-->
☢ ☢   Любите Родину - Мать вашу!        Якщо ви не боретеся за свої права, у вас їх заберуть!        Заявка на кредит онлайн        Наш Телеграм канал        Бесплатные кредитные карты        Реклама в анонімних оголошеннях    ☢ ☢

11.09.2018

Розпорядження Голови Дон ОДА №1028/5-18

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної
адміністрації
21.08.2018 № _1026/5-18

Зареєстровано 
в Головному територіальному 
управлінні юстиції у Донецькій області 
22 серпня 2018 року за № 205/2647 
Уповноважена особа органу 
державної реєстрації 
О.В. Павлова 

ПОЛОЖЕННЯ
про Регіональну комісію з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
І. Загальні положення

1. Регіональна комісія з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (далі – Регіональна комісія), є постійно діючим колегіальним органом Донецької обласної державної адміністрації, (далі – облдержадміністрація), який утворюється розпорядженням голови Донецької обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації з метою вирішення питань щодо визначення статусу осіб: учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, потерпілих від Чорнобильської катастрофи (включаючи дітей), громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт, громадянам, які постраждали від радіоактивного опромінення внаслідок будь-якої аварії, порушення правил експлуатації обладнання з радіоактивною речовиною, порушення правил зберігання і захоронення радіоактивних речовин, що сталося не з вини потерпілих, дружин (чоловіків) померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (потерпілих), смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою або з участю у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт, а також опікунам дітей (на час опікунства) померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, (далі – особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи).

2. Регіональна комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, іншими законодавчими актами та цим Положенням.

3. Основними засадами діяльності Регіональної комісії є:
 • законність;
 • колегіальність;
 • повнота розгляду наданих документів та інших підтверджуючих матеріалів;
 • обґрунтованість прийнятих рішень.
4. Основні завдання Регіональної комісії:

1) аналіз та розгляд документів, які відповідно до Порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 року № 551, (далі - Порядок) є підставою для видачі посвідчень;

2) розгляд питань щодо встановлення (підтвердження) статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

3) встановлення факту необґрунтованої видачі посвідчення відповідної категорії;

4) прийняття рішень щодо видачі (відмови у видачі, вилучення) відповідних посвідчень згідно з нормами Порядку.

5. Регіональна комісія має право:

1) розглядати матеріали особових справ осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, за поданням органів, визначених пунктом 11 Порядку, за місцем проживання (реєстрації) особи (далі - матеріали особових справ осіб).

2) повертати відповідним органам матеріали особових справ осіб на доопрацювання у випадках виявлення за результатами їх розгляду розбіжностей та неточностей з метою їх усунення та надання для розгляду Регіональною комісією;

3) приймати рішення щодо направлення особових справ громадян на розгляд комісії при Мінсоцполітики зі спірних питань визначення статусу осіб, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

4) вносити клопотання уповноваженій посадовій особі облдержадміністрації щодо прийнятого Регіональною комісією рішення про видачу посвідчень та подовження дії посвідчень, у разі продовження медико-соціальною експертною комісією строку інвалідності на період, на який установлено групу інвалідності, особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

5) у разі необхідності залучати до участі у своїй роботі експертів для встановлення (підтвердження) статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

6) запитувати та одержувати в установленому порядку від державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій інформацію та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Регіональну комісію завдань та функцій.

6. При визначенні статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, Регіональна комісія керується нормами Порядку.

7. Регіональна комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державним органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями.

8. Персональний склад Регіональної комісії затверджується розпорядженням голови облдержадміністрації.

Регіональна комісія утворюється у складі голови Регіональної комісії, двох заступників голови, секретаря та членів Регіональної комісії.

Регіональну комісію очолює заступник голови облдержадміністрації за напрямом діяльності (згідно з розподілом обов’язків).

До складу Регіональної комісії входять представники облдержадміністрації, її структурних підрозділів, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, а також громадських об’єднань (за згодою).

9. Голова Регіональної комісії:
 • здійснює загальне керівництво роботою Регіональної комісії;
 • скликає та проводить засідання Регіональної комісії, визначає перелік питань до розгляду на засіданнях, підписує протоколи засідань Регіональної комісії;
 • здійснює інші повноваження відповідно до цього Положення.
 • У разі відсутності голови Регіональної комісії його обов’язки виконує один із заступників голови, який визначається шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів на початку засідання Регіональної комісії.
10. До обов’язків секретаря Регіональної комісії належить:
 • інформування членів Регіональної комісії про дату та порядок денний засідання;
 • ведення протоколів засідань та направлення витягів з рішень Регіональної комісії за результатами засідань відповідним виконавцям;
 • забезпечення підготовки матеріалів для розгляду на засіданнях Регіональної комісії.
11. Основною організаційною формою роботи Регіональної комісії є засідання, які проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на місяць.

Засідання Регіональної комісії є правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

Рішення Регіональної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більш як половина присутніх на засіданні членів Регіональної комісії.

Рішення Регіональної комісії оформлюється протоколом, що підписується головою та секретарем Регіональної комісії.

Рішення Регіональної комісії приймаються колегіально та є підставою для прийняття рішень щодо видачі відповідного посвідчення, відмові у видачі або його вилученню як такого, що видане безпідставно.

12. У разі встановлення Регіональною комісією факту необґрунтованої видачі посвідчення відповідної категорії, таке посвідчення на підставі рішення Регіональної комісії підлягає вилученню.

13. Рішення Регіональної комісії може бути оскаржено в установленому законодавством порядку.

14. Організаційно - технічне та інформаційне забезпечення діяльності Регіональної комісії здійснює Департамент соціального захисту населення Донецької обласної державної адміністрації.

Положення про Регіональну комісію з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи підготовлено Департаментом соціального захисту населення Донецької обласної державної адміністрації.

Директор Департаменту
соціального захисту населення
облдержадміністрації                                                                                                   О.А. Токарева

Комментариев нет:

Отправить комментарий