-->

21.03.20

Порядок здійснення верифікації та моніторингу державних виплат

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 лютого 2016 р. № 136
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

ПОРЯДОК
здійснення верифікації та моніторингу державних виплат
{Назва Порядку в редакції Постанови КМ № 205 від 03.03.2020}

1. Цей Порядок визначає механізм здійснення верифікації та моніторингу державних виплат. {Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 205 від 03.03.2020}

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про верифікацію та моніторинг державних виплат”. {Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 205 від 03.03.2020}

3. З метою здійснення верифікації та моніторингу державних виплат суб’єкти надання інформації подають Мінфіну інформацію, що визначена законодавством для призначення, нарахування та/або здійснення державних виплат і впливає на визначення права на отримання та розмір таких виплат, персональні дані, інформацію з автоматизованих інформаційних систем, реєстрів, баз даних, володільцем, розпорядником та/або адміністратором яких вони є, у тому числі інформацію з обмеженим доступом.

У разі нарахування та отримання державних виплат, призначених на сім’ю або домогосподарство, інформація подається щодо кожного члена сім’ї або домогосподарства.

Відповідальними за повноту, автентичність та вчасність надання інформації є суб’єкти надання інформації.

4. Порядок та умови обміну інформацією, що визначена законодавством для призначення, нарахування та/або здійснення державних виплат і впливає на визначення права на отримання та розмір таких виплат, між Мінфіном та суб’єктами надання інформації, крім банків, визначаються Мінфіном разом із суб’єктами надання інформації, якщо інше не передбачено законом, з урахуванням вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

Надання інформації, яка містить банківську таємницю, здійснюється відповідно до Закону України “Про банки і банківську діяльність”.

5. Верифікація державних виплат здійснюється в інформаційно-аналітичній платформі шляхом застосування комплексу заходів із збору, проведення аналізу та порівняння параметрів інформації, отриманої від суб’єктів надання інформації, за кожним реципієнтом з подальшим визначенням відповідності інформації визначеним законодавством вимогам, що впливають на визначення права на отримання та розмір державних виплат, а також виявлення невідповідності даних в автоматизованих інформаційних системах, реєстрах, базах даних.

{Пункт 5 в редакції Постанови КМ № 205 від 03.03.2020}

5-1. За результатами превентивної верифікації орган, що здійснює державні виплати, в режимі реального часу отримує підтвердження відповідності наданої реципієнтом для призначення державної виплати інформації вимогам законодавства, що впливають на визначення його права на отримання та розмір державних виплат, або рекомендацію щодо проведення додаткової перевірки інформації, що містить невідповідності, за наявності в інформаційно-аналітичній платформі необхідної інформації.

Доступ до інформації в інформаційно-аналітичній платформі органів, що здійснюють державні виплати, здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

{Порядок доповнено пунктом 5-1 згідно з Постановою КМ № 205 від 03.03.2020}

6. За результатами поточної та ретроспективної верифікації Мінфін щомісяця до 25 числа надає органам, що здійснюють державні виплати, рекомендації щодо:

{Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 205 від 03.03.2020}

1) проведення додаткової перевірки інформації, що містить невідповідності;

2) усунення невідповідностей даних у автоматизованих інформаційних системах, реєстрах, базах даних, володільцем, розпорядником та/або адміністратором яких є орган, що здійснює державні виплати.

Рекомендація щодо кожного реципієнта формується на підставі однієї або декількох виявлених невідповідностей.

{Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 205 від 03.03.2020}

7. Про надані рекомендації Мінфін інформує щокварталу Кабінет Міністрів України.

{Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 205 від 03.03.2020}

8. Орган, що здійснює державні виплати, опрацьовує отримані рекомендації у строк, що не перевищує 15 робочих днів з дня їх отримання.

9. За результатами опрацювання наданих Мінфіном рекомендацій орган, що здійснює державні виплати, приймає рішення щодо:

1) призначення (перерахунку) державної виплати;

{Підпункт 1 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 205 від 03.03.2020}

2) припинення нарахування та/або здійснення державної виплати;

3) поновлення нарахування та/або здійснення державної виплати;

4) усунення невідповідностей даних у автоматизованих інформаційних системах, реєстрах, базах даних, володільцем, розпорядником та/або адміністратором яких є орган, що здійснює державні виплати.

Орган, що здійснює державні виплати, за результатами опрацювання рекомендацій надає Мінфіну інформацію про прийняті рішення протягом п’яти робочих днів з дня їх прийняття.

10. Мінфін після отримання інформації про прийняті рішення за результатами опрацювання рекомендацій органами, що здійснюють державні виплати, проводить моніторинг опрацювання рекомендацій, у тому числі аналіз їх врахування зазначеними органами, а також використовує інформацію, отриману за результатами проведеного аналізу результатів верифікації, під час бюджетного процесу.

{Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 205 від 03.03.2020}

{Порядок в редакції Постанови КМ № 443 від 22.05.2019}

Немає коментарів:

Дописати коментар