-->
☢ ☢   Любите Родину - Мать вашу!        Якщо ви не боретеся за свої права, у вас їх заберуть!        Заявка на кредит онлайн        Бесплатные кредитные карты        Реклама в анонімних оголошеннях    ☢ ☢

Ставки податку на доходи фізичних осіб

(З 01.01.2015 р. відповідно до Закону від 28.12.2014 р. № 71-VIII до довідника внесено зміни. Зазначені зміни виділено малиновим кольором.)
Вид доходу
Ставка податку
Стаття (пункт, підпункт)
р. IV ПКУ
Доходи, одержані, у тому числі, але не виключно у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які виплачуються (надаються) платнику у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами:– у розмірі, що за звітний календарний місяць не перевищує 10-тикратний розмірМЗП, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року 
15 %
– у розмірі, що за звітний календарний місяць перевищує 10-тикратний розмір МЗП, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року 
20 %
Стипендія (включаючи суму її індексації, нараховану відповідно до закону), яка виплачується з бюджету учню, студенту, ординатору, аспіранту або ад’юнкту, в сумі перевищення над сумою місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня звітного податкового року, помноженою на 1,4 та округленою до найближчих 10 гривень
15 (20) %
Доходи, отримані фізичною особою – підприємцем від провадження господарської діяльності
15 (20) %
Доходи громадян, отримані протягом календарного року від провадження незалежної професійної діяльності
15 (20) %
Суми надміру витрачених коштів, отриманих на відрядження або під звіт, та не повернутих у встановлений строк
15 (20) %
Доходи, отримані від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування)
15 (20) %
Інвестиційний прибуток від проведення платником податку операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах, крім доходу від операцій, зазначених у підпунктах 165.1.2 і 165.1.40 ПКУ
20 %
Інвестиційний прибуток, включаючи прибуток від операцій з облігаціями внутрішніх державних позик, у тому числі від зміни курсу іноземної валюти
20 % 
60 % суми одноразової страхової виплати за договором довгострокового страхування життя у разі досягнення застрахованою особою певного віку, обумовленого у такому страховому договорі, чи її доживання до закінчення строку такого договору. 
15 (20) %
Викупна сума у разі дострокового розірвання страхувальником договору довгострокового страхування життя 
Сума коштів, з якої не було утримано (сплачено) податок та яка виплачується вкладнику з його пенсійного вкладу або рахунка учасника фонду банківського управління у зв'язку з достроковим розірванням договору пенсійного вкладу, договору довірчого управління, договору недержавного пенсійного забезпечення
Кошти або вартість майна (послуг), що надаються роботодавцем як допомога на поховання платника податку, в сумі перевищення над сумою подвійного розміру місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня звітного податкового року, помноженою на 1,4 та округленою до найближчих 10 гривень
15 (20) % 
Частина благодійної допомоги, що підлягає оподаткуванню з урахуванням норм п. 170.7 ПКУ
15 (20) % 
Дохід за зданий (проданий) брухт дорогоцінних металів (крім доходу, отриманого за брухт дорогоцінних металів, проданий НБУ)
15 (20) %
Виграші, призи, дарунки
Виграш чи приз (крім виграшів, призів у лотерею) на користь резидентів або нерезидентів 
30 %
Виграш, приз у лотерею
15 %
Виграші та призи, інші, ніж виграш (приз) у лотерею
15 %
Дарунки (а також призи переможцям та призерам спортивних змагань), якщо їх вартість не перевищує 50 % однієї МЗП (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, за винятком грошових виплат у будь-якій сумі
не оподатковуються
Грошові виграші у спортивних змаганнях(крім винагород спортсменам – чемпіонам України, призерам спортивних змагань міжнародного рівня, у тому числі спортсменам-інвалідам, визначених у пп. «б» пп. 165.1.1 ПКУ)
15 (20) %
Кошти, майно, майнові чи немайнові права, вартість робіт, послуг, подаровані платникуподатку, оподатковуються за правилами для оподаткування спадщини (див. розділ «Спадщина»)
0 %,
5 %,
15 (20) %
Проценти*
Проценти на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок
20 %
Процентний або дисконтний дохід за іменним ощадним (депозитним) сертифікатом
20 % 
Проценти на вклад (депозит) у кредитних спілках
20 %
Плата (відсоток), що розподіляється на пайові членські внески членів кредитної спілки 
20 % 
Дохід, який виплачується компанією, що управляє активами інституту спільного інвестування, на розміщені активи відповідно до закону 
20 %
Дохід за іпотечними цінними паперами(іпотечними облігаціями та сертифікатами) відповідно до закону 
20 %
Дохід у вигляді відсотків (дисконту), отриманого власником облігацій від їх емітента відповідно до закону
20 %
Дохід за сертифікатом фонду операцій з нерухомістю та дохід, отриманий платником податку у результаті викупу (погашення) управителем сертифікатів фонду операцій з нерухомістю в порядку, визначеному в проспекті емісії сертифікатів;
20 %
Проценти та дисконтні доходи, нараховані на користь фізичних осіб з будь-яких інших доходів, ніж ті, що зазначені у пп. 170.4.1 ПКУ
20 % 
Дивіденди, роялті
Дивіденди, нараховані на користь платника податку у вигляді акцій (часток, паїв),емітованих юрособою-резидентом, за умови, що таке нарахування не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента, та в результаті якого збільшується статутний фонд емітента на сукупну номінальну вартість нарахованих дивідендів
не оподатковуються
Дивіденди по акціях та/або інвестиційних сертифікатах, що виплачуються інститутами спільного інвестування 
20% 
Дивіденди по акціях та корпоративних правах, нараховані резидентами - платниками податку на прибуток підприємств 
5 % 
Дивіденди, нараховані платникові податку за акціями або іншими корпоративними правами, що мають статус привілейованих або інший статус, що передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів чи суми, яка перевищує суму виплат, розраховану на будь-яку іншу акцію (корпоративне право), емітовану таким платником податку
15 (20) %
Роялті
20 %
Продаж нерухомості
Дохід від продажу (обміну) не частіше 1 разупротягом звітного податкового року житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати, садового (дачного) будинку, а такожземельної ділянки та за умови перебування такого майна у власності платника податку понад 3 роки**
не оподатковується
Дохід від продажу протягом звітного податкового року більш як одного з об'єктів нерухомості, зазначених у п. 172.1.
Дохід від продажу об'єкта нерухомості, не зазначеного в п. 172.1
5 %
Дохід від продажу (обміну) об’єкта незавершеного будівництва
5 %
Продаж рухомого майна
Дохід від продажу (обміну) об’єкта рухомого майна (крім винятку, див. далі)
5 %
Дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року одного з об'єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда,не підлягає оподаткуванню.Дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року двох та більше об'єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда,підлягає оподаткуванню
5 % 
Спадщина
Вартість власності, що успадковується членами сім'ї спадкодавця першого ступеня споріднення
0 %
Вартість власності, зазначеної в пп. «а»«б»,«ґ» п. 174.1 ПКУ, що успадковується особою, яка є інвалідом I групи або має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.
Вартість власності, зазначеної в пп. «а»«б» п. 174.1 ПКУ, що успадковується дитиною-інвалідом
0 %
Грошові заощадження, поміщені до 02.01.92 р. в установи Ощадбанку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на території України, а також у державні цінні папери, та грошові заощадження громадян України, поміщені в установи Ощадбанку України та колишнього Укрдержстраху протягом 1992–1994 років, погашення яких не відбулося, щоуспадковуються будь-яким спадкоємцем
0 %
Вартість будь-якого об’єкта спадщини, отриманого у спадщину спадкоємцями, що не є членами сім'ї спадкодавця першого ступеняспоріднення 
5 %
Спадщина, отримана будь-яким спадкоємцемвід спадкодавця-нерезидента, та будь-який об'єкт спадщини, що успадковуєтьсяспадкоємцем-нерезидентом від спадкодавця-резидента
15 (20) %
Доходи нерезидентів та іноземні доходи
Доходи з джерелом їх походження в Україні, що нараховуються (виплачуються, надаються)на користь нерезидентів
за ставками, визначеними для резидентів
Іноземні доходи
15 (20) %
Пенсії
Суми пенсій (включаючи суму їх індексації, нараховану відповідно до закону) або щомісячного довічного грошового утримання, отримуваних платником податку з ПФУ чи бюджету згідно із законом, якщо їх розмір перевищує  на місяць 3 МЗП (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року
15 (20 %) суми перевищення
Пенсії з іноземних джерел, якщо згідно з міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана ВРУ, такі пенсії підлягають оподаткуванню чи оподатковуються в країні їх виплати 
15 (20) % 
Перелік нормативно-правових актів

До відома

* Фізичні особи, яким у період з 1 липня 2014 року до 1 серпня 2014 р. нараховано доходи, зазначені в абз. 2-10 п. 167.1 ПКУзвільняються від обов'язку декларування таких доходів і сплати з них податку (абз. 3 п. 2 р. III Закону № 1588).
** Умова щодо перебування такого майна у власності платника податку понад три роки не поширюється на майно, отримане таким платником у спадщину (абз.2 п. 172.1 ПКУ).
Відповідно до п. 164.5 ПКУ під час нарахування (надання) доходів у будь-якій негрошовій формі базою оподаткування є вартість такого доходу, розрахована за звичайними цінами, помножена на так званий «натуральний коефіцієнт», який при ставці податку 15 % дорівнює 1,176471. 
*******
http://search.ligazakon.ua

Комментариев нет:

Отправить комментарий

I am free