-->

17.06.21

Проект закону №4555 в остаточній редакції

ПРОЕКТ
Закон України

Про внесення змін до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 13, ст. 178 із наступними змінами) такі зміни:

1. Текст статті 53 викласти в такій редакції:

“Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, та щомісячна компенсація сім’ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи виплачуються повністю незалежно від заробітної плати, пенсії чи іншого доходу”.

2. У статті 54:

частину третю викласти в такій редакції:

„В усіх випадках розміри пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, не можуть бути нижчими:

для І групи інвалідності – 6 000 гривень;

для ІІ групи інвалідності – 4 800 гривень;

для ІІІ групи інвалідності – 3 700 гривень;

для дітей з інвалідністю – 3 700 гривень”;

доповнити частинами четвертою і п'ятою такого змісту:

„Розміри пенсії, передбачені частиною третьою цієї статті, починаючи з 2022 року щороку з 1 березня індексуються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з урахуванням коефіцієнта збільшення, що визначається відповідно до абзаців другого і третього частини другої статті 42 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

Порядок призначення пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи визначається Кабінетом Міністрів України”.

3. Статтю 57 викласти в такій редакції:

“Стаття 57. Пільги щодо визначення заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії

Визначення заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії здійснюється відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

У разі обчислення пенсії відповідно до частини другої статті 27 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” за бажанням особи, яка звернулася за пенсією, заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії може визначатися за будь-які 12 місяців підряд роботи на територіях радіоактивного забруднення.

Якщо особа, яка звернулася за пенсією, пропрацювала на територіях радіоактивного забруднення:

менше 12 місяців, — заробітна плата (дохід) визначається шляхом поділу загальної суми заробітної плати (доходу) за календарні місяці роботи на кількість зазначених місяців;

не менше 30 календарних днів у двох місяцях, — заробітна плата (дохід) визначається за будь-які фактично відпрацьовані 30 календарних днів роботи;

менше місяця, — заробітна плата (дохід) визначається за відповідний календарний місяць з додаванням до заробітної плати (доходу) на основній роботі.

Для обчислення пенсії по інвалідності відповідно до статті 54 цього Закону особам із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, визначених статтею 10 цього Закону, стосовно яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, особи, які брали безпосередню участь у ліквідації інших ядерних аварій та їх наслідків, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, внаслідок чого стали особами з інвалідністю, а також пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи за осіб з їх числа за бажанням особи яка звернулася за пенсією, заробітна плата (дохід) визначається виходячи з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.

Порядок визначення заробітної плати (доходу), у тому числі заробітної плати (доходу), передбаченої частиною четвертою цієї статті, для обчислення пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, призначеної відповідно до статті 54 цього Закону, встановлюється Кабінетом Міністрів України».

3. Частину третю статті 59 викласти в такій редакції: 

«При обчисленні пенсії по інвалідності відповідно до статті 54 цього Закону особам із числа військовослужбовців, у тому числі військовозобов’язаних, призваних на військові збори, які брали безпосередньо участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт під час проходження військової служби (військових зборів), внаслідок чого стали особами з інвалідністю, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи за осіб з їх числа за бажанням особи, яка звернулася за пенсією, заробітна плата визначається виходячи з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України».

4. Статтю 60 викласти в такій редакції:

“Стаття 60. Інші пільги та компенсації особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, можуть надаватися інші пільги та компенсації, передбачені законодавством України”.

5. Розділ VІІІ доповнити статтями 601 і 602 такого змісту:

“Стаття 601. Органи, що здійснюють пенсійне забезпечення

Призначення та виплата пенсій, передбачених цим Законом, і щомісячної компенсації сім’ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи провадяться територіальними органами Пенсійного фонду України.

Стаття 602. Закон, що підлягає застосуванню

Призначення пенсій провадиться відповідно до законодавства, чинного на час звернення особи за призначенням пенсії. Перерахунок пенсій проводиться відповідно до законодавства, чинного на час проведення перерахунку пенсії”.

ІІ. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2022 року, крім пункту 2 розділу І цього Закону та пункту 2 цього розділу, які набирають чинності з 1 липня 2021 року.

2. Установити, що у разі якщо в осіб із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, визначених статтею 10 Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, стосовно яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також в осіб, які брали безпосередню участь у ліквідації інших ядерних аварій та їх наслідків, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, внаслідок чого стали особами з інвалідністю, щомісячний розмір пенсійних виплат (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат та компенсацій до пенсій, установлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає в осіб з інвалідністю I групи ˗ 100 відсотків, в осіб з інвалідністю ІI групи ˗ 80 відсотків, в осіб з інвалідністю ІIІ групи ˗ 60 відсотків розміру середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за попередній рік, таким особам з інвалідністю виплачується щомісячна державна адресна допомога до пенсії (далі - щомісячна допомога до пенсії) в сумі, якої не вистачає до зазначених розмірів. 

Якщо на день призначення пенсії відсутні дані про середню заробітну плату (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за попередній рік, для визначення суми щомісячної допомоги до пенсії враховується наявний розмір середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, з наступним перерахунком щомісячної допомоги до пенсії після отримання даних про середню заробітну плату (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за попередній рік. 

Починаючи з 2022 року щороку щомісячна допомога до пенсії, збільшується з 1 березня виходячи із середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, за рік, що передує року перерахунку щомісячної допомоги до пенсії. 

Виплата щомісячної допомоги до пенсії, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

4. Кабінету Міністрів України у 2022 році поінформувати Верховну Раду України про стан виконання цього Закону.

Голова Верховної Ради України


Зауваження
до проекту Закону України

«Про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб»

(реєстр. № 4555)

У Головному юридичному управлінні розглянуто підготовлений до другого читання Комітетом з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів зазначений проект Закону України (далі – проект) та вважаємо за доцільне зазначити таке.

Низка положень проекту не відповідає принципу верховенства права (стаття 8 Конституції України), однією з основних умов реалізації якого є правова визначеність. Принцип правової визначеності передбачає, насамперед, ясність та недвозначність викладення правових приписів, відсутність внутрішніх суперечностей у нормативно-правовому акті та його узгодженість з іншими законодавчими актами. Натомість:

1. Проектом передбачається статтю 53 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (далі – Закон) викласти в новій редакції, встановивши, що  «додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, та щомісячна компенсація сім’ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи виплачуються повністю незалежно від заробітної плати, пенсії чи іншого доходу». 

Проте таке положення не узгоджується із чинними положеннями  частини третьої статті 67 Закону, згідно з якими «максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність». 

2. Положення нової частини четвертої, якою проектом передбачається доповнити статтю 54 Закону, викладені юридично некоректно та  без дотримання вимог законодавчої техніки.

Так, передбачається встановити, що «Розміри пенсій, передбачені частиною третьою цієї статті, починаючи з 2022 року щороку з 1 березня індексуються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, з урахуванням коефіцієнта збільшення, що визначається відповідно до абзаців другого і третього частини другої статті 42 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. 

Проте для уточнення року, з якого мають індексуватися пенсії, підстав нема, оскільки, згідно з пунктом 1 розділу ІІ проекту, положення нової частини четвертої статті 54 Закону набирають чинності з 1 липня 2021 року, відповідно, у визначеному законом порядку пенсії мають індексуватися з 1 березня наступного року. 

3. Проектом передбачається викласти в новій редакції частину третю статті 54 Закону (пункт 2 розділу І проекту) та збільшити розміри пенсій по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи. Відповідно, реалізація положень проекту потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету України. Проте час набрання чинності пунктом 2 розділу І проекту з 1 липня 2021 року не відповідає вимогам статті 27 Бюджетного кодексу України щодо порядку  прийняття та введення в дію законів України або окремих їх положень, що впливають на показники бюджету.

4. Пунктом 3 розділу ІІ проекту Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом доручається привести свої нормативно-правові акти та забезпечити приведення нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.

Проте, згідно з пунктом 1 розділу ІІ проекту, «Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2022 року, крім пункту 2 розділу І цього Закону та пункту 2 цього розділу, які набирають чинності з 1 липня 2021 року». Відповідно, не зрозуміло, після якої дати необхідно Кабінету Міністрів України у місячний строк привести свої нормативно-правові акти та забезпечити приведення нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом: після 1 липня 2021 року чи після 1 січня 2022 року.

Крім того, положення пункту 3 розділу ІІ проекту є юридично некоректними, оскільки реалізація положень закону принаймні впродовж місяця з дня набрання ним чинності ставиться у залежність від прийняття у майбутньому підзаконних нормативно-правових актів.

Головним юридичним управлінням пропонується пункт 3 розділу ІІ проекту викласти в такій редакції: 

«3. Кабінету Міністрів України вжити заходів щодо прийняття та/або оновлення нормативних актів органів виконавчої влади, що випливає з цього Закону, забезпечивши набрання ними чинності одночасно з набранням чинності відповідними положеннями цього Закону".

5. Надання Кабінету Міністрів України доручення інформувати Верховну Раду України про стан виконання «цього Закону» (пункт 4 розділу ІІ проекту) не узгоджується із правовою позицією Конституційного Суду України про функціональне призначення законів про внесення змін до відповідних законодавчих актів: положення таких законів після набрання ними чинності стають невід'ємною складовою базового закону - окремими його положеннями (окрема думка судді Конституційного Суду України Маркуш М.А. стосовно Рішення Конституційного Суду України від 26 червня 2008 року N 13-рп/2008 у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення підпункту 1 пункту 3 розділу IV Закону України "Про Конституційний Суд України (в редакції Закону України від 4 серпня 2006 року N 79-V)(справа про повноваження Конституційного Суду України) з посиланням на  Ухвалу Конституційного Суду України про відмову у відкритті  конституційного провадження у справі за конституційним поданням 102 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України) (конституційності) Закону України "Про внесення змін до Конституції  України", Закону України "Про внесення зміни до розділу IV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про Конституційний Суд України" від 5 лютого  2008  року N 6-у/2008).

Зважаючи на обсяг та характер висловлених зауважень вважаємо, що проект потребує доопрацювання з урахуванням можливостей, передбачених частиною шостою статті 118 Регламенту Верховної Ради України, за якою у разі якщо висновки юридичної експертизи та редакційного опрацювання містять зауваження до законопроекту, підготовленого до другого читання чи повторного другого читання, головний комітет може розглянути на своєму засіданні пропозиції (поправки) членів комітету, підготовлені з урахуванням таких висновків. 

Заступник керівника

Головного управління

В.МІЛОВАНОВ

Порівняльна таблиця 

до проекту Закону України про внесення змін до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб

http://w1.c1.rada.gov.ua

3 коментарі:

Niki сказав...

Дак прийняли в ВР цей закон чи не прийняли нічого не зрозуміло.

Анонім сказав...

Поки не розглядали.
На наступній неділі, напевно.

Niki сказав...

Дякую!

Дописати коментар