без довіреності від імені КЗ ОЦМСЕ, представляє його інтереси у відносинах з державними органами, юридичними та фізичними особами в межах своїх повноважень, відкриває поточні, розрахункові та інші рахунки в банківських установах, встановлює штатний розклад у відповідності з діючими нормативними документами та затверджує відповідно чинного законодавства, заключає трудові договори, видає доручення, накази і розпорядження, які є обов'язкові для виконання усіма працівниками КЗ ОЦМСЕ та контролює їх виконання. Головний лікар несе повну відповідальність за стан та діяльність Закладу.
         6. Положення про КЗ ОЦМСЕ затверджується начальником Відділу медико-соціальної експертизи МОЗ України по узгодженню у ГУОЗ ОДА, кошторис і штатний розпис - головним розпорядником коштів, тимчасовий кошторис закладу - головним лікарем КЗ ОЦМСЕ.
         7. КЗ ОЦМСЕ забезпечує фінансово-господарську діяльність, ведення бухгалтерського обліку та звітності, касової і розрахункової дисципліни, розподілу коштів, інвентаризації.
         8. КЗ ОЦМСЕ є юридичною установою, його структурні підрозділи можуть розміщуватися в єдиному комплексі або бути територіально відокремленими і відповідати усім санітарно-гігієнічним вимогам, що пред'являються до цих закладів. КЗ ОЦМСЕ забезпечується медичним оснащенням та апаратурою, меблями, транспортними засобами, зв "язком, оргтехнікою (згідно переліку затвердженим МОЗ України).
         9. У своїй діяльності КЗ ОЦМСЕ керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами відповідних державних замовників, інших центральних органів виконавчої влади, що регулюють відносини державних замовників, інших центральних органів виконавчої влади, що регулюють відносини у зазначеній сфері, постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2009 року № 1317 «Питання медико-соціальної експертизи», наказами МОЗ України, Статутом, іншими нормативно-правовими актами з питань медико-соціальної експертизи та реабілітації інвалідів.
         10. В науково-медичній, медико-експертній роботі КЗ ОЦМСЕ підпорядкований Відділу медико-соціальної експертизи МОЗ України, в організаційно-методичній і фінансово-господарській діяльності - ГУОЗ ОДА.

ІІ. Функції КЗ ОЦМСЕ

         11. КЗ ОЦМСЕ має правила внутрішнього трудового розпорядку працівників, веде документацію та надає звіти за формами та в строки, встановлені МОЗ України, ГУОЗ ОДА.
         12. Для проведення обліку показників інвалідності, складання звітних форм КЗ ОЦМСЕ має право використовувати дані обласного Центру медичної статистики та аналізу «Медстат», проводити самостійну обробку статистичних даних за допомогою комп'ютерної техніки.
         13. КЗ ОЦМСЕ веде облік кадрів, може бути учбовою базою для лікарів лікарсько-консультативних комісій, медичних інститутів, інститутів удосконалення лікарів, курсів спеціалізації та удосконалення лікарів, міжрайонних медико-соціальних експертних комісій.
         14. КЗ ОЦМСЕ координує свою роботу з органами місцевого самоврядування, Пенсійним Фондом, Головним управлінням праці та соціального захисту населення Дніпропетровської облдержадміністрації, Дніпропетровським обласним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів, управлінням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Дніпропетровській області, Дніпропетровським обласним Центром зайнятості, громадськими організаціями інвалідів, та іншими установами та організаціями.
         15. При розгляді питань медико-соціальної експертизи постраждалих на виробництві, чи пенсіонерів з числа військовослужбовців СБУ, до складу комісії входять представники Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та військово-медичної служби СБУ.
         16. При проведенні медико-соціальної експертизи у засіданнях комісії беруть участь представники Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, органів державної служби зайнятості, у разі потреби -. Працівників науково-педагогічної сфери Порядок участі даних представників визначається МОЗ.
ІІІ. Структурні підрозділи КЗ ОЦМСЕ

17. КЗ ОЦМСЕ забезпечує діяльність медико-соціальних експертних комісій, які проводять свою роботу за територіальним принципом. Медико-соціальна експертиза організується КЗ ОЦМСЕ в межах адміністративно-територіальних одиниць області і м. Дніпропетровська через підпорядковані йому структурні підрозділи - медико-соціальні експертні комісії, які є органами, що здійснюють медико-соціальну експертизу. Діяльність МСЕК визначається головним лікарем КЗ ОЦМСЕ.
18. Працівники КЗ ОЦМСЕ здійснюють свою роботу згідно посадовим інструкціям, затвердженим головний лікар.
19. Структура КЗ ОЦМСЕ представлена:
1). Адміністративно - господарський персонал
2). Організаційно - методичний відділ
3). Фінансовий відділ
4). Відділ АСУ
5). Відділ кадрів
6). Господарчо - обслуговуючий персонал
         7). Обласні МСЕК (утворюються з розрахунку на п'ять міжрайонних медико - експертних комісій загального та спеціалізованого профілю).

 До структури КЗ ОЦМСЕ відносяться 6 обласних МСЕК:
- Обласні МСЕК №№ 1, 2, 3, 4, 5 (.. М Дніпропетровськ, пл Жовтнева, 14),
- Обласна МСЕК № 6 (Вул Орджонікідзе, 2, м Кривій Ріг.) ..

8). Комісії загального профілю - районні та міжрайонні МСЕК:. районні комісії утворюються з розрахунку одна комісія на 100 тис . осіб віком 18 років і старше, міжрайонні - у районах і містах з розрахунку одна комісія з кількістю населення менш як 100 ТИС осіб) ;

До структури КЗ ОЦМСЕ відносяться 13 міжрайонних МСЕК:
 •  Амур-Нижньодніпровська (пр. Воронцова, 29, м. Дніпропетровськ)
 •  Кіровська (вул. Новосельна, 7, м. Дніпропетровськ)
 • Червоногвардійська (вул. Бардіна, 1, м. Дніпропетровськ)
 •  Дніпровська № 1 (вул. Скаліка, 3, м. Дніпродзержинськ)
    - Дніпровська № 2 (.. Б Будівельників, 23, м Дніпродзержинськ)
 •  Дзержинська (вул. Пушкіна, 13, м. Кривій Ріг)
 •  Жовтнева (вул. Мусоргського, 32а, м. Кривій Ріг)
 •  Саксаганська (вул. Мелешкіна, 21, м. Кривій Ріг)
 • Нікопольська № 1 (вул. Лапинська, 49, м. Нікополь)
 • Нікопольська № 2 (вул. Першотравенська, 58, м. Нікополь)
 • Васильківська (вул. Крупської, 76, с.м.т. Васильківка)
 • Новомосковська (вул. Українська, 12, м. Новомосковськ)
 • Павлоградська (вул. Леніна, 115, м. Павлоград)9) До структури КЗ ОЦМСЕ відносяться наступні МСЕК спеціалізованого профілю:
    - Кардіологічна № 1 (.. Пр Героїв, 22, м Дніпропетровськ)

 • Кардіологічна № 2 (пров. Фестивальний, 1, м. Дніпропетровськ)
 • Кардіологічна № 3 (вул. Женевська, 1, м. Кривій Ріг)
 • Психіатрична № 1 (пл.Жовтнева, 14, м. Дніпропетровськ)
 • Психіатрична № 2 (ж / м Ігрень, вул. Бехтерева, 1, м. Дніпропетровськ)
 • Психіатрична № 4 (ж / м Ігрень, вул. Бехтерева, 1, м. Дніпропетровськ)
 • Психіатрична № 3 (вул. Дишинського, 27, м. Кривій Ріг)
 • Онкологічна № 1 (вул. Космічна, 21 а, м. Дніпропетровськ)
 • Травматологічна № 1 (вул. Героїв Сталінграду, 19, м. Дніпропетровськ)
 • Офтальмологічна (вул. Космічна, 1, м. Дніпропетровськ)
 • Фтизіатрична (вул. Щербаня, 4, м. Дніпропетровськ)
 • Онкологічна № 2 (Дніпропетровське шосе 41, м. Кривій Ріг)
 • Профпатологічна (вул. Віноградна, 40, м. Кривій Ріг)

         20. Територіальне розміщення та спеціалізація МСЕК можуть змінюватись відповідно до потреб населення в експертній допомозі, на підставі рішення Дніпропетровської обласної ради за погодженням з головним управлінням охорони здоров'я Дніпропетровської облдержадміністрації. Райони та міста обслуговування, контингент осіб, які проходять огляд на МСЕК, курація міжрайонних МСЕК обласними МСЕК визначається головним лікарем КЗ ОЦМСЕ.
         21. Медико-соціальні експертні комісії в своїй роботі підпорядковані головному лікарю КЗ ОЦМСЕ.
         22. Штатні нормативи чисельності працівників комісій встановлюються МОЗ України.   
         23. Комісії мають бланк встановленого зразку, штамп і печатку.
        
ІV. Обов'язки і права медико-соціальних експертних комісій

         24. Міжрайонні, районні комісії:
         1) розташовані у відокремлених приміщеннях за територіальним принципом;
         2) комісію очолює голова, що організовує роботу комісії, забезпечує якісне проведення медико-соціальної експертизи,
Голова комісії несе персональну відповідальність за роботу МСЕК, збереження майна, виконання правил протипожежної безпеки, санітарних норм та правил експлуатації устаткування і збереження необхідних умов праці, за своєчасне надання для сплати рахунків за комунальні послуги та підготовку документів для укладання договорів оренди приміщення, яке займає МСЕК , На підставі довіреності, виданої головним лікарем, представляє комісію у судах.
3) МСЕК визначають:
            - Ступінь обмеження життєдіяльності осіб, що звертаються для встановлення інвалідності, потребу в сторонньому нагляді, догляді або допомозі, реабілітації, реабілітаційний потенціал, групу інвалідності, причину і час її настання, професію, з якою пов'язане ушкодження здоров'я, а також ступінь втрати професійної працездатності (у відсотках) працівників, які одержали ушкодження здоров'я, пов'язане з виконанням ними трудових обов'язків;
            - Потребу інвалідів у забезпеченні їх технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення на підставі медичних показань і протипоказань, а також з урахуванням соціальних критеріїв;
            - Потребу інвалідів, потерпілих від нещасного випадку на виробництві, із стійкою втратою працездатності у медичній та соціальній допомозі, в тому числі у додатковому харчуванні, ліках, спеціальному медичному, постійному сторонньому нагляді, догляді або допомозі, побутовому обслуговуванні, протезуванні, санаторно-курортному лікуванні , придбанні спеціальних засобів пересування;
            - Ступінь стійкого обмеження життєдіяльності хворих для направлення їх у стаціонарні відділення центрів соціального обслуговування;
            4) складають та корегують індивідуальну програму реабілітації інваліда, в якій визначаються види реабілітаційних заходів та строки їх виконання, і контролюють ефективність її виконання;
            5) проводять серед населення роз'яснювальну роботу з питань медико-соціальної експертизи;
            6) вносять відповідно до компетенції до Централізованого банку даних з проблем інвалідності інформацію про громадян, які пройшли медико-соціальну експертизу;
            7) беруть участь у здійсненні заходів щодо профілактики інвалідності;
            8) вивчають:
            - Динаміку інвалідності за групами, причинами, окремими захворюваннями, територіальними ознаками у розрізі окремих підприємств;
            - Разом з лікувально-профілактичними закладами охорони здоров'я результати диспансеризації переважно осіб, які часто та тривалий час хворіють, та інвалідів;
            - Результати продовження строку тимчасової непрацездатності на період відновного лікування, результати проведення повторного огляду інвалідів з метою виявлення ефективності реабілітаційних заходів, визначення реабілітаційного потенціалу;
            9) надають лікарям лікувально-профілактичних закладів та працівникам реабілітаційних установ, установ соціального обслуговування та установ, які надають соціальні послуги незалежно від форми власності, а також сім'ям, які здійснюють догляд за інвалідами, консультаційну допомогу з питань реабілітації та стороннього нагляду, догляду або допомоги інвалідам;
            10) аналізують:
            разом з лікувально-профілактичними закладами, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, профспілковими органами умови праці з метою виявлення факторів, що мають негативний вплив на здоров'я і працездатність працівників, а також визначають умови та види діяльності, робіт і професій для хворих та інвалідів;
            стан здоров'я населення та організовують проведення робіт з вивчення виробничих, медичних, психологічних, екологічних, соціальних причин виникнення інвалідності, її рівня і динаміки;
            11) інформують органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, профспілки і громадськість про рівень інвалідності, її причини та вжиті реабілітаційні заходи.

           25. Обласні медико-соціальні експертні комісії
         Комісію очолює голова, що організовує роботу комісії, забезпечує якісне проведення медико-соціальної експертизи, несе персональну відповідальність за роботу МСЕК, збереження майна, виконання правил протипожежної безпеки, санітарних норм та правил експлуатації устаткування і збереження необхідних умов праці, за своєчасне надання для сплати рахунків за комунальні послуги. На підставі довіреності, виданої головним лікарем-експертом КЗ ОЦМСЕ, представляє комісію у судах.
         Обласна МСЕК:
            - Здійснює організаційно-методичне керівництво та контроль за діяльністю відповідно районних, міжрайонних МСЕК, комісій спеціалізованого профілю, перевіряє правомірність прийнятих ними рішень і, в разі визнання їх безпідставними, змінює їх;
- Може мати первинний контингент обслуговування (я додала)
            - Визначає причини смерті інваліда або особи, ступінь втрати працездатності якої визначений комісією у відсотках на підставі свідоцтва про смерть у разі, коли законодавством передбачається надання пільг членам сім'ї померлого;
            - Повторно оглядає осіб, що звертаються для встановлення інвалідності і оскаржили рішення районних, міжрайонних, спеціалізованих МСЕК, перевіряє якість розроблення індивідуальних програм реабілітації, здійснює контроль за повнотою і якістю їх виконання;
            - Проводить у складних випадках огляд осіб, що звертаються для встановлення інвалідності, за направленнями районних, міжрайонних, спеціалізованих комісій;
            - Визначає медичні показання на право одержання інвалідами спеціального автомобільного транспорту і протипоказання до керування ним;
            - Надає лікарям комісій консультаційну допомогу з питань проведення медико-соціальної експертизи;
            - На підставі ухвали суду визначає наявність моральної шкоди, причиненої особі, що постраждала на виробництві;
            - Впроваджує наукові принципи і методи, розроблені науково-дослідними інститутами, готують пропозиції щодо вдосконалення порядку проведення медико-соціальної експертизи, узагальнюють і поширюють передовий досвід роботи;
            - Розробляє комплексні заходи щодо профілактики і зниження рівня інвалідності, а також удосконалення порядку проведення реабілітації інвалідів;
            - Проводить аналіз рівня та динаміки інвалідності, стан реабілітації інвалідів в області, місті, районі;
            - Вживає заходи до підвищення кваліфікації фахівців комісій;
            - Проводить разом з профспілковими та громадськими організаціями інвалідів конференції, наради, семінари з питань профілактики інвалідності, реабілітації та адаптації інвалідів;
            - Вносить відповідно до компетенції до Центрального банку даних з проблем інвалідності інформацію про громадян, які пройшли медико-соціальну експертизу;
            - Бере участь у здійсненні заходів щодо профілактики інвалідності.
           
          26. МСЕК мають право:
            - Одержувати від державних органів, закладів охорони здоров'я, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і виду їх діяльності відомості, необхідні для роботи комісій;
            - Направляти осіб, що звертаються для встановлення інвалідності, до лікувально-профілактичних закладів для проведення огляду з метою уточнення діагнозу і призначення відповідного лікування;
            - Відвідувати в установленому порядку підприємства, установи та організації незалежно від форми власності і виду їх діяльності, обстежувати робочі місця, виробничі та службові приміщення, ознайомлюватися із звітами, статистичними та іншими матеріалами з питань, що належать до компетенції комісій;
            - Подавати державним органам необхідні матеріали для вжиття щодо посадових осіб підприємств, установ та організацій, що порушують права інвалідів, заходів впливу.

В. Порядок огляду (повторного) осіб, що звертаються для встановлення інвалідності

27. Комісії проводять своєчасно огляд (повторний огляд) осіб, що звертаються для встановлення інвалідності, за місцем їх проживання або лікування, у тому числі за місцем тимчасового проживання, у закладах соціального захисту для бездомних громадян та центрах соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, за направленням відповідного лікувально-профілактичного закладу охорони здоров'я після пред'явлення паспорта чи іншого документа, що засвідчує особу.
         28. Голова лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу охорони здоров'я представляє хворого, що досяг повноліття, потерпілого від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, який направляється на комісію вперше. Для вирішення соціальних питань і створення з урахуванням ступеня втрати життєдіяльності та професії потерпілого, спеціальних умов для виконання роботи запрошується представник власника підприємства, установи та організації, де працює хворий, що досяг повноліття, потерпілий від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, або представник уповноваженого ним органу та профспілкового комітету.
            29. Медико-соціальна експертиза проводиться після повного медичного обстеження, проведення необхідних досліджень, оцінювання соціальних потреб інваліда, визначення клініко-функціонального діагнозу, професійного, трудового прогнозу, одержання результатів відповідного лікування, реабілітації за наявності даних, що підтверджують стійке порушення функцій організму, обумовлених захворюваннями, наслідками травм чи вродженими вадами, які спричиняють обмеження життєдіяльності.
            30. Лікарсько-консультативна комісія лікувально-профілактичного закладу охорони здоров'я направляє осіб, що звертаються для встановлення інвалідності, на огляд комісії за формою, затвердженою МОЗ.
           31. Відповідальність за якість медичного обстеження, своєчасність та обґрунтованість направлення громадян на медико-соціальну експертизу покладається на керівника лікувально-профілактичного закладу охорони здоров'я.
            32. Комісія за участю представників Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності і Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань приймає рішення щодо продовження строку тимчасової непрацездатності:
            - Особам, що звертаються для встановлення інвалідності, у разі безперервної тимчасової непрацездатності не пізніше ніж через чотири місяці з дня її настання чи у зв'язку з одним і тим же захворюванням протягом п'яти місяців з перервою за останніх 12 місяців;
            - Хворого на туберкульоз - після 10 місяців безперервного лікування або 12 місяців лікування з перервами протягом останніх двох років.
           33. Комісія проводить огляд тимчасово непрацездатної особи, що звернулася для встановлення інвалідності, протягом семи днів з дня надходження документів, зазначених у пункті 3 «Положення про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності», що затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2009 року № 1317. Якщо комісія не прийняла рішення про продовження строку тимчасової непрацездатності, листок непрацездатності закривається датою проведення огляду.
            34. Датою встановлення інвалідності та ступеня втрати професійної працездатності потерпілому від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання у відсотках вважається день надходження до комісії документів, зазначених у п. 3 Положення про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності, що затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2009 року № 1317.
            35. Інвалідність та ступінь втрати професійної працездатності (у відсотках) такого потерпілого встановлюється до першого числа місяця, що настає за місяцем, на який призначено повторний огляд.
            36. Комісія проводить засідання у повному складі і колегіально приймає рішення. Відомості щодо результатів експертного огляду і прийнятих рішень вносяться до акта огляду та протоколу засідання комісії, що підписуються головою комісії та її членами і засвідчуються печаткою.
            37. Комісія під час встановлення інвалідності керується Інструкцією про встановлення груп інвалідності, затвердженою МОЗ за погодженням з Мінпраці та Радою Федерації незалежних профспілок України.
            38. У разі коли голова або окремі члени комісії не згодні з прийнятим рішенням, їх думка зазначається в акті огляду комісії, який подається у триденний термін обласній комісії, що приймає відповідне рішення.
            39. Рішення обласної комісії (у тому числі в разі проведення огляду у складних випадках) приймається більшістю голосів членів комісій. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії. Член комісії, не згодний з прийнятим рішенням, викладає свою думку в письмовому вигляді, яка додається до акта огляду. На вимогу такого члена комісії акт огляду надсилається МОЗ.
            40. У разі коли особа, що звертається для встановлення інвалідності, не може з'явитися до комісії за станом здоров'я згідно з висновком лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу, огляд проводиться вдома, у тому числі за місцем проживання у стаціонарних установах для інвалідів та людей похилого віку, установах тимчасового проживання у закладах соціального захисту для бездомних громадян та центрах соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, або в стаціонарі, де вона перебуває на лікуванні. В окремих випадках, зокрема, коли особа, що звертається для встановлення інвалідності, проживає у віддаленій, важкодоступній місцевості, члени комісії можуть приймати рішення за її згодою заочно на підставі поданих документів.
            41. У разі тимчасового легального перебування громадян України за кордоном на території держав, з якими укладено міждержавні договори (угоди) про соціальне забезпечення, комісія може згідно із заявою хворого, що досяг повноліття, потерпілого від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, інваліда приймати рішення про встановлення інвалідності заочно за результатами медичного обстеження в країні тимчасового перебування особи.
            42. Комісія видає особі, яку визнано інвалідом або стосовно якої встановлено факт втрати професійної працездатності, довідку та індивідуальну програму реабілітації і надсилає у триденний строк виписку з акта огляду комісії органові, в якому інвалід перебуває на обліку як отримувач пенсії чи державної соціальної допомоги (щомісячного довічного грошового утримання), що призначається замість пенсії, та разом з індивідуальною програмою реабілітації - органові, що здійснює загальнообов'язкове державне соціальне страхування, виписку з акта огляду комісії про результати визначення ступеня втрати професійної працездатності у відсотках та потреби у наданні додаткових видів допомоги.
            43. Копія індивідуальної програми реабілітації надсилається також лікувально-профілактичному закладові і органові праці та соціального захисту населення за місцем проживання інваліда. За місцем роботи зазначених осіб надсилається повідомлення щодо групи інвалідності та її причини, а у разі встановлення ступеня втрати професійної працездатності - витяг з акта огляду комісії про результати визначення ступеня стійкої втрати професійної працездатності у відсотках та потреби у додаткових видах допомоги.
            44. Форма документів, що використовується у роботі комісій, затверджується МОЗ.
           45. Голова або члени комісії, винні у прийнятті неправильного рішення і незаконній видачі документів про інвалідність, несуть відповідальність згідно із законодавством.

VI. Порядок оскарження рішень
 медико-соціальних експертних комісій

            46. ​​У разі незгоди з рішенням районної, міжрайонної, спеціалізованої комісії хворий, потерпілий від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання або інвалід має право подати протягом місяця після одержання висновку комісії письмову заяву до комісії, в якій він проходив огляд, обласної МСЕК чи до відповідного управління охорони здоров'я. Комісія, що проводила огляд, або управління охорони здоров'я надсилає у триденний строк після надходження відповідного запиту всі наявні документи на розгляд до обласної комісії, яка протягом місяця з дня подання зазначених документів проводить повторний огляд заявника і приймає відповідне рішення.
            47. Рішення обласної комісії може бути оскаржене до МОЗ.
            48. МОЗ за наявності фактів порушення законодавства про медико-соціальну експертизу доручає Центральній медико-соціальній експертній комісії МОЗ або обласній комісії іншої області повторно розглянути з урахуванням усіх наявних обставин питання, з якого оскаржується рішення, а також вживає інші заходи впливу для забезпечення дотримання законодавства під час проведення медико-соціальної експертизи.
            49. В особливо складних випадках обласна МСЕК може направляти осіб, що звертаються для встановлення інвалідності, для проведення медико-соціального експертного обстеження до клініки Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності (м. Дніпропетровськ) та науково-дослідного інституту реабілітації інвалідів (м. Вінниця). Після обстеження зазначені науково-дослідні установи складають консультативні висновки, які для комісії мають рекомендаційний характер.
            50. Рішення комісії може бути оскаржене до суду в установленому законодавством порядку.


Головний лікар
Комунального закладу
«Обласний центр медико-
соціальної експертизи »
в Дніпропетровській області С.М. Борисов
   
СПИСОК
организаций учредителей Общественного совета при обласной МСЭК
п / п
Наименование организации
ФИО руководителя
Телефон
Еmail
1
Днепропетровское областное объединение ветеранов Афганистана УСВА
Волошин
Виктор Николаевич
742-85-21
doova-usva@ukr.net
2
Областная организация инвалидов
«Союз Чернобыль Украина»
Геращенко
Олег
Васильевич
096-362-31-69
745-08-49
olvager.dnepr@rambler.ru
3
Областная организация инвалидов войны и УБД
Леко м цев Валерий Алексеевич
097-457-17- 9 9                 376-88-52
valer.leckomtsev2013@yndex.ua
4
Общественная организация участников АТО «20 легион»
Ассоциация общественных организаций
участников АТО
Плахута Вячеслав Иванович
067-532-18-92
20 legion@i.ua
5
Общественная организация инвалидов труда, пострадавших и семей работников погибших на производстве Днепропетровской области «МИР»
Бобков Александр Алексеевич
050-609-40-89
aleksandr_bobkov@i.ua
6
Всеукраинская организация инвалидов Днепропетровской области
Савенкова Розалина Викторовна
050-049-79-30  789-50-19
vassiliy@ua.fm
7
Военно-патриотический клуб «Айдар»
Булах Наталья Викторовна
066-438-97-32
п atasha. 322@mail.ru
ШАХТЕРЫ
8
Общество инвалидов труда, пострадавших и семей погибших на производстве
Желтые Воды
Криницин Леонид Викторович
Гречка
Леонид Владимирович
095-062-72-97


066-119-49-42
Servis_plus_07@ukr.net
9
Общественная организация инвалидов труда «Доверие»
Кривой Рог
Касьян Дмитрий Витальевич
068-009-20-89 066-629-38-52
kasyan.d@mail.ru

Пошаговый порядок раненый АТО до МСЭК
 1. Военнослужащий после получения любого увечья поступает в госпиталь (Форма 100).
 2. После прохождения лечения получает выписной эпикриз-довидку.
 3. ВЛК-военно-лечебная комиссия (2 недели отпуска).
 4. После отпуска если надо Додаток №4 (заверяется ВЛК Пивденного региона 65044, г. Одесса, ул. Пироговская, 2, Телефон (048) -722-08-55).
 5. После этого можно готовить документы на МСЭК.

АЛГОРИТМ ДІЙ
направлення до МСЕК військовослужбовців, учасників АТО

И. Для тих, хто продовжує службу:

 1. Командир частини, або прокуратура проводить розлідування обставин травми та видає «Довідку про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва). Додаток № 5 до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України »та« Медичну характеристику ».  
 2. Командир частини видає Д овідку про участь в АТО
 3. ВЛК. в / ч 4615 (49000, м Дніпропетровськ, вул Комсомольська, 63, Тел: 0562-42-39-44. - .. приймальне відділення) проводе обстеження, та видає свідоцтво про хворобу , яке завіряється ВЛК Південного регіону (65044, м Одеса, вул Піроговська, 2, Тел: ... (048) -722-08-55), Або ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЛК (01133, м Київ, вул Госпітальна, 2, Тел: ... (044) -529-45 -46).       
 4. Полікліника за місцем лікування, або проживання, або шпиталь (в / ч 4615) (49000, м Дніпропетровськ, вул Комсомольська, 63, Тел: 0562-42-39-44. - .. Приймальне відділення) видає форму 088 / о « Направлення на МСЕК ».  
 5. За запрошенням МСЕК військовослужбовець оглядається на МСЕК та отримує відповідну довідку про відсоток втрати працездатності або групу інвалідності.
            ІІ Для тих, хто звільнений:
Звільнений військовослужбовець приходить до військового комісаріату за місцем мешкання та стає на облік.
 1. Військомат дає направлення:
А. До шпиталю; (Шпиталь проводе обслідування, складає «Свідоцтво про хворобу», яке завіряється ВЛК Південного регіону, або Центральною ВЛК, видає форму 088 / о «Направлення на МСЕК»).  
Б. До ЦВЛК: (ЦВЛК видає «ВИТЯГ» з протоколу засідання ЦВЛК про встановлення причинного зв'язку захворювань, поранень, контузій, травм, каліцтв). Лікувальний заклад надає Форму 088 / о «Направлення на МСЕК».    
За запрошенням МСЕК військовослужбовець оглядається на МСЕК та отримує відповідну довідку про відсоток втрати працездатності або групу інвалідності.

Если придатний  то определяют% 5-25% для выплаты единоразового пособия.
Нацгвардия   - если служит то относится к МВД, если уволен в запас - относится к воєнкомату по месту жительства.
СБУ   - самостоятельно до МСЭК.
Пограничники   - от свого відомства.
Спецсвязь  - самостоятельно до МСЭК
Спецтранспорт  - самостоятельно до МСЭК
Мининфраструктуры  - самостоятельно до МСЭК

Незгода з рішенням МСЕК

            У разі незгоди з рішенням районної, міжрайонної, спеціалізованої комісії військовослужбовець має право подати протягом місяця після одержання висновку комісії письмову заяву до комісії, в якій він проходив огляд, обласної МСЕК чи до відповідного управління охорони здоров'я. Комісія, що проводила огляд, або управління охорони здоров'я надсилає у триденний строк після надходження відповідного запиту всі наявні документи на розгляд до обласної комісії, яка протягом місяця з дня подання зазначених документів проводить повторний огляд заявника і приймає відповідне рішення.
            Рішення обласної комісії може бути оскаржене до МОЗ.
            МОЗ за наявності фактів порушення законодавства про медико-соціальну експертизу доручає Центральній медико-соціальній експертній комісії МОЗ або обласній комісії іншої області повторно розглянути з урахуванням усіх наявних обставин питання, з якого оскаржується рішення, а також вживає інші заходи впливу для забезпечення дотримання законодавства під час проведення медико-соціальної експертизи.
            В особливо складних випадках обласна МСЕК може направляти осіб, що звертаються для встановлення інвалідності, для проведення медико-соціального експертного обстеження до клініки Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності (49027, г. Днепропетровск, пер. Советский, 1-а , Телефон:. (0562) 47-19-25) та науково-дослідного інституту реабілітації інвалідів (21029, м Вінниця, Хмельницьке шосе, 104, Телефон :. (0432) 51-12-75) Після обстеження зазначені науково-дослідні установи складають консультативні висновки, які для комісії мають рекомендаційний характер.  
            Рішення комісії може бути оскаржене до суду в установленому законодавством порядку.

            По всем проблемным вопросам, которые возникают у военнослужащих с получением статуса УБД, просят обращаться на горячую линию рабочей группы комиссии по телефону (044) 271-10-37, а также по электронному адресу UBD sv@mil.gov.ua

            Горячая линия рабочей группы комиссии работает с 9.00 до 17.00 ежедневно, кроме воскресенья.

http://chernobil.org.ua

Комментариев нет:

Отправить комментарий

I am free