-->

09.12.14

Порядок надання органами ПФУ послуг в електронному

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління
Пенсійного фонду України
07 вересня 2012 року № 16-1

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 вересня 2012 року за № 1565/21877

ПОРЯДОК
надання органами Пенсійного фонду України
послуг в електронному вигляді

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок, розроблений відповідно до Законів України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”, “Про звернення громадян”, “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, “Про електронні документи та електронний документообіг”, “Про електронний цифровий підпис”, “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, “Про захист персональних даних”, визначає механізм надання територіальними органами Пенсійного фонду України послуг в електронному вигляді, заснований на технологіях віддаленого доступу (веб-технологіях) та автоматизованої передачі і обробки інформації.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України (система надання послуг в електронному вигляді) (далі – веб-портал) – сукупність програмно-технічних засобів, що забезпечують оперативне приймання, обробку, зберігання та передачу інформації (даних) під час надання громадянам, застрахованим особам та страхувальникам, у тому числі фізичним особам – підприємцям та особам, які забезпечують себе роботою самостійно, послуг в електронному вигляді, з дотриманням адресності та заходів щодо захисту відповідних видів інформації (даних);

електронна персональна сторінка користувача послуг – електронний обліковий запис на веб-порталі, який створюється при реєстрації користувача послуг і забезпечує інформаційний обмін, пов’язаний із наданням послуг;

користувач послуги – громадянин, застрахована особа або страхувальник, у тому числі фізична особа – підприємець та особа, яка забезпечує себе роботою самостійно, який бажає отримувати послуги в електронному вигляді, зареєструвався на веб-порталі та звертається за отриманням послуги та/або інформаційно-консультаційною підтримкою щодо надання послуги;

послуга (електронна послуга) – надання інформації та/або документів, розміщених на веб-порталі, застрахованим особам, особам, що перебувають на обліку в територіальних органах Пенсійного фонду України як одержувачі пенсії, особам, які мають право на призначення пенсії, страхувальникам або уповноваженим ними в установленому порядку особам з метою вирішення питання, з яким вони звертаються до територіальних органів Пенсійного фонду України.

Інші терміни використовуються у значеннях, наведених у Законах України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.

1.3. З метою забезпечення приймання і реєстрації заяв про участь у системі надання послуг в електронному вигляді, виконання інших завдань, передбачених цим Порядком, у територіальних органах Пенсійного фонду України відповідними наказами керівників цих органів призначаються відповідальні працівники (далі - відповідальні особи).

1.4. Заходи щодо технічного захисту інформації веб-порталу здійснюються відповідно до встановлених вимог до захисту інформації веб-сторінки та захищеності оброблюваної інформації в автоматизованих системах від несанкціонованого доступу.

1.5. Обробка персональних даних користувачів веб-порталу здійснюється в межах існуючих персональних баз даних Пенсійного фонду України та його територіальних органів.

ІІ. Перелік електронних послуг

2.1. Відповідно до цього Порядку надаються такі електронні послуги:

2.1.1. Реєстрація користувачів на веб-порталі.

2.1.2. Доступ до розміщеної на веб-порталі інформації:

а) для громадян та застрахованих осіб:

про порядок реєстрації громадян у базі даних веб-порталу;

про права, обов’язки та відповідальність одержувачів пенсійних та інших виплат, що здійснюються Пенсійним фондом України;

про порядок одержання та використання пенсійного посвідчення;

про умови, порядок призначення, перерахунку та виплати пенсій тощо;

зразки заяв, скарг, запитів на інформацію, інших документів, необхідних для призначення та перерахунку пенсій, переведення з одного виду пенсії на інший, зміни способу виплати пенсій, виплати допомоги на поховання тощо, включаючи можливість роздрукування або заповнення таких документів в електронному вигляді;

про права, обов’язки та відповідальність застрахованих осіб;

про порядок одержання та використання свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

про порядок організації прийому громадян у територіальних органах Пенсійного фонду України, у тому числі за принципом “єдиного вікна”;

б) для страхувальників, у тому числі фізичних осіб – підприємців та осіб, які забезпечують себе роботою самостійно:

про порядок реєстрації в базі даних веб-порталу;

про взяття на облік страхувальників у територіальних органах Пенсійного фонду України, їх права та обов’язки;

про умови нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та інших обов’язкових платежів;

про умови та порядок складення і подання звітності;

про порядок проведення територіальними органами Пенсійного фонду України перевірок, а також досудового оскарження рішень територіальних органів Пенсійного фонду України;

про іншу інформацію, пов’язану з регулюванням правових і фінансових відносин між територіальними органами Пенсійного фонду України, страхувальниками, у тому числі фізичними особами – підприємцями та особами, які забезпечують себе роботою самостійно;

зразки бланків, заяв, інших документів, необхідних для взяття на облік (зняття з обліку), складення та подання звітності, призначення та перерахунку пенсій тощо, включаючи можливість роздрукування або зчитування таких документів в електронному вигляді.

2.1.3. Доступ для громадян, застрахованих осіб та страхувальників, у тому числі фізичних осіб – підприємців та осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, до інформації про стан відомостей про застраховану особу, пенсійних виплат, обробки звіту, поданого в електронному вигляді, стан взаєморозрахунків за зобов’язаннями платника (за умови підтвердження автентичності особи, що одержує доступ, шляхом реєстрації особи в базі даних веб-порталу).

2.1.4. Взаємодія громадян, застрахованих осіб та страхувальників, у тому числі фізичних осіб – підприємців та осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, з територіальними органами Пенсійного фонду України з питань:

заповнення бланків заяви, скарги, запитів у електронному вигляді;

стану розгляду заяв, скарг, запитів, поданих в електронному вигляді;

подання запитів для підготовки в паперовому вигляді довідок, інших документів, які заявник одержує під час особистого звернення до територіальних органів Пенсійного фонду України;

попереднього запису на прийом у територіальному органі Пенсійного фонду України.

2.1.5. Одержання іншої необхідної довідкової інформації (місцезнаходження, телефони територіальних органів Пенсійного фонду України, новини тощо).

ІІІ. Реєстрація користувачів веб-порталу

3.1. Реєстрація користувачів на веб-порталі здійснюється на підставі заяв за формою згідно з додатками 1, 2 до цього Порядку, поданих до територіального органу Пенсійного фонду України за місцем взяття на облік (проживання, перебування на обліку) особисто або через уповноваженого представника в установленому законодавством порядку.

3.2. Для реєстрації громадян, у тому числі осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, та фізичних осіб - підприємців, як користувачів веб-порталу обов’язково вказуються:

прізвище, ім’я, по батькові;

реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи або серія і номер паспорта (для громадян, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

номер свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страхування та/або номер пенсійного посвідчення;

дата державної реєстрації згідно з витягом (випискою) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців – для фізичних осіб – підприємців.3.3. Для реєстрації страхувальників (підприємств, установ та організацій, інших юридичних осіб, утворених відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами, у тому числі філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів зазначених підприємств, установ і організацій, інших юридичних осіб, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами) як користувачів веб-порталу обов’язково вказуються:

повне найменування юридичної особи (страхувальника);

дата державної реєстрації згідно з витягом (випискою) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

код за ЄДРПОУ.

3.4. Відповідальна особа ідентифікує особу заявника (представника) шляхом перевірки пред’явлених документів, після чого перевіряє повноту та відповідність вказаних у заяві персональних даних особи даним, що містяться у пред’явлених цією особою документах.

Зазначені особи є відповідальними за належну ідентифікацію осіб, які подали заяви.

3.5. Відповідальна особа у разі відповідності поданої заяви пунктам 3.1 – 3.3 цього розділу та відсутності розбіжностей у повідомлених заявником відомостях про особу з відомостями Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі – Державний реєстр) у присутності заявника присвоює його заяві реєстраційний код та видає розписку про одержання заяви територіальним органом Пенсійного фонду України.

Відповідальна особа реєструє подану заяву в журналі реєстрації, в якому зазначає прізвище, ім’я, по батькові особи заявника, дату подання та порядковий номер заяви.

3.6. При реєстрації користувача в базі даних веб-порталу, використовуючи код заяви, одержаний у територіальному органі Пенсійного фонду України, проводиться автентифікація користувача та створюється персональна сторінка із зазначенням відомого лише користувачу логіна та пароля. 

За допомогою персональної сторінки здійснюється доступ до електронних послуг, контроль за їх наданням, а також інші функції.

ІV. Надання послуг в електронному вигляді

4.1. Доступ до інформації, зазначеної у підпункті 2.1.2 пункту 2.1 розділу ІІ цього Порядку, а також до інформації про систему територіальних органів Пенсійного фонду України, місцезнаходження, номери телефонів територіальних органів Пенсійного фонду України, загальної інформації про умови, порядок призначення, перерахунку, виплати пенсій, сплату обов’язкових платежів, адміністрування яких здійснюється територіальними органами Пенсійного фонду України, формування та подання звітності, зразків та бланків заяв, інших документів, необхідних для призначення (перерахунку) пенсій, видачі свідоцтв про загальнообов’язкове державне соціальне страхування та пенсійних посвідчень, взяття на облік платників (зняття з обліку), новин тощо надається незалежно від реєстрації осіб на веб-порталі.

4.2. Бланки заяв, передбачених Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 25 листопада 2005 року № 22-1, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2005 року за № 1566/11846, Порядком подання документів для призначення і виплати щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці органами Пенсійного фонду України, затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 25 січня 2008 року № 3-1, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 березня 2008 року за № 200/14891, Переліком та порядком подання документів, необхідних для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 06 квітня 2011 року № 10-3, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06 липня 2011 року за № 816/19554, розміщуються на веб-порталі та веб-сайті Пенсійного фонду України:

у форматі, придатному для роздрукування або зчитування цих документів в електронному вигляді для подальшого заповнення вручну або на комп’ютері заявника (формат .rtf) та подачі цих документів особисто до територіальних органів Пенсійного фонду України або поштою;

у форматі, який передбачає можливість заповнення бланка документа безпосередньо на веб-порталі (веб-сайті) Пенсійного фонду України для подальшого надсилання цього документа безпосередньо засобами електронної системи. При цьому забезпечується обробка відповідного документа лише за умови коректного заповнення усіх обов’язкових полів бланка цього документа.

У такому самому порядку розміщуються бланки документів, передбачених Порядком формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 08 жовтня 2010 року № 22-2, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за № 1014/18309, Порядком взяття на облік та зняття з обліку в органах Пенсійного фонду України платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 27 вересня 2010 року № 21-6, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2010 року за № 995/18290, Порядком зарахування в рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування або повернення помилково сплачених коштів, затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 27 вересня 2010 року № 21-1, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2010 року за № 955/18250.

Разом із бланками документів розміщуються зразок для заповнення (формат .rtf) та пояснення щодо його заповнення.

4.3. Скарги та запити громадян (у тому числі щодо надання консультацій і роз’яснень чинного законодавства, пов’язаних із нарахуванням та виплатою пенсій), заяви та інші звернення щодо регулювання відносин між територіальними органами Пенсійного фонду України та страхувальниками, у тому числі фізичними особами – підприємцями та особами, які забезпечують себе роботою самостійно (далі - звернення), подаються через веб-портал шляхом заповнення відповідного електронного бланка.

У момент одержання звернення веб-порталом автоматично присвоюється йому реєстраційний номер та спрямовується до територіального органу Пенсійного фонду України, зазначеного заявником, про що веб-портал формує та надсилає заявнику повідомлення із зазначенням дати одержання звернення та присвоєного реєстраційного номера.

Зазначене повідомлення надсилається заявнику автоматично на адресу електронної пошти, вказаної користувачем, протягом однієї доби з моменту відправки звернення.

Розгляд звернення здійснюється у порядку, передбаченому законодавством.

У разі необхідності надання заявником додаткової інформації або документів для всебічного та об’єктивного розгляду звернення засобами веб-порталу надсилається повідомлення із зазначенням переліку необхідних документів та/або відомостей, а також інформація стосовно доцільності (за необхідності) особистого звернення заявника (його представника) до відповідного територіального органу Пенсійного фонду України.

За результатом відпрацювання одержаного звернення щодо порядку призначення (перерахунку) пенсій, переведення з одного виду пенсії на інший, виплату пенсій та/або допомоги на поховання заявнику надсилається в електронній системі повідомлення, в якому зазначається про необхідність особистого звернення до відповідного територіального органу Пенсійного фонду України та надання документів (згідно з видом послуги, яка є предметом звернення) із зазначенням переліку таких документів, місцезнаходження територіального органу Пенсійного фонду України, до якого треба звернутись, зручні дату і час для звернення.

Про результати розгляду звернення заявник повідомляється у спосіб, зазначений ним у зверненні (електронним листом та/або в письмовій формі). Якщо відповідь на звернення включає конфіденційну інформацію, відомості з Державного реєстру або інші повідомлені особою персональні дані, відповідь надсилається поштовим відправленням за адресою, зазначеною у пенсійній (обліковій) справі одержувача як його місце проживання (місцезнаходження), а у разі розбіжностей у повідомлених заявником відомостях про особу з даними пенсійної (облікової) справи або неможливості ідентифікувати особу заявника на адресу електронної пошти заявника надсилається відмова у задоволенні звернення із зазначенням причин такої відмови.

4.4. Надання на запит індивідуальної інформації, що міститься в Державному реєстрі, автоматизованій системі обробки пенсійної документації, здійснюється виключно для користувачів, зареєстрованих у базі даних веб-порталу. При цьому з метою захисту персональних даних користувач для перегляду вищезазначеної інформації, крім логіна та пароля, вводить додатковий разовий код, який надсилається електронною системою на вказану ним адресу електронної пошти.

Індивідуальні відомості про громадян надаються цим особам, у тому числі особам, які забезпечують себе роботою самостійно, фізичним особам – підприємцям, з Державного реєстру – в обсязі, передбаченому Положенням про Державний реєстр загальнообов’язкового державного соціального страхування, затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 08 жовтня 2010 року № 22-1, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 жовтня 2010 року за № 1005/18300, а з автоматизованої системи обробки пенсійної документації – інформація щодо виду пенсії, суми призначеної пенсії з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, дати виплати та закінчення виплати пенсії. При цьому прізвище, ім’я, по батькові особи, щодо якої надаються відомості, реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи або серія та номер паспорта (для громадян, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) з метою захисту персональних даних від несанкціонованого доступу не наводяться.

Передача з Державного реєстру індивідуальної інформації про застрахованих осіб страхувальникам здійснюється в обсязі, передбаченому Положенням про Державний реєстр загальнообов’язкового державного соціального страхування, затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 08 жовтня 2010 року № 22-1, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 жовтня 2010 року за № 1005/18300, з дотриманням вимог Законів України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”, “Про захист персональних даних” та “Про електронні документи та електронний документообіг” без зазначення прізвища, імені, по батькові особи, щодо якої надаються відомості, реєстраційного номера облікової картки платника податків – фізичної особи або серії та номера паспорта (для громадян, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

4.5. Контроль заявником стану розгляду його звернень, поданих через веб-портал, здійснюється шляхом звернення до відповідних розділів веб-порталу, у яких фіксується інформація про стан їх проходження.

Зазначена послуга реалізується виключно через веб-портал за реєстраційним номером заяви або за допомогою введення прізвища, імені, по батькові заявника та дати надсилання заяви, скарги, запиту тощо.

4.6. Подання попередніх запитів на підготовку довідок, виписок, інших документів, які заявник бажає отримати у паперовому вигляді при подальшому особистому зверненні до територіальних органів Пенсійного фонду України, подається користувачем через веб-портал. При цьому при поданні такого запиту обов’язковим є зазначення територіального органу Пенсійного фонду України, у якому заявник бажає отримати необхідний документ, і вид документа, який він бажає отримати.

Веб-портал формує та надсилає заявнику повідомлення, у якому міститься підтвердження одержання запиту відповідним територіальним органом Пенсійного фонду України, із зазначенням дати його одержання і присвоєного реєстраційного номера.

Зазначене повідомлення має надійти до заявника автоматично на електронну адресу протягом однієї доби з моменту відправки запиту.

Протягом не більше ніж трьох робочих днів заявнику надсилається повідомлення, у якому зазначається строк підготовки відповідного документа, місцезнаходження територіального органу Пенсійного фонду України, до якого треба звернутись, зручні дата і час для звернення.

Підготовка довідок, інших документів та їх видача здійснюються у порядку, передбаченому законодавством.

4.7. Попередній запис на відвідування територіального органу Пенсійного фонду України здійснюється через веб-портал із зазначенням територіального органу Пенсійного фонду України, який заявник бажає відвідати, та опису питань, з якими особа планує звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України.

Веб-портал формує та надсилає заявнику повідомлення із зазначенням дати одержання звернення про прийом і присвоєний реєстраційний номер звернення.

Зазначене повідомлення надсилається заявнику автоматично на електронну адресу протягом однієї доби з моменту відправки запиту.

Протягом не більше ніж трьох робочих днів заявнику надсилається повідомлення, у якому зазначаються прізвище, ім’я, по батькові, посада та контактний телефон особи, яка буде здійснювати прийом, а також дата і час прийому.

4.8. Електронні послуги надаються в міру надходження відповідних звернень у строки, визначені законодавством. Після завершення надання послуги веб-портал автоматично формує відмітку про надання послуги.

4.9. Цільове індивідуальне інформування громадян, застрахованих осіб та страхувальників, у тому числі фізичних осіб – підприємців, осіб, що забезпечують себе роботою самостійно, за ініціативою Пенсійного фонду України з питань пенсійного забезпечення, загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, збору та обліку єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та інших питань здійснюється централізовано засобами електронної системи на підставі розпорядчого акта відповідного територіального органу Пенсійного фонду України. 

Інформаційні розсилки здійснюються шляхом надсилання відповідної інформації на адреси електронної пошти користувачів веб-порталу.

4.10. Надання електронних послуг, передбачених цим Порядком, здійснюється територіальними органами Пенсійного фонду України для користувачів послуг безоплатно.

Оплата вартості послуг зв’язку (послуг операторів телефонного зв’язку, Інтернет-провайдерів тощо) та інших послуг, пов’язаних із забезпеченням їхніх технічних можливостей для користування веб-порталом, здійснюється користувачами послуг на загальних підставах.


Директор департаменту
персоніфікованого обліку,
інформаційних систем та мереж О. Ніколаєв

Немає коментарів:

Дописати коментар