-->

30.06.21

Текст законопроекту №4555, підписаний Головою Верховної Ради України 30.06.2021

З А К О Н    У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб

Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є :

І. Внести до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 13, ст. 178 із наступними змінами) такі зміни:

1. Текст статті 53 викласти в такій редакції:

"Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, та щомісячна компенсація сім’ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи виплачуються повністю незалежно від заробітної плати, пенсії чи іншого доходу".

2. У статті 54:

частину третю викласти в такій редакції: 
"В усіх випадках розміри пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, не можуть бути нижчими:

для І групи інвалідності – 6 000 гривень;
для ІІ групи інвалідності – 4 800 гривень;
для ІІІ групи інвалідності – 3 700 гривень;
для дітей з інвалідністю – 3 700 гривень";

доповнити частинами четвертою і п’ятою такого змісту: 
"Розміри пенсії, передбачені частиною третьою цієї статті, починаючи з 2022 року щороку з 1 березня індексуються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з урахуванням коефіцієнта збільшення, що визначається відповідно до абзаців другого і третього частини другої статті 42 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Порядок призначення пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи визначається Кабінетом Міністрів України".

3. Статтю 57 викласти в такій редакції:

"Стаття 57. Пільги щодо визначення заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії

Визначення заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії здійснюється відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

У разі обчислення пенсії відповідно до частини другої статті 27 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" за бажанням особи, яка звернулася за пенсією, заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії може визначатися за будь-які 12 місяців підряд роботи на територіях радіоактивного забруднення.

Якщо особа, яка звернулася за пенсією, пропрацювала на територіях радіоактивного забруднення:

менше 12 місяців, - заробітна плата (дохід) визначається шляхом поділу загальної суми заробітної плати (доходу) за календарні місяці роботи на кількість зазначених місяців;

не менше 30 календарних днів у двох місяцях, - заробітна плата (дохід) визначається за будь-які фактично відпрацьовані 30 календарних днів роботи;

менше місяця, - заробітна плата (дохід) визначається за відповідний календарний місяць з додаванням до заробітної плати (доходу) на основній роботі.

Для обчислення пенсії по інвалідності відповідно до статті 54 цього Закону особам із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, визначених статтею 10 цього Закону, стосовно яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, особам, які брали безпосередню участь у ліквідації інших ядерних аварій та їх наслідків, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, внаслідок чого стали особами з інвалідністю, а також пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи за осіб з їх числа за бажанням особи, яка звернулася за пенсією, заробітна плата (дохід) визначається виходячи з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.

Порядок визначення заробітної плати (доходу), у тому числі заробітної плати (доходу), передбаченої частиною четвертою цієї статті, для обчислення пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, призначеної відповідно до статті 54 цього Закону, встановлюється Кабінетом Міністрів України".

4. Частину третю статті 59 викласти в такій редакції:

"При обчисленні пенсії по інвалідності відповідно до статті 54 цього Закону особам із числа військовослужбовців, у тому числі військовозобов’язаних, призваних на військові збори, які брали безпосередню участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт під час проходження військової служби (військових зборів), внаслідок чого стали особами з інвалідністю, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи за осіб з їх числа за бажанням особи, яка звернулася за пенсією, заробітна плата визначається виходячи з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".

5. Статтю 60 викласти в такій редакції:

"Стаття 60. Інші пільги та компенсації особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, можуть надаватися інші пільги та компенсації, передбачені законодавством України".

6. Розділ VІІІ доповнити статтями 60.1 і 60.2 такого змісту:

"Стаття 60.1. Органи, що здійснюють пенсійне забезпечення

Призначення та виплата пенсій, передбачених цим Законом, і щомісячної компенсації сім’ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи провадяться територіальними органами Пенсійного фонду України.

Стаття 60.2. Закон, що підлягає застосуванню

Призначення пенсій провадиться відповідно до законодавства, чинного на час звернення особи за призначенням пенсії. Перерахунок пенсій проводиться відповідно до законодавства, чинного на час проведення перерахунку пенсії".

ІІ. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2022 року, крім пункту 2 розділу І цього Закону та пункту 2 цього розділу, які набирають чинності з 1 липня 2021 року.

2. Установити, що у разі якщо в осіб із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, визначених статтею 10 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", стосовно яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також в осіб, які брали безпосередню участь у ліквідації інших ядерних аварій та їх наслідків, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, внаслідок чого стали особами з інвалідністю, щомісячний розмір пенсійних виплат (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат та компенсацій до пенсій, установлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає в осіб з інвалідністю I групи - 100 відсотків, в осіб з інвалідністю ІI групи - 80 відсотків, в осіб з інвалідністю ІIІ групи - 60 відсотків розміру середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за попередній рік, таким особам з інвалідністю виплачується щомісячна державна адресна допомога до пенсії (далі - щомісячна допомога до пенсії) в сумі, якої не вистачає до зазначених розмірів.

Якщо на день призначення пенсії відсутні дані про середню заробітну плату (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за попередній рік, для визначення суми щомісячної допомоги до пенсії враховується наявний розмір середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, з наступним перерахунком щомісячної допомоги до пенсії після отримання даних про середню заробітну плату (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за попередній рік.

Починаючи з 2022 року щороку щомісячна допомога до пенсії збільшується з 1 березня виходячи із середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, за рік, що передує року перерахунку щомісячної допомоги до пенсії.

Виплата щомісячної допомоги до пенсії здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

4. Кабінету Міністрів України у 2022 році поінформувати Верховну Раду України про стан виконання цього Закону.

Голова Верховної Ради
України                                                                                                                             Д. РАЗУМКОВ

м. К и ї в
29 червня 2021 року
№ 1584-IX

25 коментарів:

Владимир сказав...

Ну вот и сново покращення,наебали как лохов,волки позорные с июля дуля,а с новогого года 1гр. 100%,2гр.80%,3гр.60%процентов от средней зарплаты по украине 10340х100%=10340гр.,2гр.10340х80%=8272гр,3гр.10340х60%=6204гр.,вот такая арифметика,наебаловка чистой воды.

Wladimirr9 сказав...

Минималка по статусу инвалида войны:
1гр.-- 650%
2гр.-- 525%
3гр.-- 360%
От 1934грн минимальной пенсии с 01.12.2021г

Владимир сказав...

По статусу войны не по минимальной пенсии,а по прожиточному для не трудоспособных,по 2гр.9287+446=9733грив.

Unknown сказав...

Владимиру,10340 с какого расчёта,заранее благодарен.

Владимир сказав...

С расчета средней зароботной платы по украине,почитай текст закона который подписал разумков.

Unknown сказав...

Владимиру большое спасибо,нафиг мне тот розумков я к тебе обратился.

Unknown сказав...

Если кто-то понял обьясните кому с1 июля поднимут пенсии.Что это за пункт2?

Анонім сказав...

Президент подписал.

Анонім сказав...

Минимальная пенсия и назначается в размере прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.
Одно и тоже.

РОМАНОВ ВАЛЕРИЙ сказав...

РОМАНОВ ВАЛЕРИЙ
С 2008 г. я защишаю права инвалидов-чернобыльцев в украинских судах. За это время участвовал более чем в 400 судебных заседаниях в судах разного уровня. Хочу сказатя, что игнорирование прав чернобыльцев на пенсию началось при Януковиче, когда с 22.07.2011 г. ПФУ отказались исполнять судебные решения. Продолжилось при Порошенко, когда был принят закон від 28.12.2014 р. № 76-VIII, когда отменили размер пенсии в 6, 8, 10 минимальных пенсий по возрасту (прожиточный минимум для тех, кто потерял работоспособность). Сейчас при Зеленском КСУ установил, что пенсии для чернобыльцев, которые стали инвалидами, должны быть не ниже 6, 8, 10 минимальных пенсий по возрасту, на сейчас это: 10614,00 грн., 14152,00 грн., 17690,00 грн., а РАДА установила, что пенсии не должны быть ниже: для І группы – 6 000 грн.; для ІІ группы – 4 800 грн.; для ІІІ групы – 3 700 грн; для детей з инвалидностью – 3 700 грн. Кроме того, вводятся новые параметры для начисления пенсий. Средняя зароботная плата по Украине. В 2020 г. это 10340,00 грн., то есть: для І группы - 10340,00 грн., для ІІ группы - 8272,00 грн., для ІІІ группы -
6204,00 грн., что в 1,7 раз меньше чем установил КСУ. Это говорит о том, что РАДА в очередной раз проигнорировала не только инвалидов-чернобыльцев, но и КСУ, и КОНСТИТУЦИЮ УКРАИНЫ. Опять инвалидам-чернобыльцам нужно восстанавливать борьбу за свои права.

Анонім сказав...

Ето сколько же ты Валера срубил бабла с чернобыльцев. Харашо если ты суды выигрывал.

Unknown сказав...

Анониму, не хорошо считать чужие деньги.

Анонім сказав...

И не только не хорошо, ещё и бесполезно.��

Анонім сказав...

Такие юридически грамотные люди просто необходимы. Многие хотели отсудить пенсии при этом не имея юридического опыта. А, что в этой жизни бесплатно? Хотим иметь результат, для этого везде нужны инвестиции. Ну а то что в нашем "правовом" государстве решение судов, а тем более их исполнение это 50% на 50%, это другой вопрос.

Анонім сказав...

При всём уважении к Вам как юристу, должен заметить, что рада полностью выполнила решение КСУ от 7.04.21. Вопрос перед КСУ стоял конституционно ли давать право КМУ регулировать минимальные пенсии. КСУ ответил, что это неконституционно.
И обязал ВРУ урегулировать этот вопрос законом. ВРУ так и сделала.
Другой вопрос, что теперь ВРУ нарушила ст.22 Конституции.
Но это причина и предмет нового обращения в КСУ уже о конституционности уменьшения минимальных пенсий по ст.54.

Unknown сказав...

Анониму,с чего ты взял что
Конституционныи суд обязал власть улигурировать только минимальные пенсии а не обязал вернуть6,8,10.
Ты точно провокатор из минсоса,или нечитал решение суда.

Анонім сказав...

Трудно доказывать что-то некомпетентным и юридически безграмотным людям.
Читай резолютивную часть решения.

Анонім сказав...

Кто нибуть из юристов обьяснит мне такое.Закон 4555 дал ПРАВО например ядерщикам (инвалид войны 2-й группы,ликвидатор ядерной аварии) с 1 января 2022 пересчитать пенсию в пятикратном размере минимальной зарплаты по ст.27 Закона о цостраховании(по старости и возросту).Это как? 6500 Х 5 и Х на трудовой стаж -получаем пенсию. Плюс добавки? Или берется средняч минималка за ТРи года и умн на 5? Сейчас получаю пенсию по Постановлению 543.

Unknown сказав...

Компетентныи и юридически грамотныи,прочитаи ещё раз решение,суд четко выписал что пенсии не могут быть ниже чем 6,8,10.

Анонім сказав...

Та хай будет 10,8,6 я что против?
Только исполняется то, что в конце всего решения:
" суд вирішив". А КСУ "вирішив": визнати неконституційним... і т.д.
Т.е. в законе 76-ХIII та часть, где КМУ может регулировать минимальные пенсии.
Ой, сложно это, долго объяснять.
Почитай сам что КСУ решил.

Unknown сказав...

Почитал,с соответствию
Конституции
Украины,а где там соответствие в законе 4555,сплошное нарушение.

Unknown сказав...

ВАС предупреждали- но вы посылали ,а теперь ешьте и -не вякайте .МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО, A ТЕПЕРЬ МОЖЕТ ОТДЫХАТЬ...!!!

Анонім сказав...

У Вінниці цивільний лжеліквідатор осадчук петро отримує пенсію по 2 гр інвалідності в розмірі 16500 грн на додаток доплату від КДБ СРСР не помилився за співпрацю! Не слабо Вам колеги цивільні ліквідатори аварії?

Unknown сказав...

Осадчук П.віддубась цього урода,щоб забув як його звуть.

восставший из ада сказав...

Осадчук П. не бий тільки до нестями .

Дописати коментар