-->

29.09.23

Висновок на проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» (вибірка)

Головне управління, проаналізувавши проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» в межах відведеного часу та враховуючи, що йдеться про його затвердження в умовах воєнного стану, вважає за доцільне висловити щодо нього такі зауваження.

1.1. У проекті (як безпосередньо у його приписах, що містяться в основній частині, наприклад, у ст.ст. 19, 23-25, так і в Прикінцевих положеннях, зокрема, в п.п. 3, 7, 11-18) продовжена практика призупинення законом про Державний бюджет України дії чинних актів законодавства, зміни передбаченого ними правового регулювання відносин, що суперечить правовим позиціям Конституційного Суду України, сформульованим у його численних рішеннях.

Так, Конституційний Суд України у своєму рішенні від 09.07.2007 № 6-рп/2007 (справа про соціальні гарантії громадян), визнавши окремі положення Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» такими‚ що не відповідають Конституції України‚ встановив, що зі змісту положень Конституції України та Бюджетного кодексу України вбачається‚ що закон про Державний бюджет України як правовий акт має особливий предмет регулювання‚ відмінний від інших законів України – він стосується виключно встановлення доходів та видатків держави на загальносуспільні потреби‚ тому цим законом не можуть вноситися зміни‚ зупинятися дія чинних законів України‚ а також встановлюватися інше (додаткове) правове регулювання відносин‚ що є предметом інших законів України (абзаци 4-6 п. 4 мотивувальної частини Рішення).

Така ж сама правова позиція Конституційного Суду України визначена і в його рішеннях від 22.05.2008 № 10-рп/2008 та від 30.11.2010 № 22-рп/2010. 

Зокрема, у рішенні від 22.05.2008 № 10-рп/2008 Конституційний Суд України визначив, що «законом про Держбюджет не можна вносити зміни до інших законів, зупиняти їх дію чи скасовувати їх, оскільки з об'єктивних причин це створює протиріччя у законодавстві, і як наслідок – скасування та обмеження прав і свобод людини і громадянина. У разі необхідності зупинення дії законів, внесення до них змін і доповнень, визнання їх нечинними мають використовуватися окремі закони».

Відповідного змісту правова позиція Конституційного Суду України була сформульована і в його рішенні від 30.11.2010 № 22-рп/2010, в якому, з урахуванням правових позицій, висловлених у рішеннях від 09.07.2007 № 6-рп/2007 та від 22.05.2008 № 10-рп/2008, визнані неконституційними положення Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік», якими внесено зміни та доповнення до ряду законодавчих актів, а також встановлено правове регулювання відносин, що є предметом інших законів.

Тому, варто враховувати, що зупинення на 2024 рік Законом України «Про оскаржене у Конституційному Суді України і відповідні положення Закону, проект якого розглядається, з великою вірогідністю можуть бути визнані неконституційними, що матиме негативні наслідки для правової та фінансової системи держави.

Стосовно відповідних приписів Прикінцевих положень проекту слід додатково наголосити, що відповідно до ч. 4 ст. 153 Регламенту Верховної Ради України (далі – Регламент) «проект закону про Державний бюджет України на наступний рік не може містити положень про зупинення дії чи внесення змін до законів». Тим самим, приписи п. 3 Прикінцевих положень проекту суперечать нормам Регламенту, які встановлюють вимоги до змісту проекту закону про Державний бюджет України. 

Щодо соціального блоку питань у проекті

2.1. У ст. 7 проекту передбачено встановлення розміру прожиткового мінімуму на одну особу з розрахунку на місяць 2920 грн. (та відповідні розміри цього показника для основних соціальних і демографічних груп населення, зокрема, для працездатних осіб – 3028 грн.). У цьому зв’язку, викликає сумнів запропонована оцінка «вартісної величини достатнього для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження його здоров'я набору продуктів харчування, а також мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості» (ст. 1 Закону України «Про прожитковий мінімум»), оскільки до проекту не додано відповідних розрахунків та обґрунтування. При цьому, станом на червень 2023 року (за даними Міністерства соціальної політики України) фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб у цінах червня 2023 року становив 8 442 гривень. 

Вбачається, що такий розрив між запропонованою у проекті величиною базового соціального стандарту і його реальним розміром, який, до того ж, має тенденцію до збільшення, здійснюватиме суттєвий негативний вплив на добробут певних категорій населення України.

З цього приводу варто зауважити, що, на думку Конституційного Суду України, держава, виходячи з існуючих фінансово-економічних можливостей має право вирішувати соціальні питання на власний розсуд. Тобто, у разі значного погіршення фінансово-економічної ситуації, виникнення умов воєнного або надзвичайного стану, необхідності забезпечення національної безпеки України, модернізації системи соціального захисту тощо держава може здійснити відповідний перерозподіл своїх видатків з метою збереження справедливого балансу між інтересами особи та суспільства. Проте, держава не може вдаватися до обмежень, що порушують сутність конституційних соціальних прав осіб, яка безпосередньо пов’язана з обов’язком держави за будь яких обставин  забезпечувати достатні умови життя, сумісні з людською гідністю (рішення Великої палати Конституційного Суду України від 22.05.2018 № 5-р/2018 у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 12 розділу І Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28.12.2014 № 76-VIII).

2.2. Статтею 8 проекту передбачається встановити з 1 січня 2024 року мінімальну заробітну плату – 7100 грн., з 1 квітня – 8000 гривень. Водночас, в абз. 4 цієї ж статті встановлюється мінімальна заробітна плата у розмірі 1600 грн. як розрахункова величина для обчислення виплат за рішенням суду. 

Вважаємо що встановлення проектом різних розмірів мінімальних заробітних плат, що застосовуються як певні величини щодо встановлення розмірів оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці, є некоректним, а також не узгоджується із Законом України «Про оплату праці», який не передбачає наявності різних рівнів мінімальних заробітних плат. 

Крім того, застосування зменшеного розміру мінімальної заробітної плати в окремих випадках призведе до порушення ст. 43 Конституції України, якою гарантується, що кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом. До того ж, конструкція – «для обчислення виплат» – не відповідає принципу правової визначеності, оскільки невідомо, які саме виплати підпадають під дію цієї норми, що в цілому, на наш погляд, призведе до різного тлумачення вказаної ініціативи та неоднозначності при її правозастосуванні.

2.4. Пункт 7 Прикінцевих положень проекту пропонує встановити можливість правового регулювання «у порядку, на умовах та у строки, визначені Кабінетом Міністрів України», тобто, «у ручному режимі», питань соціального захисту окремих категорій населення України, що не відповідає вимогам ст.ст. 92 та 95 Конституції України.

Зокрема, пропонується переглянути умови встановлення рівня соціального захисту пенсіонерів, військовослужбовців, чорнобильців щодо: перерахунку раніше призначених пенсій шляхом збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії (для забезпечення індексації пенсії щороку з 1 березня), а також пенсій особам, які після призначення пенсій відпрацювали 24 місяці; індексації пенсій, призначених відповідно до законів України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» та «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»; перерахування сум щомісячних страхових виплат і витрат на медичну та соціальну допомогу, що провадиться в разі зміни ступеня втрати професійної працездатності та зміни складу сім’ї померлого.

Щодо таких пропозицій Головне управління послідовно зауважує, що вони не узгоджуються з конституційними повноваженнями Кабінету Міністрів України у забезпеченні виконання Конституції і законів України. Не заперечуючи можливості визначення на підзаконному рівні окремих питань, що стосуються порядку надання відповідних соціальних виплат актами Кабінету Міністрів України, зазначимо, що за змістом відповідних положень Конституції України вирішення питань, що стосуються права на відповідні соціальні виплати та їх розмірів, належить до повноважень Верховної Ради України як єдиного органу законодавчої влади. Такий підхід випливає зі змісту п.п. 1 та 6 ч. 1 ст. 92 Конституції України, за якою виключно законами України визначаються «права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод; основні обов'язки громадянина; основи соціального захисту». Відповідно до Основного Закону України Уряд покликаний вживати заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина та забезпечувати проведення державної політики у всіх сферах суспільного життя, у тому числі, у сфері соціального захисту (ст. 116), засади якої визначаються Конституцією та законами України (ст. 85).

Поряд з цим, слід враховувати, що для значної кількості громадян України пільги, компенсації і гарантії, право на надання яких передбачено чинним законодавством, є додатком до основних джерел існування, необхідною складовою конституційного права на забезпечення достатнього життєвого рівня. Відповідно, звуження змісту та обсягу цього права шляхом прийняття нових законів або внесення змін до чинних законів за ст. 22 Конституції України не

допускається (рішення Конституційного Суду України від 06.07.1999 № 8-рп/99, від 20.03.2002 № 5-рп/2002, від 17.03.2004 № 7-рп/2004, від 01.12.2004

№ 20-рп/2004). Тому, розгляд комплексу проблем, які стосуються змін у рівні та умовах соціального забезпечення різних категорій громадян, на нашу думку, має здійснюватися з урахуванням позиції Конституційного Суду України з цих питань.

Проект Закону про Державний бюджет України на 2024 рік

237 коментарів:

1 – 200 з 237   Новіші›   Найновіші»
Анонім сказав...

Народ начинаем дискуссию?

Анонім сказав...

Ще морди запльовані від минулої дискусії

Анонім сказав...

Дискуссия начинается плодотворно.

Анонім сказав...

Ребята вот так наше правительство выполняет решение КСУ.Подал заяву на перерахунок пенсии впятикратном размере в полном объеме по решению КСУ,была пенсия 18046гр.,после пересчёта стала 17125гр. вот такая арифметика.

Анонім сказав...

Лихо пересчитали, ученики ПАПАНДОПОЛО. ЯК БИ СОБІ ТАК ПЕРЕРАХОВУВАЛИ і сорому нема.

Анонім сказав...

40+40=1,40 пиво брали? - нет .с вас 3.80.ВОТ ТАКИЕ ДЕЛА МАЛЯТКИ....

Анонім сказав...

Падлюки не моргнув и глазом забрали штуку,должны были предупредить что по заяве пенсия будет меньше чем сейчас нет им за подло позвонить и сказать человеку что не выгодно одним словом сволота.

Анонім сказав...

Они взяли влепили коэфициент этого года - вместо прямого действия пятикратки. УКРАЛИ ДАЖЕ БОЛЬШИЙ КОЭФИЦИЭНТ ДУРУ ЛЕПЯТ.СЧИТАЮТ НАС ДУРАКАМИ.ЛОБОЧЕВСКИЕ ХРЕНОВЫ. ДА СЛОЖНО БУДЕТ ОТСТАИВАТЬ ПРАВОТУ.

Анонім сказав...

Смешали всё до кучи-лебедь - раком-щуку...Вот их результат.

Анонім сказав...

Кому і яким чином ви подавали заяву?Напишіть докладніше будь-ласка.

Анонім сказав...

В пенсионный фонд, через видповидног року в полном объеме по решению КСУ. веб портал заява установленного зразка ,додал файлы нужных документов. Заява прошу сделать перерахунок пенсии с пятикратного размера минимальной заработной платы

Анонім сказав...

Компьютер скинул видповидног року в верх думаю вы поймёте.

Анонім сказав...

Заяву подал в личном кабинете ПФ. Текст заявы, прошу сделать перерасчёт пенсии выходя с пятикратного размера минимальной заработной платы видповидного року в полном объеме по решению КСУот 13.09.2023.

Анонім сказав...
Адміністратор блогу видалив цей коментар.
Анонім сказав...

Всё нормально! Америка на следующий год обещает нам да 80млрд$ подкинуть Вот запануемо! Правда за это требуют "демократизировать" цены на ЖКХ. Эл.энергию - до 5грн, газ - до 15грн. Но нас это не пугает! Магниты на счетчики- наше всё!

Анонім сказав...

А где возможность удалять свои сообщения?

Анонім сказав...

А конкректно може хто написать що буде по рішенню конституційного суду

Анонім сказав...

Ни х....я небуде

Анонім сказав...

Нічого вже не буде !!! З лютого 2022 року вже близько 400 тис. нових інвалідів війни і 80 тис.інвалідів - ампутантів .

Анонім сказав...

Почитай мой комментарий я все написал было пенсия 18046 стала 17125 после пересчёта по заявке по 5 кратки по решению КСУ.

Анонім сказав...

что мало грошей начислили да

Wladimirr9 сказав...
Автор видалив цей коментар.
Анонім сказав...

Подскажите как написать заявление согласно решению Конституционного суда для пострадавшего 1 категория. В пенсионном кабинете значится что пенсия назначена согласно решению суда.

Анонім сказав...

Ловушка от ПФ!? Пишите заявления и вам пересчитают по пятикратке "на повышение" взад. Как всё продумано! Шамбир гений извращённой математики.

Анонім сказав...

Коэффициент 2,9 был случайностью и не входил в планы Шамбира. Шамбира и его коллег наверное лишили премии за коэффициент 2,9.

Анонім сказав...

Такой прогресс с коэффициентом отобьёт желание усиливать проценты по пятикратке. В процентах будет больше, а в деньгах меньше. Приколы от Минсоца и ПФ.

Анонім сказав...

все на ст.54 переходите там не дурят

Анонім сказав...

Бути ШАМБІРУ,лауреатом НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ,в галузі ПЕНСІЙНИХ РЕФОРМ,а пишуть що в СРСР були одні неуки.
Ось кого треба засилати на ворожу територію,і ніякого війська не потрібно.
КИРДИК,БУДЕ ВСЬОМУ,ХОЧ СІЙ,ХОЧ КУЙ, ВСЕРІВНО ПОЛУЧИШ... дірку від бублика.

Анонім сказав...

ст.54 с оплаты за зону

Анонім сказав...

ст.54 самая справедливая пенсия

Анонім сказав...

Ст.54 справедливая, но для всех инвалидов. Надо всегда помнить, что были ребята 86-87 годов участия, начиная от срочников, тех которые только пришли с армии, а также ребят с невысокой оплатой на гражданке. В этом случае не поможет ни год, ни зона, ни место работы при ЛПА. Поэтому, нельзя только свою выгоду выдавать за истину. Да, пятикратка оказалась выгодной для инвалидов более поздних годов участия, но они , по закону , имеют тот же статус, что и все. А инвалидность на МСЭКе дают за период с 86 по 90, и тут все основательно и законно. Связь и группа инвалидности устанавливается без учёта года и работы. Онкология и другие болезни анологичны, это 86 год или 90 год. /ликвидатор 86 год первой волны/.

Анонім сказав...

...не для всех инвалидов...

Wladimirr9 сказав...

5-ти кратка для инвалидов ЛПА 1кат

Анонім сказав...

Исправил ошибку в первом предложении: ст.54 подходит не для всех инвалидов.

Анонім сказав...

Не пишіть всяку їрунду якщо в законі нічого не розбираетеся. Ждимо розумні тлумачення від розумної людини

Wladimirr9 сказав...

От суммы кратности зарплаты за выезда в зону отчуждения + средний заработок за полный календарный месяц.
При Кз > 3 от заработка.
При Кз < 3 на пятикратки с виртуальным Кз.

Анонім сказав...

куй не куй ст.54

Анонім сказав...

5 кратка всем подходи кто и за зоной работал 90 году даже кто и вобще купиль справку на чаэс всем подхдит по справедливости одна всем шана

Анонім сказав...

Суд судом, но если тлумачить будет такой, как "Шамбир", то .... сами понимаете. Сейчас завернуть могут, что угкак одно. Бабок в бюджете нет, а кураторы заморские требуют не сорить деньгами. Всё на войну. В ЕС, да и в штатах наверняка, такого либерализма нет, по отношению к социальным программам, как в Украине.

Wladimirr9 сказав...
Автор видалив цей коментар.
Анонім сказав...

Для тех кто купил, это другая тема. Раньше пятикратка была только для срочников и путаницы никакой не было. Военные кадры легко и прозрачно проверяются. Те кто рвали тельняшку ,о переходе на "хлеб" срочников, благополучно перескочили на ст.54, тем самым нарушив баланс в законе. А в пятикратку, как в омут, рванули все кому не лень, хотя можно было отстоять достойную миниималку из ст.54 Народ наш таков , всегда чужой пирожок вкуснее, а замаячит пироженное на горизонте, пирожок окажется в урне.

Анонім сказав...

ЖОЛНОВИЧ в інтерв'ю радіо ТРЕК сказала,що грішми розкидатися не буде і щоб громадяни були готові до скорочення соцвиплат,але в той же час хочуть підвищувати пенсійні виплати,якась чортівня коїться,всі ми залежим від тьотів і дядів які проживають за межами України і іноді приїжджають до нас погостювати.

Анонім сказав...

При хорошому бажанню,командировочних перевірить раз плюнуть,АРХІВ ТА КНИГА ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТНІ,і подивитися які фіндокументи в пенсійні справі,порівняти одне з другим,та зробити висновок
,хто і як кому нараховував виплату іпо чому.

Анонім сказав...

что за брет пишут хлеб баланс.халява тятикратка для тех кто работал за зоной и дурака валял по штабам .кухнам всем одна шана и пенсия .пятикратка халява для шкурников

Анонім сказав...

Ты прав надо проверить всех,а то липовые справки поздавали и им пенсии понасчитывали по 60000-80000 кусков .

Анонім сказав...

проверит надо обезательно всех. так потолок же 21 тысяча .

Анонім сказав...

проверит через архив военных а как гражданских там чёрный лес .

Анонім сказав...

Гражданских проверить очень просто,пусть каждый подтвердить свою справку о зарплате архивной справкой,я уверен что 50%не подтвердится .

Анонім сказав...

Ребята кто знает по какой формуле начисляется пенсия по заработной плате по командировке за не полный месяц.

Wladimirr9 сказав...

Потолок на 2024г. = 23610

Михаил сказав...

Blogger Wladimirr9 -- так как с тобой можно связаться?

Михаил сказав...

Blogger Wladimirr9 - мне нужна твоя помощь.

Wladimirr9 сказав...
Автор видалив цей коментар.
Анонім сказав...

Янов к какой зоне относился в 86?

Анонім сказав...

Спасибо.

Анонім сказав...

Если бумажка на ЛПА составлена правильно, то в этом случае трудно отличить грамотную халтуру от честной работы и соответствующих документов. Сколько было уже проверок! На поверхность вылазит только откровенная липа. Многие уже умерли унеся с собой спорные моменты в документах. На сегодня львиная доля документов вписавается в рамки закона, и часть "липы" ,к которой комар носа не подточит. С этим и помрем. Ещё с десяток лет и спорить будет уже не с кем, да и не зачем. Объединять будут только корочки ликвидатора без никому не нужных объяснений кто и чем занимался на ЛПА.

Михаил сказав...

Blogger Wladimirr9-- Разве не можно ответить?

Wladimirr9 сказав...
Автор видалив цей коментар.
Анонім сказав...

Какие уже нафик проверки? Владимир 9 адекватный финансист, помогает рассчитать пенсию. Вот она реальность подтверждения и участия - финансовый документ! Всё остальное никому не нужная демогогия о далёком прошлом, годе и работе.

Анонім сказав...

Знову начали собачиться. Я думаю що вже досить бо владі треба щоб у нас був розбрат

Михаил сказав...

Blogger Wladimirr9 -- да если-бы я мог туда зайти и посмотреть-- разве я бы долбал мозги.

Анонім сказав...

Давайте не будем вестись на поводу,клиентов палаты √ 6 а будем обсуждать наболевшие вопросы и помогать друг другу.

Wladimirr9 сказав...
Автор видалив цей коментар.
Анонім сказав...

Кто был в пф или писал заяву по54 из зароботка на ликвидации кро того что отписался по 5 кратке.Есть хоть , какая инфа. По моему пф ушёл в партизаны . Тишина....

Wladimirr9 сказав...

Документ 1307-2021-п,

п.2 здійснюється автоматичне, без звернення особи, переведення на пенсію на умовах, передбачених Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, за документами, що містяться в матеріалах пенсійних справ,

Анонім сказав...

гражданские не потвердит не кто .с архива .потому что уничтожыли

Михаил сказав...

Blogger Wladimirr9 -позвони 0682894589

Анонім сказав...

Все правильно,по документах які є в пенсійних справах.

Анонім сказав...

Книги по зарплаті в архівах трудових,Є! І не має чого понтів ганяти,кому це необхідно,ідіть в АРХІВ.

Анонім сказав...

Wladimirr. Документ1307-2021п. Пенсионный не знаю, как у ВАС,но у нас мы по 2-3 месяца бились в глухую стену ,чтобы пересчитали по 54 с 1/12/22. Пока и отправили обращениена 15-45. Спасибо им потом срослось.ВОТ ТАК ОНИ ИСПОЛНЯЮТ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ. ПОЧЕМУ Я СПРАШИВАЮ РЕБЯТ МОЖЕТ КТО-ТО В курсе?

Анонім сказав...

Владимир или другие знатоки, подскажите пожалуйста - запланированный подьём прожиточного минимума как-то заденет пенсию по пятикратке, увеличит ли её общий размер? p.s. это кроме запланированной индексации в марте 2024 г. Спасибо за ответ!

Батько героя сказав...

Абсолютно ніяк.

Батько героя сказав...

Пятикратка.

Михаил сказав...

Blogger Батько героя ---позвони 0682894589

Анонім сказав...

Прожиточный на пятикратку не влияет.

Wladimirr9 сказав...
Автор видалив цей коментар.
Анонім сказав...

Інспектор ПФУ беручи до рук довідку про зарплату,повірте,знає де липа а де ні,і тільки від інспектора залежить,пустить він її в в діло чи буде відказ.

Анонім сказав...

Какие интересно пропорции в количестве инвалидов по пятикратке и по зарплате? Те ,кто по зарплате, естественно сидят и тихонько ждут в предвкушении чуда - что отпустят ограничение в свободное плавание. Общественники-лидеры в основном по зарплате. А кто может лоббировать интересы пятикратников, по той же несправедливой формуле ??? Опыт показывает, что излишняя активность и назойливость, вызывает обратную реакцию у властей. А главное, никто не хочет заострять на себе внимание в период финансовой нестабильности и непредсказуемых шагов власть имущих. Если у кого-то нет "скелетов в шкафу", их могут,при желании, найти и у праведника.

Анонім сказав...

Большинство вышли на уровень: считать,мечтать, надеяться и ждать. Всё остальное второстепенно.

Анонім сказав...

так переходите на ст.54 кто вам не даёт .чего тогда бульбы с носа пускат .

Анонім сказав...

Интересно кто вас непускакт переходит на ст.54 по зарплате .что за мода или завидуют не как не пойму . мы же не виноватые что вас выловели военнкоматы только 90 году и послали на чаэс когда уже зоны сняли и оплаты небыло .вы хотите чтобы пенсия была одинаковая так да и кто был 86 году и кто был 90 году и щетаете это будит справедливо так да .

Анонім сказав...

Разве вам мало по 5 кратки добавели .совсем не плохо вам добавили .например инвалиды 2 группы само заболивание 2 тысячи гривен пенсия .а вам для тех кто был 90 году на чаэс хорошо добавели по пяти кратке и нечего плакат

Wladimirr9 сказав...
Автор видалив цей коментар.
Михаил сказав...

Blogger Wladimirr9 - напиши пожалуйста ещё раз-- как с тобой можно связаться?

Анонім сказав...

Ніхто ще не стрибнув вище причинного місця,що нарахують,те,буде наше, хотілося би побільше та частіше, консультацію яку ведуть по фінансових справах,воно не погано,але гроші нараховує ПФ,ми уже читали приклад,було 18 а після перерахунку вийшло 17 тис.

Анонім сказав...

По відношенню до ліквідаторів першої категорії і так гуманне ставлення на даний час!Будемо нагліти,получимо серпом нижче пояса,хто по чому
.

Анонім сказав...

Грех не пускают переходит на ст.54 ликвидаторов 90 годов группы уловчилис поделат а справки о оплате за чаэс не как не сделат зони то сняли.

Анонім сказав...

Пятикратка учитывает главный приоритет для человека - это потеря здоровья! Потеря здоровья это тот аргумент с каким связывают работу в опасных условиях ,для здоровья на ЛПА. Многие, почему-то, работу на ЛПА видят исключительно в оплате труда, тем самым подчёркивая своё участие. Но участие может быть разным, а влияние радиации действует на всех. Многие не согласны с одинаковым подходом по году участия, но это касается только по оплате. Зачем связывать оплату труда на ЛПА с инвалидностью, то есть размером пенсии -чернобыльской?? Подчёркиваю, это моё мнение.Для медиков (почему то?) нет установки по различию и определению группы
инвалидности по году участия. Пятикратка хорошая гарантированная альтернатива ст.54. Пятикратка аналог похерянной формуле 6-8-10.

Анонім сказав...

Пятикратка зависит от группы инвалидности .1 группа 100% ,2 группа 80% ,3 группа 60% среднег о заработка по украине .

Анонім сказав...

НАДО УЧИТОВАТ В КАКОМ ГОДУ И В КАКОЙ ЗОНЕ ЧЕЛОВЕК РАБОТА ЭТО ОБЕЗАТЕЛЬНО УЧИТЫВАТЬ НАДО .А ТАК ВЫХОДИТ ЧТО 86 ГОД И 90 ГОД ОДИНАКОВА ШАНА

Анонім сказав...

Законом не предусмотрено различие по году участия, что касаемо уважения. Кого это интересует, и важно для него, то в новых удостоверениях уже есть год участия. Заглядывайте в удостоверение, смотрите год, и если не нравится коллега, то не пейте с ним пиво, а лучше сразу в морду-лица.

Анонім сказав...

Не буде більше,як кожний хоче, буде так як нарахує ПФУ,а дехто хоче перехитрити самого себе.

Анонім сказав...

Человек предполагает, а ПФУ начисляет. Всё уже устаканилось. Свои хотелки можно реализовать в законных рамках. Один вариант это пятикратка, другой ст.54 (по зарплате). "Зарплатников" интересует снятие ограничения, "пятикратников" интересует прямое начисление без формулы Шамбира. И тот и другой варианты зависят не от наших желаний. Это реалии сьогодення. Лидеров неслышно, а наши недовольства, в виде комментариев на блоге, не более, чем "голос в пустыне".

Wladimirr9 сказав...

100%

Анонім сказав...

В пятикратке всё просто, есть группа, есть пенсия согласно группе и процентов. По зарплате, кто и как оформил справки, также есть момент истины и "творчества". Человек держащий в руках перо , оформляющий документы, также подвержен многим внешним факторам. Да кто из нас не без греха?

Анонім сказав...

Надо было пятикратку только военным срочника оставит .остальным отменит всем. на украине от зарплаты пенси начислают .

Wladimirr9 сказав...
Автор видалив цей коментар.
Анонім сказав...

СКОЛЬКО ПОЛУЧАЕТ ПЕНСИ ИНВАЛИД 1 ГРУППЫ ПО 5 КРАТКИ КТО ЗНАЕТ .

Анонім сказав...

Партизаны попутали срочную службу с ликвидацией аварии. За срочную службу зарплату не начисляли, с учётом гражданской зарплаты, а тут захотелось "и огурец съесть и на ..уй сесть". Зачинщики этого саботажа уже дрыснули на ст.54

Анонім сказав...

ТАК ИНВАЛИДАМ 1 ГРУППЫ ПО ПЯТИ КРАТКИ МНОГО НАЧИСЛИЛИ ПЕНСИИ 100% ЖЕ

Анонім сказав...

ТАМ ГОД НЕ УКАЗЫВАЮТ ПО 5 КРАТКИ . 1 ГР.100% .2 ГР.80 И 3 ГР.60

Wladimirr9 сказав...
Автор видалив цей коментар.
Wladimirr9 сказав...

Впервые перешли ,(получили) на вид пенсии по инвалидности в 2023г.(ЛПА 1кат.)
Виртуальный Кз = 2,5 по пятикратки.

Анонім сказав...

19324 и не каких доплат, посмотри распечатку там все ясно расписано.

Анонім сказав...

Это тоже неплохо на фоне первой группы по общему заболеванию, но некоторым очень хочется от 40к и выше. Некоторые расценивают первую группу, как "первое место" на пьедестале с Нобелевской премией. А до недавнего времени были случаи, что ликвидатор с первой группой - нищий, а с третьей - цыганский барон, кричащий на все стороны, что у него зарплата хорошая была.

Анонім сказав...

Конечно это уже никому не надо, но пенсия по инвалидности должна быть только за то, что связано с Чернобылем. Это так к слову.

Анонім сказав...

І це,,слово"заслуговує підтримки.

Анонім сказав...

Так хватит пенси инвалидам .чего они хотят ещё .что мало

Анонім сказав...

СЛАВА тепер хот небудит 1 группа завидоват 3 группе .а то ели едом 3 группу что больше получают пенси чем 1 группа .

Михаил сказав...

Blogger Wladimirr9-- Где же туфта? Если у меня так насчитано
01.03.2023 - довічно
Основний розмір пенсії від середнього заробітку 17187.14
Додаткова пенсія інвалідам 2 групи з числа ліквідаторів ЧАЕС Пост. №112 п.5 379.60
Цільова допомога інвалідам війни II-ї групи 50.00
Підвищення інвалідам армії, прирівняних до інвалідів війни 2 групи(40% від 2093 грн.) 837.20
Місяць підвищення розміру пенсії 01.03.2023
Обмеження в індексації з 01.03.2023 року -1328.64
Розмір пенсії з надбавками 17125.30

Wladimirr9 сказав...

Доплаты присутствуют.
За ущерб здоровью.
За статус инвалида войны.
Просчитайте свою пенсию,
согласно личного кабинета в ПФ.

Михаил сказав...

Насчитано 17187,14 а с надбавками получаю 17125,30

Михаил сказав...

Владимир мы что-то не понимаем друг друга--01.03.2023 - довічно
Основний розмір пенсії від середнього заробітку 17187.14
Додаткова пенсія інвалідам 2 групи з числа ліквідаторів ЧАЕС Пост. №112 п.5 379.60
Цільова допомога інвалідам війни II-ї групи 50.00
Підвищення інвалідам армії, прирівняних до інвалідів війни 2 групи(40% від 2093 грн.) 837.20
Місяць підвищення розміру пенсії 01.03.2023
Обмеження в індексації з 01.03.2023 року -1328.64
Розмір пенсії з надбавками 17125.30 И это так все получают.

Михаил сказав...

И это при 80% инвалидности

Анонім сказав...

2 гр. 1кат. Пенс 16745 гр. По ст.54 . На чаэс был служил действ.ст.л-нт ком.автороты переходить на 5 кр. Или нет

Анонім сказав...

Надо было переходить когда коэффициент был 2,9

Анонім сказав...

Так разве мало вам пенси 17125 надо опят кричат .караул надурил

Анонім сказав...

Це якийсь капець, якщо до 17187додати всі надбавки то виходить 19781 це грубо,одних добавок 2594.8.,а якже виходить менше нарахованої пенсії,це якесь чудо бухгалтерії,але чому дивуватись,коли при нарахуванні заробітної плати, теж чудо.

Анонім сказав...

Заработать можно зарплату, но не инвалидность. Некоторые думают, что заработал деньги, а инвалидность пошла автоматом, в нагрузку. Чем выше зарплата тем выше проценты инвалидности. Это наша ментальность. Третья группа на Жигулях, вторая и первая на иномарках и сандали из брендового бутика.

Wladimirr9 сказав...
Автор видалив цей коментар.
Анонім сказав...

Так все считают от курса доллара. Шо сегодня 17 тыщ? Курям насмех. Нормальные герои стартуют от штуки баксов. Когда-то кто-то писал, что за бугром платят за полученные рентгены, и пенсии по несколько тысяч долляров! Вот чего мы ещё не проходили так это пенсии за рентгены. Даю гарантию, что пойдут цифры по 50 рентген и выше! А самое главное , шо все живые и за рулём бумеров. Мы порвём Европу своим героическим прошлым.

Wladimirr9 сказав...
Автор видалив цей коментар.
Анонім сказав...

А 2 КАТИГОРИЯ НА САМОКАТЕ ПОГНАЛ .

Анонім сказав...

ТЕ УКОГО БЫЛО 50 РЕНТГЕН ИХ ДАВНО НЕТУ

Анонім сказав...

Ошибаетесь. Бумага всё стерпет.

Анонім сказав...

Ничего неясно.

Анонім сказав...

Куди пішли 62 гривні?
Хто їм пристроїв ноги?

Анонім сказав...

62 ГРИВНЫ ПОШЛИ В ЛЕС БАБОЧЕК ЛОВИТ

Анонім сказав...

ПОШЛИ В ЛЕС 62 ГРИВНЫ БАБОЧЕК ЛОВИТ

Анонім сказав...

Тепер зрозуміло,що це повна пенсія разом з усіма доплатами 17187,а до видачі 17125? ЦІКАВО.
РОЗРАХУНОК ВЛАДИМИР 9 17100
МОЖНА МИРИТЬСЯ МІЖ 17125І 17100.

Wladimirr9 сказав...
Автор видалив цей коментар.
Михаил сказав...

Тогда разясни Владимир ПОЧЕМУ ТАК?-- Тепер зрозуміло,що це повна пенсія разом з усіма доплатами 17187,а до видачі 17125? ЦІКАВО.
РОЗРАХУНОК ВЛАДИМИР 9 17100
МОЖНА МИРИТЬСЯ МІЖ 17125І 17100.

Wladimirr9 сказав...
Автор видалив цей коментар.
Анонім сказав...

Как ёжик в тумане. Всё закручено, замутено-- что-бы ни-кто не разобрался.

Михаил сказав...

Как у нас одна говорила--- ТОБ НИКТО НЕ ТНАЛ. Так и здесь-- ЧТО-БЫ НИКТО НЕ РАЗОБРАЛСЯ,

Анонім сказав...

Сходи П.Ф. ВАМ СКАЖУТ ГДЕ 62 ГРИВНИ .

Анонім сказав...

Был сегодня в пф доплат сейчас 2 50грн. И 837 или 379 на 5 кр. переводят без проблем - значит кидалово

Анонім сказав...

На пенсію чернобильцям гроші виділяються у повному обцязі . А згідно з рішенням суду вони до нас не доходять .

Wladimirr9 сказав...
Автор видалив цей коментар.
Wladimirr9 сказав...
Автор видалив цей коментар.
Wladimirr9 сказав...

В повному обсязі согласно ПКМУ.
Выплаты по решению суда, отдельная графа финансирования средств согласно заложенных в Бюджет текущего (будущего) года.

Анонім сказав...

По третій групі,який розрахунок?

Анонім сказав...

З доплатами третя.

Михаил сказав...

01.03.2023 - довічно
Основний розмір пенсії від середнього заробітку 17187.14
Додаткова пенсія інвалідам 2 групи з числа ліквідаторів ЧАЕС Пост. №112 п.5 379.60
Цільова допомога інвалідам війни II-ї групи 50.00
Підвищення інвалідам армії, прирівняних до інвалідів війни 2 групи(40% від 2093 грн.) 837.20
Місяць підвищення розміру пенсії 01.03.2023
Обмеження в індексації з 01.03.2023 року -1328.64
Розмір пенсії з надбавками 17125.30 Владимир-- вот здесь понятно-- ЧТО ЗА ЧТО И СКОЛЬКО ДОПЛАТА. А у тебя нету-- ЧТО И ЗА ЧТО? Это за Инвалида войны, или инвалида ЧАЭС, или должно быть и за то и другое. НЕПОНЯТНО,

Михаил сказав...

Владимир-- напиши конкретно ЧТО И ЗА ЧТО И СКОЛЬКО ДОЛЖНА БЫТЬ ДОПЛАТА,--- НЕМУТИ,

Анонім сказав...

Владимир-- у меня складывается мнение-- ЧТО ТЫ РАБОТАЕШЬ ЮРИСТОМ. Так напиши, припустим за консультацию и помощь в Чернобильских делах плата СКОЛЬКО-ТО. И будет всё ясно. А то всё вокруг да около, вокруг да около. А КОНКРЕТНО ЧТО И КАК ТАК УВЫ,

Wladimirr9 сказав...

У Вас все доплаты учтены согласно Вашей
распечатки пенсии :

Додаткова пенсія інвалідам 2 групи з числа ліквідаторів ЧАЕС Пост. №112 п.5 379.60

Цільова допомога інвалідам війни II-ї групи 50.00

Підвищення інвалідам армії, прирівняних до інвалідів війни 2 групи(40% від 2093 грн.) 837.20

На пенсии после марта 2014г. ПФ берёт одну доплату (50 или 379 или 837)

провадиться за їх вибором за однією з підстав.

Мути, не Мути - не корректно сказано, когда у Вас пенсия расписана до копейки.

Wladimirr9 сказав...

Мнение не верно.

Анонім сказав...

В пф деваха сказала ограничения по ксу касаются максимальщиков

Анонім сказав...

Людмила. Владимир, с Ваших слов и по Вашим комментариям, все предельно ясно. Спасибо.!

Анонім сказав...

Людмила пишет Владимиру 9. Спасибо,за Ваши комментарии, все ясно! У меня к Вам вопрос, не знаете ли Вы будет ли снято ограничение при начислении пенсии?

Wladimirr9 сказав...

Вы имеете в виду ограничение начисления максимальной пенсии.

Ограничения нет для начисления пенсии максимальщикам, производится согласно
ежегодной индексации.

Получение пенсии максимальщикам ограничено до 10 -ти минимальных пенсий для нетрудоспособных лиц.

Wladimirr9 сказав...

Взаимно.

Анонім сказав...

Решение ксу от 13.09. касается максимальщиков , это мне сказали 3 час. назад в пф

Wladimirr9 сказав...

Давайте не будем путать
Ограничение получения пенсии. (для максимальщиков).
Ограничения получения индексации для всех видов пенсий.

Анонім сказав...

Висловлюю тільки свою думку: потихеньку знімуть всі доплати, потім компослуги і на харчування теж,останеться одна пенсіяяка по відношенню до трудової досить-таки непогана,це тільки моя думка, дещо зрозрахунків ВОЛОДИМЕР9 для мене нове,щож побачим хто доживе чим нас порадують державні мужі.,,новатори"якими постановами та законами України.

Анонім сказав...

І буде у нас гола срака і з нею вступим в нато

Анонім сказав...

Людмила Владимиру 9 .Я имела ввиду начисление пенсии не максимальщикам, а начисление пенсии по 5 кратки ЧАЭС.Если Вы что то знаете ,то пожалуйста напишите. Заранее благодарна.

Анонім сказав...

Людмила Владимиру9. Спасибо,все ясно! В этом году у меня было ограничение пенсии по 5 кратки. А в следующем 2024 г.опять будет ли ограничение на пенсии ? Может Вы знаете?

Михаил сказав...

А по какой формуле или статье насчитана пенсия ликвидаторам ЧАЭС 20 930.

Wladimirr9 сказав...

Ограничение по :
Максималки ;
Индексации.
В любом случае ограничения, раз было.
Но основная пенсия будет увеличиваться.
Урезанная индексация увеличится
Ограничение по максималки увеличится
с 20930 до 23610

Михаил сказав...

Так конкретно-- ПО КАКОЙ СТАТЬЕ ЧЕРНОБЕЛЬСКОГО ЗАКОНА БЫЛА НАСЧИТАНА ПЕНСИЯ 20 930?

Wladimirr9 сказав...
Автор видалив цей коментар.
Анонім сказав...

Сейчас не какой пятикратки нет есть формула шамбиря,по сути КСУ скасувал формулу шамбиря.Вопрос будет ли пфу выполнять ришення КСУ?

Wladimirr9 сказав...
Автор видалив цей коментар.
Wladimirr9 сказав...

А откуда берётся Кз =2,9 ?
От формулы ПКМУ 1210

Wladimirr9 сказав...
Автор видалив цей коментар.
Анонім сказав...

Кз2.9 виртуальный по формуле шамбира .

Wladimirr9 сказав...

Она не насчитала ,она урезана до 20930
Задайте вопрос в Google
станет ясно, элементарно.

Wladimirr9 сказав...

ст.67 ЗУ796-12

Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів

Анонім сказав...

Кто мне может прощитать коефициент зарплаты От формулы ПКМУ 1210

Анонім сказав...

Справку я вышлю по Вайберу

Анонім сказав...

Очень просто все просчитавается, зарплата делится на количество отработанных дней в зоне,узнаем заработок за день ×25,4 ÷ 175 если 86г, получаем коэффициент который ×7405= пенсия.

Анонім сказав...

В вашем комментарии ОШИБКА-ОЧЕНЬ СУЩЕСТВЕННАЯ КОЭФИЦИЕНТ З/П×7040×НА ПРОЦЕНТ УТРАТЫ ТРУДОСПОСОБНОСТИ=ПЕНСИЯ ПЛЮС ДОПЛАТЫ..

Анонім сказав...

Тоже ошится 7405 правельно,а не 7040 прошу прощения.

Анонім сказав...

Да упустил помножить на процент потери трудоспособности.

Анонім сказав...

Связывался с пенсионным : унас не чего нет что вы выдумываете? Короче вежливо на .... может кто то имеет какую то инфу?

Анонім сказав...

и что дальше

Анонім сказав...

Blogger Wladimirr9 -- Как с тобой можно связаться?

Wladimirr9 сказав...

Иногда заглядывайте в Чернобыльский закон 796-12.
Постановления ПКМУ
Все наивные вопросы сами по себе отпадут.

Анонім сказав...

Wladimirr 9 вы обращаетесь ко мне.ЕСЛИ КО МНЕ.Я НИКОЛАЙ.

Анонім сказав...

Но как с можно связаться?

Анонім сказав...

0501991595

Wladimirr9 сказав...
Автор видалив цей коментар.
Wladimirr9 сказав...
Автор видалив цей коментар.
Анонім сказав...

А васька слушает,да ест.
Считай,перещитай,ПФ знает,что делать.

Анонім сказав...

01.03.2023 - довічно
Основний розмір пенсії від середнього заробітку 17187.14
Додаткова пенсія інвалідам 2 групи з числа ліквідаторів ЧАЕС Пост. №112 п.5 379.60
Цільова допомога інвалідам війни II-ї групи 50.00
Підвищення інвалідам армії, прирівняних до інвалідів війни 2 групи(40% від 2093 грн.) 837.20
Місяць підвищення розміру пенсії 01.03.2023
Обмеження в індексації з 01.03.2023 року -1328.64
Розмір пенсії з надбавками 17125.30

Анонім сказав...про перерахунок пенсії
Шифр та вид пенсії 325 Пен по інв(в р.відш.збит)
Умови призначення Ст.54 ЗУ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

Анонім сказав...

Яка різниця в пільгах між вдовою ліквідатора із статусом ІВ та без нього.

Анонім сказав...

Це нормальна пенсія,чи ні?

Анонім сказав...

Устанавливаете в телефон приложение "Пенсионный фонд Украины" ( из Google Play). Запускаете и входите с помощью "Увійти за GovID". Выбираете свой банк и вводите номер своей карты в этом банке. После получения проверочного 6-ти значного кода попадаете в меню где выбираете раздел "Пенсия". Там всё расписано - и основной размер пенсии от основного заработка ( у меня 95065грн) ,который мы здесь пытаемся вычислить и все надбавки. Попробуйте, может меньше вопросов станет.

Анонім сказав...

Це по людському 95065!!!

Анонім сказав...

Так 95 тысяч платит не будут пенсию это только начислели

Анонім сказав...

Обов'язково треба платити,для чого тоді це все нарахування,ПАПІ РИМСЬКОМУ?

Анонім сказав...

Зато сколько будут повышать максималку, столько она и будет. А у многих при повышении максималки уже не будет хватать размера основной пенсии для получения этой самой максимальной.

Анонім сказав...

Зато я знаю, что на много лет вперед буду получать максимальный размер пенсии.

Wladimirr9 сказав...

Основная пенсия ежегодно повышается от индексации.
Хватать будет.

Анонім сказав...

Надо с мешком за деньгами

Wladimirr9 сказав...

Сумма от заработка 3000руб.(максимальная согласно ЗУ796-12, для начисления пенсии) в 1987г.

Анонім сказав...

З 3000 тисяч, повинні нараховувати всім ліквідаторам,так БУДЕ правильно та справедливим.

«Найстаріший ‹Старіші   1 – 200 з 237   Новіші› Найновіші»

Дописати коментар