-->

12.08.12

Про комісії з визначення даних про заробітну плату (грошове забезпечення), одержану особою за роботу (службу) в зоні відчуження в 1986-1990 роках 685- редакція від 16.07.2012

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 16 липня 2012 р. № 685

Про комісії з визначення даних про заробітну плату (грошове забезпечення), одержану особою за роботу (службу) в зоні відчуження в 1986—1990 роках

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Типове положення про комісії з визначення даних про заробітну плату (грошове забезпечення), одержану особою за роботу (службу) в зоні відчуження в 1986—1990 роках, що додається.

2. Міністерству внутрішніх справ, Міністерству надзвичайних ситуацій, Міністерству оборони, Службі безпеки утворити у місячний строк у міністерствах, Службі безпеки, територіальних органах Міністерства внутрішніх справ, Міністерства надзвичайних ситуацій, військових комісаріатах в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві і Севастополі, регіональних органах Служби безпеки комісії з визначення даних про заробітну плату (грошове забезпечення), одержану особою за роботу (службу) в зоні відчуження в 1986—1990 роках.

Прем’єр-міністр України М. АЗАРОВ


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 липня 2012 р. № 685


ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про комісії з визначення даних про заробітну плату (грошове забезпечення), одержану особою за роботу (службу) в зоні відчуження в 1986—1990 роках

Загальні положення

1. Розгляд письмових заяв громадян України з числа інвалідів внаслідок каліцтва або захворювання (категорія 1) та осіб, які втратили годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, про видачу довідки про заробітну плату (грошове забезпечення), одержану за роботу (службу) в зоні відчуження в 1986—1990 роках, здійснюється комісіями при міністерстві, СБУ (далі — центральні комісії) і комісіями при військовому комісаріаті Автономної Республіки Крим, обласних військових комісаріатах, військовому комісаріаті мм. Києва і Севастополя, територіальних органах міністерства та регіональних органах СБУ (далі — регіональні комісії).

2. Центральна і регіональна комісії мають статус допоміжного органу і у своїй діяльності керуються Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, а також цим Типовим положенням.

Під час прийняття рішення про достатність підстав для видачі довідки про заробітну плату (грошове забезпечення), одержану за роботу (службу) в зоні відчуження в 1986—1990 роках, центральна і регіональна комісії керуються законодавчими, іншими нормативно-правовими актами та документами СРСР та УРСР, що діяли на дату їх складення.

3. До складу центральної комісії можуть входити спеціалісти архівних, фінансових, кадрових, юридичних та інших служб міністерства, СБУ та представники органів Пенсійного фонду України і всеукраїнських громадських організацій, які вирішують питання соціального захисту громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (за згодою), і мають місцеві осередки в усіх регіонах.

До складу регіональної комісії можуть входити спеціалісти архівних, фінансових, кадрових, юридичних та інших служб територіального органу міністерства, військових комісаріатів, регіонального органу СБУ, представники органів Пенсійного фонду України і всеукраїнських громадських організацій, які вирішують питання соціального захисту громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (за згодою), і мають місцеві осередки в усіх регіонах.

Посадовий склад центральної і регіональної комісії затверджується керівником відповідного органу, при якому утворюється відповідна комісія.

Персональний склад комісії затверджується головою відповідної комісії.

4. Головою центральної комісії є заступник Міністра або Голови СБУ відповідно до розподілу функціональних обов’язків, головою регіональної комісії — заступник керівника відповідного територіального (регіонального) органу або заступник військового комісара відповідного військового комісаріату.

5. Засідання центральної і регіональної комісії проводиться не менше ніж один раз на місяць.

6. Рішення центральної і регіональної комісії є правоможним, якщо у засіданні бере участь не менше двох третин її складу. Передача повноважень членами центральної і регіональної комісії іншим особам не допускається.

Рішення приймається центральною і регіональною комісією, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на її засіданні членів комісії.

У разі незгоди з ухваленим рішенням центральної або регіональної комісії член комісії письмово викладає свою позицію, яка додається до протоколу засідання.

7. Центральна і регіональна комісії мають право:

отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, військових частин та інших військових формувань, органів та підрозділів внутрішніх справ, цивільного захисту інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів, фахівців відповідного напряму (за згодою).

Порядок роботи регіональної комісії

8. Регіональна комісія розглядає письмові заяви громадян України з числа інвалідів внаслідок каліцтва або захворювання (категорія 1) і осіб, які втратили годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи (далі — заявник), про видачу довідки про заробітну плату (грошове забезпечення) за роботу (службу) в зоні відчуження в 1986—1990 роках, — у разі коли військову частину, інше військове формування, орган та підрозділ внутрішніх справ або цивільного захисту, підприємство, установу, організацію системи міністерства та СБУ ліквідовано без правонаступника.

До заяви додаються копії:

перереєстрованого посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС категорії 1 та вкладки (із пред’явленням оригіналів);

розрахункової книжки (грошового атестата) осіб рядового і начальницького складу, трудової книжки особи, роздаткових відомостей про виплату грошового забезпечення або картки розрахунка виплати грошового забезпечення за основним місцем служби військовослужбовців, інших даних про нарахування грошового забезпечення (за наявності). У разі відсутності зазначених документів подається завірений в установленому порядку витяг з особової справи про присвоєні військові (спеціальні) звання і проходження військової служби;

довідки про періоди несення служби (виконання робіт), виданої військовою частиною (підприємством) або Галузевим державним архівом Міноборони, — для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, довідки Галузевого державного архіву CБУ, довідки інших галузевих архівів та архівів територіальних органів центральних органів виконавчої влади, центральних архівів та їх філій, Міністерства оборони Російської Федерації, витягу з журналу обліку виїздів у зону відчуження, в яких зазначаються дні виїзду на об’єкти (в населені пункти) зони відчуження;

колективного договору або положення про оплату праці та преміювання, що були чинними на підприємстві у відповідний період (із зазначенням умов, показників та розмірів преміювання (у відсотках та карбованцях), умов та режиму роботи підприємства та заявника (із зазначенням змін, підсумованого обліку робочого часу та облікового періоду — місяць, квартал тощо) та фактичної оплати праці, наказів по підприємству, інших документів заявника;

особового рахунка, табуляграми з планом рахунків (розшифрованими кодами) або довідки підприємства про фактично виплачену в 1986—1990 роках заробітну плату в зоні відчуження, у тому числі за її складовими (збережений середній заробіток, премії тощо), із зазначенням суми та дати виплати (за наявності);

табеля обліку робочого часу заявника в зоні відчуження або шляхового листа (за наявності), що засвідчені печаткою підприємства, в складі якого виконувалися роботи з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, в якому зазначено період, фактично відпрацьований у зоні відчуження заявником;

довідки, наказу чи іншого документа із зазначенням суми заробітної плати (грошового забезпечення), донарахованої заявникові за період до 1 січня 1991 р. і після 1 січня 1991 р. (за наявності). Зазначені документи є підставою для проведення перерахунку заробітної плати (грошового забезпечення).

Копії документів, які подаються заявником, засвідчуються в установленому порядку центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, в яких зберігаються оригінали таких документів.

Копія перереєстрованого посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС категорії 1 із вкладкою засвідчення не потребує.

9. За результатами опрацювання поданих заявником документів регіональна комісія у місячний строк з дати реєстрації заяви приймає рішення про достатність підстав для видачі довідки про заробітну плату (грошове забезпечення). Рішення регіональної комісії оформлюється протоколом, який підписується її головою та присутніми на засіданні членами.

Форма довідки про заробітну плату (грошове забезпечення) встановлюється Мінсоцполітики.

10. Довідка про заробітну плату (грошове забезпечення) видається протягом п’яти робочих днів після підписання протоколу засідання комісії територіальним органом міністерства або регіональним органом СБУ та відповідним військовим комісаріатом, при яких утворено регіональну комісію, завіряється печаткою і є підставою для розгляду органами Пенсійного фонду України питання проведення перерахунку пенсії.

11. У разі відсутності підстав для видачі довідки про заробітну плату (грошове забезпечення) копія рішення регіональної комісії у тижневий строк надсилається заявникові із зазначенням причин відмови.

12. У разі незгоди з рішенням регіональної комісії заявник може подати такій комісії заяву із запереченням щодо прийнятого рішення з вимогою передати документи на розгляд центральній комісії. Заявник разом із такою заявою може подати, крім документів, зазначених у пункті 8 цього Типового положення, інші документи, що не були подані раніше.

13. Регіональна комісія у триденний строк подає заяву разом з пакетом документів заявника центральній комісії для розгляду та прийняття рішення.

Порядок роботи центральної комісії

14. Центральна комісія розглядає звернення регіональної комісії щодо незгоди громадян України з її рішенням стосовно виданої довідки про заробітну плату (грошове забезпечення) за роботу (службу) в зоні відчуження в 1986—1990 роках чи відмови в її видачі.

Центральна комісія розглядає подані регіональною комісією документи і приймає рішення на найближчому засіданні.

За наявності підстав для задоволення заяви центральна комісія приймає рішення про видачу довідки про заробітну плату (грошове забезпечення) і повідомляє про це протягом трьох робочих днів регіональну комісію.

У разі прийняття центральною комісією рішення, яке збігається з рішенням регіональної комісії, подальший розгляд документів щодо видачі довідки про заробітну плату (грошове забезпечення) не здійснюється. Копія такого рішення у тижневий строк надсилається заявникові.

Після прийняття рішення центральна комісія повертає документи заявника на зберігання регіональній комісії. 15. Заявник, який не згодний з прийнятим центральною комісією рішенням, має право оскаржити рішення комісії в установленому законодавством порядку.

71 коментар:

в/ч43187 сказав...

Что-то подобное уже создавали дважды, в эти комиссии попадают те-же клерки и бюрократы которые за деньги выдавали посвидчення, а теперь будут себя-же любимых защищать от возмездия. Обычная очередная нервотрёпка, которая будет на стороне тигибок, азаровых и всей нынешней власти.

оош сказав...

Такие комисии должны были работать ещё с начала года и не
только для тех у кого нет документов, а для всех спорных вопросов чернобыльцев.
Не секрет, что половина выданых расчётных довидок про зароботок в зоне, явно
занижены по инициативе минсоцтруда по ихних дыбильных инструкциях...

оош сказав...

 Всё верно єта профашиская власть всё делает чтоб затянуть и не выплачивать законных минимальных пенсий инвалидам Чернобыля!

2013 сказав...

Таким способом проверят еще раз чернобыльцев на подлинность их документов.Если зарплаты нет за чернобыль(ну за срочников понятно)СБУ проверит откуда дровишки.Зимой СБУ не проверяли по зарплате а сейчас проверят.

Igor Turbaevskiy сказав...

Днів десять тому, я звернувся на гарячу лінію Сергія Ларіна, голову ОДА Кіровоградської обл.з питанням коли буде створена така комісія при Кіровоградській ОДА? Дівчина яка відповідає за цей напрямок роботи порадила мені звернутись на гярячу лінію КМУкраїни, що я і зробив. На наступний день мені зателефонувала Уяздовська Оксана Василівна і сказала, що питання створення цих комісій у Тигіпка на контролі, а мені особисто по моєму питанню потрібно звернутись до них особисто. Щоб зрозуміло було яке питання пояснюю, військова частина №01094, в якій я проходив кадрову службу знаходиться на території м. Олександрія.До цього часу вона не тільки змінила своє підпорядкування, а й був змінений номер військової частини, зараз вона за №2269 і підпорядкована МВС України.Тобто були вертольотчиками, а стали ментами.Я особисто зустрівся з командиром цієї частини з пропозицією надання мені та таким як я, а нас на сьогодняшній день 32 чоловіки довідки про чорнобильський заробіток. Це ж дуже просто: посадовий оклад є, військове звання також, термін перебування в зоні є і місце дислокації також, тобто чим я займався в зоні ЧАЕС. На це командир порадив мені звернутись в суд, щоб суд зобов*язав військову частину видати мені довідку. Так от коли я це розповів Уяздовській, то вона мені сказала, що даже якщо суд і зобов*яже це зробити військову частину, то це ще не все, потім потрібно буде знову ж таки звернутись до суду вже на ПФ щоб суд зобов*язав ПФ прийняти цю довідку для перерахунку пенсії. Ось така каша, чим дальше, тим цікавіше. Так от я отримав відповідь з гарячої лінії, що така комісія вже створена 26.03.2012року, очолює її заступник голови ОДА Пастух Г,В,,і що з того часу комісія засідала аж три рази, тобто вона працює по мірі надходження заяв. Ось така ситуація у нас на Кіровоградщині, чорнобильці про цю комісію нічого не знають, а і для чого нам про це знати, все тихо , тихояк як на кладовищі. Керівників наших чорнобильських організацій не видно, бо 26 квітня вже пройшло, а до 14 грудня ще далеко, тобто можна себе любимих обійти.Да доречі в цю комісію входить представник громадської організації"Союз Чорнобиль України" так, що без коментарів.

Dinamik сказав...

Обратите внимание на то, что деятельность этих комиссий будет заключаться не для перерасчёта заработной платы, а для  ..."визначення даних про заробітну плату (грошове забезпечення),
одержану особою за роботу (службу) в зоні відчуження в 1986—1990 роках".

Igory Igory сказав...

Ну а как со срочниками???  Все документи: (военный билет с записями, архивная довидка, удостоверения всех времён и народов с СССР с 1986 г. - по 2012г., справки военкомата и т.д.).  Что они по нас примут - какой минимум установят = 70 рублей или как???

Илья Московский сказав...

Данное Постановление есть ничто иное, как очередное «запутывание» и «проталкивание» апологетами античернобыльской политики и истерии в справедливом решении Чернобыльского вопроса и организации «беспредела» очевидного раскола среди ликвидаторов. Более того создание дополнительных рабочих мест для бездельников чиновников и самое главное необоснованных трат бюджетных средств. Сегодня необходимо в целом кардинально пересмотреть сам Закон как таковой, в котором с советских времен «внедрено» социальное неравенство между отдельными категориями участников ЛПА на ЧАЭС. Новые постановления не есть решение Чернобыльского вопроса, а прямое «упрямое» противодействие со стороны правительства в его решении. Это видно простым невооруженным взглядом. Выход один создание рабочей групы при Правительстве по окончательному решению Чернобыльского вопроса и приведение Закона из состояния социального неравенства в справедливый и учитывающий в полной мере сегоднешние реалии и состояния в «долгах» правительства перед Чернобыльцами. Другие решения есть самый обыкновенный «социальный» обман и сдерживания протестных акций Чернобыльцев. Не позволяйте себя обманывать и делать из себя усилиями правительства — «дураков».

Илья Московский сказав...

Чернобыльское или Афганское движение, общественные организации, партии различного направления зародились сразу, как были изданы Законы и Поставления правительства Украины, гарантирующие и призванные обеспечивать социальную защиту в отношении Чернобыльцев и Афганцев. Они зародились как всеукраинская инициатива, как неотделимые части Большого Совета Представителей Украинского народа — Чернобыльцев, Афганцев, инвалидов и пенсионеров под под крышей каждого дома, хаты, в каждом селе, городе, районе по всей стране. Почему? Ответ прост: Нарушения Законов и Постановлений со стороны Правительства в начале в отдельных случаях, а затем перешедшее в систему, начиная с 1991 года. Правильное решение по пресечению подобных нарушений прав, льгот и свободы можно было находить и находилось тогда, когда в открытом, гласном Совете сходились и высказывались самые различные точки зрения, которые можно осмыслить и решить — верно или ошибочно, то есть какое решение будет оптимальным. Это не препятствует существованию особых мнений. Не было, не могло и не должно было быть так, чтобы решение принималось в обстановке, когда не выслушав не приняв к обсуждению противоположного или особого мнения и доводов, среди Чернобыльцев и Афганцев считалось бы такое мнение решение истинным и безошибочным.Однако именно тогда, когда решение нвших вопросов переходило в практическую плоскость, это традиция и отсутствия взаимной глухоты стала утрачиваться.Сегодня же фактически все инициативы разделились на изолированные потоки.И все это в тот момент, когда во всех регионах бывшего Союза, а ныне СНГ, в среде Чернобыльцев и Афганцев конкурирующие и даже враждебные направления ведут напряженный диалог. Потому что только в таком открытом диалоге можно избежать своих собственных ошибок и заблуждений, воспользоваться положительными инициативами других, избежать раскола Чернобыльского и Афганского движений.Сегодня необходимо, архиважно в каждом селе, районе, городе по всей Украине на встречах и собраниях представителей Чернобыльцев и Афганцев, пенсионеров и инвалидов обсудить положение о сегодняшней действительности.Конституция и Законы сегодня грубо нарушаются и Президент и Правительство не гарантируют строгого их соблюдения. Как нам добиться в стране и у международного сообщества защиты своих законных, признанных всем цивилизованным миром прав и льгот, как участников войны в Афганистане и ликвидации последствий аварии на ЧАЭС или «войны» против атомной чумы.Все эти вопросы встают перед нами, Чернобыльцами и Афганцами, инвалидами и пенсионерами.И в то же время раздробление наших сил приводит к колоссальной потере инициативы и возможностей, дезориентирует нас и лишают веры и надежды.У нас есть возможность найти язык понимания и устранить состояние всеобщей глухоты.Иная позиция ошибочна, бесчестна и бесперспективна. Простые и рядовые Чернобыльцы и афганцы, инвалиды и пенсионеры не понимают, почему их представители, радеющие о их благе, не хотят выслушать друг друга. Общий интерес выше личных амбиций.Вот почему сегодня необходимо и архиважно созвать всеукраинскую встречу — Большой Общественный Совет Украины представителей Чернобыльцев и Афганцев, инвалидов и пенсионеров, старейших участников Чернобыльских и Афганский движений и течений, независимо от их прошлых и настоящих позиций, пригласить всех желающих от общественности и СМИ. Другого пути у нас нет. Думайте, дерзайте и встречайтесь.


Нравится+7-0

майор сказав...

Илья Московский писал;
"Вот почему сегодня необходимо и архиважно созвать всеукраинскую встречу — Большой Общественный Совет Украины представителей Чернобыльцев и Афганцев, инвалидов и пенсионеров, старейших участников Чернобыльских и Афганский движений и течений, независимо от их прошлых и настоящих позиций, пригласить всех желающих от общественности и СМИ. Другого пути у нас нет.
ВЫ питаетесь соединить не совместимое;
1. организации общественные открывали не для защиты граждан а чтобы на них делать деньги.
2. Посеяно зерно зависти, ненависти, неуважение друг другу.
3. Для созыва СОВЕТА необходимы финансовые средства.
4. Нужна защита от провокаций.
Кто возьмёт на себя организационные вопросы.
КОНСТИТУЦИЯ Украины признана лучшей в мире, не допустить переписывание основного закона, а стать на защиту КУ.

Илья Московский сказав...

Или как!

Igory Igory сказав...

 Уряд спрощує оформлення пенсій для військових інвалідів-чорнобильців


02.08.2012 | 10:00 Прес-служба Міністерства соціальної політики


Уряд створив комісії
для визначення даних про заробіток військовослужбовців, які брали участь у ліквідації аварії на ЧАЕС. Про це Віце-прем’єр-міністр України-Міністр
соціальної політики Сергій Тігіпко повідомив, коментуючи  постанову
№ 685 «Про комісії з визначення даних про заробітну плату (грошове забезпечення), одержану особою за
роботу (службу) в зоні відчуження
в 1986–1990 роках», прийняту на засіданні
Уряду 16 липня 2012 року. За словами Віце-прем’єр-міністра, комісії сприятимуть у вирішенні питань інвалідів-ліквідаторів з числа колишніх військовослужбовців, які не можуть отримати довідку про зарплату в уже ліквідованих
військових частинах і відтак не мають
права на належні їм підвищені пенсії.


«Зараз такі ліквідатори
не мають можливості отримати довідку про зарплату в зоні відчуження, а отже - отримують пенсію у мінімальному розмірі, яка менша
від середньої чорнобильської пенсії. Щоб ліквідувати цю несправедливість, Уряд створює при Міноборони, МВС, МНС і СБУ та їх територіальних
органах комісії із визначення даних про заробіток. Ці комісії
почнуть працювати протягом місяця», - зазначив СергійТігіпко.


За словами урядовця, майже 5 тисяч інвалідів-ліквідаторів,
які не можуть підтвердити рівень
своєї зарплатні під час ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, сьогодні отримують пенсії майже вдвічі
нижчі, ніж середній розмір пенсії для цих категорій. Цю ситуацію
буде виправлено.


Наступним кроком
Уряду буде вирішення цієї проблеми для людей, які проходили
у забрудненій зоні спеціальні військові збори або перебували
там у відрядженні.

Igory Igory сказав...

 Уважаемые побратимы, может кто то знает куда обращаться срочникам и в
каком порядке, что надо предоставлять и какая перспектива… Подскажите
кто в курсе этих дел — как нам действовать??? Всем спасибо — крепкого
Вам здоровья и искренний поклон…

майор сказав...

Илья Московский писал

"Или как!
8/03/2012"
Это? правокационный вопрос, или проверка......
тогдо четайте Крупскую.

Александр Остапенко сказав...

 Igor Turbaevskiy вы немного не правильно  трактуете  данное  постановление  Кабмина  о  Комиссиях. 

Во  вторых не  надо  вам  идти  в часть за  справкой  т.к. там  все   приспособленцы   и никто вам ничего не  даст. Вам надо  всего три  документа  представить  в комиссию  , которая должна быть создана  при  обл.военкоматах  , которые  ещё  этого  кстати   не  знают  , а до  начала  их работы  осталось  13 дней  .

Это  документы: 

-копия вашего  удостоверения 1 категории

-копия  послужного  списка из  личного дела 

-справка  с Центрального  архива  МО  по  ул.Ивана Мазепы  в Киеве  о  количестве  и  места   выездов   в зоны

на  основании  этих  документов  комиссии  будут  учитывая  звание  ,период пребывания   и в каких зонах  вы были  (промплощадка , 10 км или 30 км )  для  которых были  установлены  кратность оплаты  т.е.5 ,4.3 кратном  размере  согласно распоряжения от 17 мая 1986 года №964-рс Совета Министов СССР  вам  дадут  справку  о расчёте  заработка  в  период  работы  в  зоне  отчуждения .

Александр Остапенко сказав...

Считаю  эти Комиссии по  кадровым  военным  бывшим  в Чернобыле очень правильными т.к.  во  первых ПРОКАЧАЮТ   всех без исключения   через  Центральный  архив  Министерства обороны  на предмет  реального количества   выездов  в зоны  из  воинских частей  вокруг  зоны  . 
 
Конечно  же   это позволит  сразу  выявят  тех  кто  сделал  себе  левым  путём или  за  один  день в  части  удостоверение  Чернобыльца  , что также  повлечёт пересмотр  многих  не заслуженных пенсий .

Проверить  пять тысяч , как  сказал  Тигипко ,  бывших  кадровых  прикомандированных в  Чернобыль  офицеров и прапорщиков   не  большая  проблема   в масштабах украины и тем  более  многие  уже  имеют на руках  справки  с Центрального  архива  МО Украины и  готовы  их  представить .

PS Вопрос  больше  касается  партизанов  призваных на  сборы и  солдат  срочников  ,но  как  я понял  из  заявления Тигипко  ,что  такую же  Комиссию  вскоре сделают  по   срочникам .

Александр Остапенко сказав...

 Думаю  всё  будет нормально. Справка  о  заработке  от Комиссии  на основании  ваших документов   будет   окончательной для  Пенсионного  фонда. 

Для  срочников  думаю  для расчёта  заработка  в зоне  будет  взят  средний  заработок   в народном  хозяйстве  СССР и  помноженный   на  кратность оплаты  в зонах Единственный  минус  вижу  в том  , что  комиссии  по  срочникам неизвестно когда  будут   утверждены Кабмином . Напишите  этот  вопрос Тигипко  , может  что ответит  конкретное  по  Комиссии  для срочников 

Виктор Демочко сказав...

В Европейский Суд по правам человека.

Виктор Демочко сказав...

Вы хоть сами в это верите.

Виктор Демочко сказав...

Вот такой и примут.
Маньке за пи...у дали красную звезду
А Ивану за атаку Х...Й в ср..ку.

Виктор Демочко сказав...

И что вам это даст, они же перерасчета на инфляцию не делают.

Igory Igory сказав...

 Спасибо - но это горькая истина... Так и есть в этом житие-бытие... Но надо что то делать, надежда умирает последней... Я думаю что к срочникам они должны повернутся лицом и что то решать...

Vemych сказав...

вроде все понятно,одно неврублюсь,где искать эти камисии в городе

Луганская деревня сказав...

...сколько ушло дел в ЕСуд из Луганска,Донецка,Харькова???ИИИ,что?

Луганская деревня сказав...

...это второй пункт "Типового положения"-

Під час прийняття рішення про достатність підстав для видачі довідки про
заробітну плату (грошове забезпечення), одержану за роботу (службу) в
зоні відчуження в 1986—1990 роках, центральна і регіональна комісії
керуються законодавчими, іншими нормативно-правовими актами та
документами   СРСР та УРСР, що діяли на дату їх складення............................Так вот-это удвоеная т.ст.,премия,оплата выходных и праздничных.Для оплаты требовать будут,как видно из этого же положения  ---"-колективного договору або положення про оплату праці та преміювання, що були чинними на підприємстві у відповідний період"...Мне предприятие предоставило справку о з/п+премия.ПФ сделал проверку , а на  предприятии не сохранился "ОРИГИНАЛ "Положения о премировании"  и отменили ,обращался в область,там так же  отменили премию.Хотя "Положение  о премироваии" должно хранится на предприятии -до замены новым положением о премировании.ПФ требует документ,который в принципе уже не существует и его не обязано предприятие хранить и предоставлять согласно ЗУ.Наше предприятие было как раз по итогам года награждено в 1986 году Орденом Трудового Красного Замени и премия была ,как Вы понимаете .Будем надеяться.С ув.1986 г.

райдер сказав...

Благодаря этим комиссиям выявят тех,кто подделал документы .У кого минималка вызовут всех,ни кто не спрячется.

Dinamik сказав...

 Выявят тех, кто подделал документы в том случае, если те, кто их подделал, обратятся с письменным заявлением в комиссию. А если обращений от таких лиц не будет, тогда и выявлять нечего.

WARION сказав...

Не вводите в заблуждение срочников.... 
Для срочников в редакции "чернобыльского закона" от 1991 г. предусмотрены базовые пенсии - 1. По ст.59 п.3 с 5 мин. заработных плат в Украине...
2. По ст.54 п.4. для участников ЛПА на ЧАЭС - 10-8-6 мин.пенсий по возрасту...

В 1994 г. была введено понятие для срочников как - 70 руб. в зоне отчуждения. 
Данное введение было признано как неправомерное - срочники выигрывали суды и соответственно, было архисложно, но возможно восстановить свои пенсии по решению судов.. С подачи Андреева и СЧУ продолжались, а также Мин.соц.политики (Папиев) изнасилование над "чернобыльским законом"...
Уж очень хотелось СЧУ поделить чернобыльцев....
В 2004 г. депутаты ВР с подачи Папиева и СЧУ "протащили" поправку в ст.59 п.3 - "мин.зар. платы в зоне отчуждения..."... очень топорная работа так как, нет ни одного постановления по установлению мин.зар.платы в зоне отчуждения... И на сегодняшний день юристы и правоведы утверждают, что изменения к ст. 59 п.3 ухудшают положение срочников и данное изменение к ст. было не правомерно..... так как размер пенсий по инвалидности с 5 мин.зар.плат всегда больше,  чем з\п с 70 руб. от 1986 г.
С 2004 г. судиться по ст.59 п.3 для срочников стало невозможно, так как ст. поменяла редакцию и смысл.....

Что касается ст.54 п.4 здесь все "чернобыльцы" лишены базовой пенсии и элементарной социальной защиты.....по постановлению 1210....

Так, что ребята срочники с 1994 г. Вы на минималках  Вам и дальше не светит ничего.....

Анонім сказав...

ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО WARION за пояснение.
теперь все стало на свои места.

Гость сказав...

Если для военнослужащих не будет учитываться премия 400р,оплата праздничных и выходных дней,то кратность для тех кто был после 1987 года в Чернобыле не поможет.Останутся на минималке.Два фактора влияют на размер пенсии  - год пребывания (с учётом места работы и кратности) и потеря трудоспособности.В этом постановлении ни слова о методе расчёта справки о зарплате.Посмотрим что получится.Говорить о размере пенсии можно в случае,если размеры выплат за  Чернобыль не менее 1500 р,

Alex 1965 сказав...

 у кого минималка трогать не будут а вот у кого выше среднего ?

райдер сказав...

Мы побеспокоимся,что бы вызвали всех,кто на минималке!

Igory Igory сказав...

 Спасибо уважаемый Виктор-86, но штудировали мы ст.59,54 и на Киев
ездили, в акциях участвовали, вопросы тигипковским задавали устно и
письменно и в судах бились — всё как об стенку каменную. Мы активные
люди, но у нас на переферии не чего нельзя сдвинуть с мёртвой точки по
срочникам 1986г. сидим на минималке. Подскажите или посоветуйте хороших
юристов, дайте кординаты с кем можно продуктивно сотрудничать — будем
обращатся… Всем крепкого здоровья, сил и терпения в не лёгком бою…

Igory Igory сказав...

 Спасибо уважаемый Виктор, но штудировали мы ст.59,54 и на Киев
ездили, в акциях участвовали, вопросы тигипковским задавали устно и
письменно и в судах бились — всё как об стенку каменную. Мы активные
люди, но у нас на переферии не чего нельзя сдвинуть с мёртвой точки по
срочникам 1986г. сидим на минималке. Подскажите или посоветуйте хороших
юристов, дайте кординаты с кем можно продуктивно сотрудничать — будем
обращатся… Всем крепкого здоровья, сил и терпения в не лёгком бою…

вперед сказав...

Хреново ты атаковал,вот и сиди с тем что вставили.

Гость сказав...

Во-первых комиссии будут не проверять,а выдавать справки по зарплате при наличии достаточности оснований,а во-вторых я вот думаю почему мы так плохо живём,а потому что мы самая богатая страна,только богатство у нас не то как у нормальных людей.Дураков у нас много ,на сто лет хватит!!!

Гость сказав...

по твоему получается,те кто на минималке лжечернобыльцы,ну дрянь-же ты

Гость сказав...

 ублюдок он и в Африке ублюдок

Гость сказав...

 когда ты уже гавкать перестанешь,чмо ходячее

вперед сказав...

Гость,а если удостоверение липовое ,значит минималка т к нет чернобыльской зарплаты.А такие наверняка есть и они не пойдут на комиссию сами.Мы не говорим за настоящих чернобыльцев,им слава.

вперед сказав...

Гость,вы чего такой агрессивный?Вы наверно не в курсе,кто купил удостоверение,у них нет зарплаты чернобыльской и быть не может.А те кто на минималке и есть все документы,им обязательно пересчитают,и они хотя бы подадут заявления,а лжечернобыльцы и на комиссию не пойдут--не с чем.

вперед сказав...

Гость,вы чего такой агрессивный?У кого нет зарплаты чернобыльской и документы под сомнением-те и близко на комиссии не пойдут,бо знают  что это тюрьма за подделку документов.А такие есть.

Гость сказав...

Всё очень просто на 100 человек пусть будет один халтурщик,зачем же подозрением вымазывать 99,пусть ими занимаются кому положено,а нам нечего о них говорить не стоят они того.

Гость сказав...

 всего по Украине около 1000

Анонім сказав...

Статья 3. Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине наивысшей социальной ценностью.

Права и свободы человека и их гарантии определяют содержание и направленность деятельности государства. Государство отвечает перед человеком за свою деятельность. Утверждение и обеспечение прав и свобод человека является главной обязанностью государства.

райдер сказав...

Хорошо,не буду говорить,это хорошо,что только 1на 100,это очень хорошо.Значит разговоры о лжечернобыльцах только слухи т е что 30%.это же депутаты мелят.

Donetsk сказав...

Вы написали верно, что пенсия по инвалидности с 5 мин.з\п будет больше, чем навязали срочникам ВР,Мин.соц.политика и СЧУ "заработок" исходя с 70 руб.,так как 70 руб. всегда минималка....... не понятно зачем срочникам была навязана "заработная" плата в зоне, к чему козе баян...... Возможно,что бы "замутить" мозги депутатам с ВР ведь зековская фуфайка, не солдатская шинель и они понятия не имеют - о воинском "довольствии".......и ввели "заработок" в 70 руб..... Беседуя с депутатом ВР (КПУ) он мне сказал, что ст.59 п.3 вернуть в редакция 1991 довольно просто - так как принятые изменения в 2004 г. ухудшили в разы положение срочников.... но с его с слов Ваши "чернобыльские" вожди думают не о чернобыльцах, а о карманах и как пролезть самим в Раду и наломать дров - с его слов дураков в ВР больше чем предостаточно.....

Илья Московский сказав...

Дорогие братья и сестры! Единомышленники! Предлагаю создать оргкомитет по созыву Первого Большого Общественного Совета Украины (БОСУ) ветеранов Афганского и Чернобыльского движения. Состав оргкомитета по организации созыва БОСУ (Проект): Александр Ковалев, Владимир Проскурин, Петр Прокопенко - Харьков; Сергей Коваленко, Сергей Гитуляр, Борис Бродовский, Виктор Сердюк, Виктор Решетнюк, Альбина Чуканова, Владимир Щербаков, Павел Гончаров, Николай Резван, Александр Бурдык, Карачун Олег, Михаил Петров, Владимир Деркач, Александр Дерека, Олег Маслов, Евгенъ Литовец, Яна Шило,от Крыма: Александр Шувалов(афганец), Александр Новиков(ликвидатор - юрист); Володя Иванов, Полтава; Луганск - Сергей Сафов, офицер и..;Константин Бондаренко, Володя Жук, Киев; и др.согласно рекомендаций. Ильяс Белялов, Крым - готов также принять участие в работе оргкомитета. Собраться: г. Киев или г. Харьков или Крым - по выбору.

игорь сказав...

Ребята,подскажите есть ли смысл обращаться в комиссию мне, командированному в зону отчуждения студенту ВУЗа, который не  имел никакой зарплаты, естествено, и сейчас сижу на минималке как ликв.1 категории 3 груп.

Dinamik сказав...

Игорь, а вы для своего интереса обратитесь в комиссию, и пусть комиссия ищет смысл и способ, как вам помочь,-если у членов комиссии будет желание. Одним словом - проверьте деятельность этой комиссии на способность решить вашу проблему.

Гость сказав...

Друзья !!! Не успокаивайте себя "сладкими" мыслями и не надейтесь на эти комисии. Эти трюки с комисиями всего лиш оттягивание времени до выборов. В  ПР не все дураки , там есть и "стратеги". И эти "стратеги" прекрасно понимают , что народ Украины на выборах будет голосовать "ПРОТИВ" ПР , в том числе и "чернобыльци". Для себя они (ПР) поставили цель запудрить мозги ВСЕМ любой ценой , а после выборов скажут "... это был популизм...". Не для того они растоптали  наш закон , что бы потом  нам идти на встречу и делать "правильные" решения. Комисии , если и будут созданы , будут только рекомендовать........ и больше не чего. А ПФ при любой новой справке всегда говорит ..... " мы перерасчот проводить не будем , если хотите подавайте на нас в суд...". Это уже есть сей час , им бы дотянуть до осени , а там .....  И пусть не радуются те у кого максимальные  пенсии , постанова 1210 скоро "заканчивается" и потом ВСЕХ ждет "минимум". (попомните мои слова ). Для срочников  тоже не чего хорошего небудет , только "минимум".... Как можно было поставить министром соцполитики бывшего банкира ??? Тем более что бывший банкир , сволоч и негодяй !!!  Нам всегда говорят ".... денег НЕТ...". Правильно нет , только для нас нет , а за этот год сколько украли ??? сколько вывели в ОБШОРЫ ???.  На даный момент у власти находятся БАНДИТЫ и те кому глубоко наплевать на народ и страну !!!  Не верьте этим отморозкам , не наступайте  на те самые грабли ,  подумайте ХОРОШО !!!  Та власть была тоже "не подарок" , но с ней (той властью) можно было "нормально" разговаривать . А с этими бандитами разговор не получается и не получится. Так что братья думайте и еще раз думайте , иначе нам будет "хана" . Но нам ладно , а нашим детям , нашим внукам ??? Что ждет их в недалеком будущем ???  Всем здоровья и терпения , а самое главное не терять надежды.

райдер сказав...

Гость,вы что,экстрасенс,вы чего пророчите один негатив,Не ужели все так плохо,и почему должны забрать 1210,с какой стати?Так рассуждать как вы,зачем тогда вообще жить.Еще комиссий нет а вас уже ПФ посылает в суд,а с чем?Откуда вы знаете как будет реагировать ПФ на справки комиссии?А за льготы Тигибко прав,почему льготами пользуются богатые люди,ездят на джипах(не чернобыльцы)а за квартиру платят 50% т д.Мы не будем голосовать,но не забудьте,сколько людей проголосует за  ПР без ваших рекомендаций,И что мы будем делать тогда?А мы просто будем жить дальше и надеяться на лучшее.Я лично буду голосовать за Яценюка.А 5000тыс ликвидаторов минималки скоро пересчитают.

Гость сказав...

Да , я себя считаю немного "предсказателем" . И это не негатив , а реалии на сегодня . Насчет комисий , пока мы их ждем , некоторые люди делают запросы через депутатов в архивы и получая справки ( там все расписано очень четко " что делал , где был , кратность и так далее ). С этими справками они идут на предприятия и делается перерасчет ,  (некоторые предприятия делают , некоторые нет ) , а затем с перерасчетом идут в ПФ. Вот там и наченается интересное...... " делать перерасчет пенсии не будем , у нас приказ с "верху" , подавайте в суд". Вот такие дела !!! А постанова 1210 всего принята на один год , если Вы внимательно ее прочли. Год скоро истекает , что потом ??? А потом все будем на "минимуме" ( хотя я на даный момент нахожусь на менемалке). Вот такие "реалии" на сегодня !!! Я бы очень хотел ошибатся , но у вы . 

райдер сказав...

Гость,а если ребята понесут новые справки зарплаты за чернобыль через комиссии,т е какие то подписи комиссий и ПФ признает эти справки,может такое быть?А 1210 ни где не написано что действителен год,мы искали и не нашли.Гость,что будет завтра,ни кто не знает.Не стройте иллюзии ни на кого,кто прийдет к власти,не факт,что будут за нас,хоть те,хоть те.Просто надо подождать и все увидим и поймем ,когда они там поделят кресла.Мы люди от них зависимые,нас можно обзывать и унижать  а мы все принимаем за лекарство,проглотили пилюлю и живем дальше.Гость,видьте в наполовину наполненном стакане наполовину полный но ни как наполовину пустой.

Гость сказав...

 Вот уж нашли кому верить-Тигипке....Он же специально так говорит, чтобы монетизировать ВСЕ льготы! Для тех,кто,как Вы говорите ,ездят на ,.джипах,, оплата коммунальных  не является  такой уж огромной суммой,а льготный проезд им и вовсе не нужен.

Rytor сказав...

На данный момент идет "эксперимент" с медициной - В пилотных областях закрывают ЦРБ и на 3-6 районов оставляют "медицинские центры" в упраздненных районах - "семейная медицина"... Идет оптимизация школ многие закрыли.... Я к тому, что власть и идущие к власти все из бывших и их детки, а порой и внуки..... 

Правильно военнослужащим любой категории (срочники или партизаны) по 1210 пенсии базовые уменьшены в разы.... и не спасает, что кто-то получает 4000 грн.. или 6000 грн. все равно Закон нарушен.... а молчат потому, что бояться "репрессий" и понятно очернить и оплевать людей у нас славян "святое" дело. Потом докажи, что  ты "чернобыльнее" или "заработнее" все это идет к тому, что действительно идет планомерное уничтожение основного чернобыльского закона и мы сидим в тряпочку..... Многие наши керманичи идут в депутаты ВР - для того что бы лишившись чернобыльской пенсии получать "депутатскую ВР"..... 

Многие молчат лишь потому, что Андреев (который всегда сдает интересы чернобыльцев) подписывая позорный меморандум в котором были прописаны размеры пенсий 1 гр. - 4300 и т.д. получают на пару тысяч меньше чем положено по Закону надеются пересидеть.....

Ни один не взял за яйца (обязательно провести после процедуры антисептическую обработку) Андреева - который не имея полномочий подписал меморандум и стоял раком перед ПР пригибаясь докладывая - что все "чернобыльцы" довольны и меморандум выполнять не нужно киньте им так гривень по 300....


А соц.справедливость по Андреевски - это размер з\п в зоне.... с начала 90-х это уже у него навязчивая идея...а с протаскиванием 1210 - понятно, что он психически не здоров....

И мы с Вами тоже с головой не дружим. если всем нравиться уничтожение основного Закона по ст.54 п.4

райдер сказав...

А зачем льготы чернобыльцам,которые ездят на джипах?Вот именно,не нужны,а мы будем надеяться,что Тигипка имеет здравый ум и не тронет льготы чернобыльцев,а в принцыпе назовите,кому можно верить.Живешь как на пороховой бочке.Знаете,как в анекдоте,что вы будете делать,если выиграете миллион?--раздам долги,--а остальные?--а остальные подождут.

райдер сказав...

Тигипка не тронет льготы чернобыльцам,которые нуждаются в льготах,мои мысли бегут впереди меня,А богатые и не заметят,что у них забрали льготы.

RIDER-864 сказав...

Ещё одно подтверждение того,что Постановление 1210 писалось в обень большой спешке.Видимо,к этой телеге ещё не одно колесо будет подставлено.Власть держит нас за идиотов и разговаривает с нами ,как с несмышлёными детьми- Потерпите немного,скоро придём домой и я дам вам конфетку, а на улице её есть нельзя.Нет главного - кто эта комиссия по отношению к ПФУ.Если брать УПФУ Крыма,то это новая азаровская замануха вызовет только новый вид развлечения и веселья у толстозадых с завитушками тёток из УПФУ.Что они могут сделать с человеком,который пришёл к ним с  РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫМ решением такой комиссии?А время -то идёт,там месяц,здесь два,перепасовка бумаг,.. Это всё вид ЛЕГАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО мошеничества.На западе это официально называется созданием правового хаоса,когда всё вроде и по закону,но ничего тебе по закону не обломится,даже если ты и прав.Не верьте этой болтовне и манёврам,идите в суды,не верьте ПФУ- там добро не делают,верьте только себе и своим силам. У меня государственная награда за Чернобыль от Правительства СССР,но мне Крымское УПФУ чётко дало понять - установка сверху: чернобыльцам не плптить ничего ни при каких обстоятельствах.А у вас как?

Oleg48 сказав...

а кто такие по вашему лжечернобыльцы ??? лжечернобыльцы по моему-это ТЕ которые уже более 25 лет держутся около корыта. им не нужны все эти перекомиссии ,перерегистрации....они прекрасно знают,что за НИХ всё решат ихние кормильцы .с барского стола они получат все,что им "полагается" а на счет удостоверений-то их можно сейчас купить в любой антикварной лавке.

Александр Остапенко сказав...

 Правильно Райдер  пишет: некоторым  "чернобыльцам" из  числа  кадровых  военных при  отсутствии  с  архива  МО Украины справки  о  количестве  и  местах выезда  , а таких уверен  очень  много расплодилось  после   1986 года , будет не  просто доказать  свои  заслуги  на пенсию . 

Я  хорошо  знаю  , что  учёт  вёлся  по  выездам  каждый  день в полку    т.е.  с  вечера  составлялись  списки  выезжающих на  завтра  в зону  и отдавались Приказом  по  части   и на  основании  этого приказа  платилась  кратность  зарплаты там и так  было  во  всех воинских  частях  .

Тем  более  оплата  военнослужащим  устанвливалась  всем  в  соответствии  с  документом  поступающим  из  финансового  управления  Министерства обороны СССР и  там  учитывались  воинские  звания  , должность  и кратность оплаты  по  зонам

Александр Остапенко сказав...

Проверить  через  эти  Комиссии 5 тысяч  кадровых военных  и по всей  Украине  совсем не проблема . Пока другого  механизма   получить  заслуженную  пенсии  .а  не  минималку  у  кадровых  военных Чернобыля нет  .

Другое  плохо  :ничего не  делается  в областях  для  создания  данных  Комиссий  в  частности  в  областных военкоматах .Я на  прошлой неделе  зашёл  в такой  военкомат   т.е. областной  г,Хмельницкий  ,где мухи  даже  сонные  и  сто  человек  в штате  , на  мой  вопрос  о Комиссии  они сделали  квадратные  глаза .

 Единственное сделали  полезное  для  чернобыльцев  ,которые  придут  через  две  недели  к ним  на  комиссию  , как  сказано в  в решении Кабмина,   хоть сняли  ксерокопию с моего  листа о  создании  таких Комиссий и  посоветовали  звонить  в Министерство  обороны ???!!!. 

Я не поленился  , позвонил   в  другое  сонное  царство  , они  меня  направили  в  штаб Сухопутных войск , которые  отвечают  за  военкоматы ,те  естественно  меня  с  умным  видом  послали  дальше  в Генеральный  штаб  Украины   , где  круг  тупости и  безответственности  нынешних "военных" и замкнулся .

Vladimirovets сказав...

Что касается срочников.... не нужно даже надеяться на достойные пенсии. Многие срочники прошли ту или иную подготовку, а порой участвовали в "акциях", которые Запад и особенно США  не забудут и наши холуи мстят всем кто носил советскую форму.....
Я "владимировец" и соответственно работал в 3 зоне с июня по  ноябрь 1986 г......
К счастью Россия не Украина и на сайтах РФ достаточно фото и материалов раскрывающие тайны по работе тех или иных спецов и подразделений срочной службы......

Я о другом,  пройдя Чернобыль  участвовал  (уже будучи мичманом) в таране боевых кораблей на Черном море 6 флота США «Йорктауна» и «Кэрона»..... четко понимал, что дух военных офицеров и моряков Флота довольно высок и мы можем дать в морду любой падле нарушающих границу СССР...... Все правильно зачем нынешним холуям от Запада и США платить пенсии военным (советским) тем от вида которых США и Запад поджимали хвосты......

http://www.youtube.com/watch?v=BYq79uCiU_4
Силу таранных ударов «Беззаветного» осознали позднее. В месте касания СКРа образовались трещины в 80 и 120 мм, в районе прохождения корабельных трасс возникла небольшая пробоина, несколько внушительных вмятин получила и носовая титановая бульба. Уже в заводских условиях было обнаружено смещение четырёх двигателей и муфт.

В 1986 г. в столовой "партизан" лет за 40  (тогда для меня он был на уровне "старика") сказал такую фразу срочникам - разведчикам, дозиметристам и т.д. -  ребятки пройдут года Вы будете не кем и ничем и Вас здесь не было, и не Вы здесь молодость гробили, и скажут все Вы "штрафники" и  т.д.    Мы похихикали и вышли посчитав у "деда"  заскок........

Кто тогда думал, что седеющий мужичок прав...... Читая постановления и различные "покращення" я четко понимаю - лохотрон .... Да так оно и есть все чернобыльцы сыграли с наперсточниками от ПР и СЧУ ....... Ну,ну ждите покращення после выборов.......  

konstantin сказав...

никакие сомнительные закончики и постановленьица не должны заменять закон. все выплаты льготы только по закону. не нравится закон- измените его ,отмените,но на законном основании.

Igory Igory сказав...

 Да уважаемый Сергей я с вами согласен! Не чистые на руку людишки всегда
могут встретится на нашей не лёгкой ниве. Но одно утешает — надежда
умерает последней. В нашей не лёгкой борьбе, со всеми властями которые
были с 1986года, мы всегда находимся в военном положении за наши права и
свободы. Но надежда есть, если документы все и пройдёш через комисию —
то это к безприкословному решению ПФ. И я и мои товарищи думаем что это
может одна из последних комисий, через которые нас качают с 1991 года, я
думаю вы помните 1991, 1993, 2000, и т. д и т.п. …

Илья Московский сказав...

На сегодня ни одна партия, партобъединение не взяли на себя ответственность, как ранее за последние 20 лет за гарантию исполнения Закона о Чернобыльцах и Афганцах, выплаты "долгов" за последние 16 лет Чернобыльцам и афганцам за недоплаченные компенсации, пенсии и соцвыплаты, долги по решениям судов, за сокрытие информации от украинского народа - правды об уничтожение архивных документов воинских частей, участвовавших в ликвидации аварии на ЧАЭС и др. Сегодня у них есть время сделать официальное заявление, гарантирующие исправление нарушений государства при приходе к власти завтра. Более того от Чернобыльских организаций и афганских на сегодня нет ни одного нашего представителя в проходных партийных списках партий и паробъединений. Вот когда от 2,5 млн.армии Чернобыльцев и афганцев в проходные списки(50% - по партийным и 50% по одномандатным округам в процентном отношении к числу избирателей) будут гарантированно включены наши достойные представители(только не "Андреевские). Тогда и стоит думать за кого голосовать.

Анонім сказав...

У общества, которое по пятой статье Конституции является единственным источником власти в стране, нет рычагов влияния на зажравшихся воров-чиновников.

Гость сказав...

А Вы узнавали когда начнут работу эти комисии ???  А я Вам скажу , месяца через три , не раньше. А то что Вы считаете оставьте себе , у Вас наверно приличная пенсия ???  И "эти" комисии не решаю нечего !!! Мыльный пузырь , и "засерание" наших мозгов. Сделали трудности , а теперь героически их будем преодоливать ??? Только какой ценой ??? Власть нас потихоньку УБИВАЕТ !!! И Вы считаете это ПРАВИЛЬНЫМ подходом ???

Анонім сказав...

Она, вместе с активистами, убивает с 1924г.
ВЫ только это заметили.

Klikmi сказав...

Если тебя пенсионнйый фонд с решением суда которое вступило в силу посылает нахуй, то куда тебя пошлют с это справкой от этой комиссии?

Griva Oleg сказав...

Делают все, только бы Закон 796-ХII не соблюдать. Какие-то новые социальные законы разрабатывают. Конституция не соблюдается, не соблюдаются законы о гарантиях и социальной защите инвалидов войны, чернобыльцев, афганцев, детей войны. Это очередная пиар-компания - показать, что работают. Надо заставить уважать ЗАКОН и выполнять его, как он того требует и наказывать за допущенные нарушения прав граждан, кто бы он ни был.

Дописати коментар