-->

15.09.14

“Про затвердження Порядку погашення заборгованості за рішеннями суду, виконання яких гарантується державою ”

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 3 вересня 2014 р. № 440

Про затвердження Порядку погашення 
заборгованості за рішеннями суду, виконання 
яких гарантується державою

З метою реалізації пункту 3 розділу II “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про гарантії держави щодо виконання судових рішень” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок погашення заборгованості за рішеннями суду, виконання яких гарантується державою, що додається.

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 вересня 2014 р. № 440

ПОРЯДОК
погашення заборгованості за рішеннями суду, 
виконання яких гарантується державою

Загальні питання

1. Цей Порядок визначає механізм обліку виконавчих документів та судових рішень, передбачених пунктом 3 розділу II “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про гарантії держави щодо виконання судових рішень”, інвентаризації та погашення заборгованості за ними.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

боржник — зазначений у рішенні суду або виконавчому документі суб’єкт, який повинен сплатити кошти або вчинити інші дії майнового характеру щодо особи, на користь чи в інтересах якої ухвалено це рішення;

відповідальна особа (особи) — посадова особа органу державної виконавчої служби, на яку покладені обов’язки з ведення обліку рішень, виконання яких гарантується державою, інвентаризації заборгованості за цими рішеннями та їх передачі до органу Казначейства;

заявник — фізична або юридична особа, на користь чи в інтересах якої ухвалено рішення суду або видано виконавчий документ, або її представник;

органи державної виконавчої служби — управління державної виконавчої служби головних управлінь юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі;

органи, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, — головні управління Казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі;

виконання рішення в повному обсязі — повна фактична виплата особі, на користь якої ухвалено рішення суду, суми коштів, яка визначена рішенням, а також повне фактичне вчинення дій щодо майна за рішенням зобов’язального характеру;

рішення — виконавчі документи за рішеннями суду про стягнення коштів або рішення суду, що набрали законної сили, боржниками за якими є визначені частиною першою статті 2 Закону України “Про гарантії держави щодо виконання судових рішень” суб’єкти, які видані або ухвалені до 1 січня 2013 року.

3. Рішення подаються до органів державної виконавчої служби за місцезнаходженням боржника для проведення їх обліку, інвентаризації заборгованості та подальшої передачі до органів, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, для погашення заборгованості.

4. Заявник подає до органу державної виконавчої служби:

заяву про виконання рішення із зазначенням реквізитів банківського рахунка, на який слід перерахувати кошти, або даних для перерахування коштів у готівковій формі через банки або підприємства поштового зв’язку, якщо зазначений рахунок відсутній;

оригінал (дублікат) виконавчого документа або рішення суду (належним чином завірену його копію);

копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку у паспорті або до паспорта яких внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків) та копію паспорта громадянина України.

Для отримання повідомлень, передбачених пунктами 9 і 17 цього Порядку, у заяві може зазначатися адреса електронної пошти.

У разі подання до органу державної виконавчої служби виконавчого документа заявник додає до нього копію судового рішення (за наявності).

У разі зміни способу і порядку виконання рішення до виконавчого документа або рішення суду заявник додає відповідну ухвалу суду про зміну способу і порядку виконання рішення.

Облік рішень в органах державної виконавчої служби

5. Зареєстроване в установленому порядку рішення невідкладно розглядається керівником органу державної виконавчої служби та передається відповідальній особі не пізніше наступного робочого дня з дня надходження до органу державної виконавчої служби.

6. Відповідальна особа визначається керівником органу державної виконавчої служби.

7. Відповідальна особа не пізніше семи робочих днів з дня надходження до неї рішення зобов’язана перевірити за даними Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень виконання такого рішення та у разі відсутності відомостей про виконання рішення в повному обсязі внести дані про це рішення до Реєстру рішень, виконання яких гарантується державою (далі — Реєстр).

Якщо за результатами перевірки встановлено, що рішення виконано в повному обсязі, відповідальна особа повертає рішення заявнику із супровідним листом та відповідною довідкою з Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень.

8. Рішення розподіляються в порядку такої черговості погашення заборгованості:

перша черга — рішення щодо пенсійних та соціальних виплат, про стягнення аліментів, відшкодування збитків та шкоди, завданих внаслідок злочину або адміністративного правопорушення, каліцтва або іншого ушкодження здоров’я, а також у зв’язку з втратою годувальника;

друга черга — рішення, пов’язані з трудовими правовідносинами;

третя черга — інші рішення.

Рішення вносяться до кожної з черг за датою їх надходження до органу державної виконавчої служби.

9. Відповідальна особа не пізніше семи робочих днів з дня внесення рішення до Реєстру зобов’язана надіслати заявнику та боржнику за їх місцезнаходженням або на електронну пошту повідомлення про прийняття такого рішення для обліку із зазначенням черги, до якої воно включено.

З метою забезпечення заявнику та боржнику доступу до інформації Реєстру про стан погашення заборгованості за рішенням, прийнятим на користь заявника, у повідомленні про прийняття рішення до обліку зазначаються адреса відповідного веб-сайта в Інтернеті, а також ідентифікатор для доступу до інформації Реєстру.

10. До повідомлення, яке відповідальна особа надсилає боржнику за його місцезнаходженням (у разі коли боржником є державне підприємство, установа, організація — на адресу центрального органу виконавчої влади, до сфери управління якого належить боржник), додається копія рішення, за яким він є боржником.

У разі встановлення за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців інформації про припинення боржника — юридичної особи таке повідомлення надсилається відповідному органу державної влади, який прийняв рішення про припинення боржника.

Боржник або орган державної влади, який прийняв рішення про припинення боржника — юридичної особи, зобов’язаний протягом семи робочих днів повідомити відповідальній особі про стан виконання рішення (виконання в повному обсязі, часткове виконання, невиконання).

Якщо рішенням зобов’язано боржника здійснити нарахування (перерахунок тощо) та/або виплатити кошти, відповідальна особа разом з повідомленням надсилає боржнику або органу державної влади, який прийняв рішення про припинення боржника — юридичної особи, копію рішення для здійснення нарахування суми коштів, що підлягає виплаті заявнику. Про здійснення нарахування боржник або орган державної влади, який прийняв рішення про припинення боржника — юридичної особи, зобов’язаний повідомити відповідальній особі протягом десяти робочих днів з дня отримання повідомлення із наданням відповідного документа про здійснення нарахування, підписаного уповноваженою особою і завіреного гербовою печаткою.

11. Якщо рішення виконано боржником або в інший спосіб в повному обсязі, таке рішення підлягає поверненню заявнику протягом семи робочих днів з дня одержання відповідного документального підтвердження, про що вноситься запис до Реєстру. Одночасно з рішенням заявнику надсилаються копії документів, що підтверджують виконання рішення в повному обсязі.

12. У разі отримання документального підтвердження про часткове виконання рішення відповідальна особа вносить дані до Реєстру.

Передача рішень до органів, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів

13. Передача рішень до органів, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, здійснюється окремо щодо кожної черги щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом.

14. До органів, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, передаються рішення, які надійшли до 1 числа місяця, що настав за звітним періодом.

Відповідальна особа додає до рішень, які передаються до органів, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, реквізити для перерахування коштів заявнику. У разі часткового виконання рішення до нього додаються підтверджувальні документи.

До рішень зобов’язального характеру додаються оригінали документів про здійснення нарахування виплат за цим рішенням, підписані уповноваженою особою і завірені гербовою печаткою.

15. Передача рішень здійснюється відповідальною особою на підставі акта приймання-передавання (додаток).

Акти приймання-передавання складаються окремо щодо кожної черги погашення заборгованості.

До акта приймання-передавання додається витяг з Реєстру щодо рішень, які передаються.

16. Акт приймання-передавання підписується відповідальною особою органу державної виконавчої служби та особою, визначеною керівником органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, та затверджується керівниками зазначених органів.

17. Відповідальна особа не пізніше наступного робочого дня з дня затвердження акта приймання-передавання надсилає заявнику та боржнику за їх місцезнаходженням або на електронну пошту повідомлення про передачу рішення до органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, із зазначенням реквізитів акта приймання-передавання.

18. У разі коли органом, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, виявлено невідповідність переданих органом державної виконавчої служби рішень або документів вимогам цього Порядку після підписання акта приймання-передавання, такі рішення можуть бути повернуті до органу державної виконавчої служби для усунення недоліків.

Безспірне списання коштів державного бюджету за бюджетною програмою для забезпечення виконання рішень суду

19. Бюджетні асигнування на погашення заборгованості визначаються законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

20. Погашення заборгованості здійснюється Казначейством в межах бюджетних асигнувань, визначених законом про Державний бюджет України на відповідний рік, за бюджетною програмою для забезпечення виконання рішень суду на підставі рішень, поданих органом, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, згідно з Порядком виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2011 р. № 845 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 61, ст. 2431; 2013 р., № 9, ст. 334).

_____________________Додаток
до Порядку погашення заборгованості
за рішеннями суду, виконання яких
гарантується державою
ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ
____________________________________
(посада керівника органу державної виконавчої служби)

_______________________________
(п
осада керівника органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів)
______________________________________(підпис) (ініціали, прізвище)

______________________________________(підпис) (ініціали, прізвище)МП

МП
Дата

Дата
АКТ
приймання-передавання
за ____ квартал ____ р.
______ черга
Поряд-ковий номер
Реквізити рішення суду або виконавчого документа
Заявник
Боржник
Сума виплати 
(з урахуванням часткового виконання)
Кількість аркушів рішення суду, виконавчого документа
Кількість аркушів додатка
При-мітка
1
2
3
4
5
6
7
8

ПЕРЕДАВ

ПРИЙНЯВ
____________________________________
(посада особи органу державної виконавчої служби)

____________________________________
(п
осада особи органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів)
______________________________________(підпис) (ініціали, прізвище)

______________________________________(підпис) (ініціали, прізвище)

_____________________


Немає коментарів:

Дописати коментар