-->
☢ ☢   Любите Родину - Мать вашу!        Якщо ви не боретеся за свої права, у вас їх заберуть!        Заявка на кредит онлайн        Наш Телеграм канал        Бесплатные кредитные карты        Реклама в анонімних оголошеннях    ☢ ☢

05.09.2018

Проект (Дон ОДА)

Проект розпорядження голови ОДА “Про затвердження Положення про Комісію з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян”

Керуючись статтями 6, 13, 23, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з метою забезпечення своєчасної видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категорія громадян і вкладок до них відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 року № 551 «Деякі питання видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», Положення про Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово – цивільної адміністрації від 06 січня 2018 року № 33/5-18:

Затвердити Положення про Регіональну комісію з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям (додається).

Юридичному управлінню облдержадміністрації (Погребняк) забезпечити подання цього розпорядження на державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у Донецькій області в установленому порядку.

Це розпорядження набирає чинності з дня його опублікування.

Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації (Токарева), контроль – на заступника голови облдержадміністрації Стокоза І.С.


ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови облдержадміністрації, 
керівника обласної військово-цивільної адміністрації
______________№ ______

ПОЛОЖЕННЯ
про Регіональну комісію з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян

1. Регіональна комісія з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян (далі – Регіональна комісія) є консультативно-дорадчим органом при облдержадміністрації, який створюється розпорядженням голови облдержадміністрації з метою вирішення питань визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян.

2. Регіональна комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації, іншими законодавчими актами та цим Положенням.

3. Основними принципами діяльності Регіональної комісії є:
 • законність;
 • колегіальність;
 • повнота розгляду наданих документів та інших підтверджуючих матеріалів;
 • обґрунтованість прийнятих рішень;
 • компетентність членів Регіональної комісії, рівноправність та відповідальність членів комісії за прийняті рішення та їх виконання.
3. Основними завданнями Регіональної комісії є:
 • розглядає та аналізує документи, які відповідно до законодавства є підставою для видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян;
 • розгляд питань щодо встановлення (підтвердження) статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян;
прийняття рішень щодо видачі (відмови у видачі, вилучення) відповідних посвідчень згідно з Порядком видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян (далі - Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 551.

4. Регіональна комісія для виконання покладених на неї основних завдань має право:
 • розглядати матеріали особових справ осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян за поданнями управлінь праці районними державними адміністраціями, виконкомами міських рад в особі управлінь соціального захисту населення, управлінь праці та соціального захисту населення районних державних адміністрацій, міських рад (далі – місцеві управління) за місцем проживання (реєстрації) заявника. Вказані органи забезпечують реєстрацію документів. Копії документів засвідчуються (в установленому порядку) органом, що їх приймає. До подання на видачу посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, крім документів, передбачених Порядком, додаються фотографія 3х4 см, копія паспорту та інші документи, що підтверджують родинні зв’язки (в разі необхідності). Подання районних державних адміністрації та міських рад разом з документами надаються Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації у місячний термін. Відповідальність за правильність оформлення та своєчасність подання документів несуть органи місцевого самоврядування. Копії документів, на підставі яких видані посвідчення, зберігаються в архіві Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації.
 • приймати рішення щодо видачі (відмови у видачі, вилучення) відповідних посвідчень згідно з Порядком;
 • повертати особові справи до органів місцевого самоврядування для доопрацювання у випадках виявлення розбіжностей та неточностей в матеріалах, з метою повторного розгляду Регіональною комісією таких особових справ в разі усунення виявлених недоліків;
 • направляти матеріали особової справи (особових справ) на розгляд Комісії зі спірних питань визначення статусу осіб, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, створеної при Міністерстві соціальної політики України; та, при необхідності, звертатися до вказаної Комісії з проханням перевірити правильність видачі посвідчень постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 • вносити першому заступнику голови обласної державної адміністрації пропозиції щодо рішення про видачу посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 • запитувати та одержувати в установленому порядку від державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій інформацію, документи та інші матеріали необхідну для виконання покладених на неї завдань;
5. Персональний склад Регіональної комісії затверджується розпорядженням голови облдержадміністрації, керівником обласної військово-цивільної адміністрації.

Регіональна комісія утворюється у складі голови, 2 заступника голови, секретаря та інших членів, які беруть участь у її роботі на громадських засадах.

Регіональну комісію очолює заступник голови облдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків.

7. Голова Регіональної комісії:
 • здійснює загальне керівництво роботою Регіональної комісії;
 • скликає та проводить засідання Регіональної комісії, визначає перелік питань до розгляду на засіданнях, підписує протоколи засідань Регіональної комісії;
 • здійснює інші повноваження відповідно до цього Положення;
У разі відсутності голови Регіональної комісії його обов’язки виконує один з заступників голови Регіональної комісії.

8. До обов’язків секретаря Регіональної комісії належить:
 • оповіщати членів Регіональної комісії про дату та порядок денний наступного засідання;
 • вести протокол засідання та направляти рішення за результатами засідання відповідним виконавцям;
 • забезпечувати підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Регіональної комісії.
9. Основною організаційною формою роботи Регіональної комісії є засідання, які проводяться за необхідністю. Засідання Регіональної комісії є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини членів від її складу.

10. Рішення Регіональної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість присутніх на засіданні членів Регіональної комісії.

За результатами засідання Регіональної комісії оформлюється протокол, який підписують голова та секретар Регіональної комісії.

Рішення Регіональної комісії приймаються колегіально і є обов"язковими для виконання при видачі відповідного посвідчення, відмові у видачі або його вилученні як такого, що видане безпідставно.

11. Рішення Регіональної комісії може бути оскаржено в установленому законодавством України порядку.

12. Організаційно - технічне та інформаційне забезпечення діяльності Регіональної комісії здійснює Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації.

Керівник апарату
облдержадміністрації О.І. Свинаренко

Положення про Регіональну комісію з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян підготовлено Департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації.

Директор Департаменту
соціального захисту населення
облдержадміністрації О.А. Токарева

Комментариев нет:

Отправить комментарий